Frågelistor – ett sätt att samla samtiden för framtiden

I museets samlingar finns föremål, foton och olika former av arkivmaterial. Tillsammans berättar våra samlingar om vår historia och är en del av samhällets kollektiva minne. I våra arkiv finns berättelser och redogörelser som ger oss kunskap om vårt förflutna, men som också kan hjälpa oss att förstå vår samtid. För att våra samlingar ska kunna ha denna funktion i framtiden behöver vi kontinuerligt samla in berättelser, bilder och föremål. Det kan vara berättelser om stora samhällsskeenden men även om ett specifikt föremål eller en enskild företeelse. Den metod som är etablerad på museer och arkiv för att samla in människors berättelser är frågelistor. I detta blogginlägg ska vi titta lite närmare på frågelistan som insamlingsmetod.

På 1920-talet började bland annat Nordiska museet, Folklivsarkivet i Lund och Institutet för språk och folkminne sända ut frågelistor kring olika teman. Dessa besvarades av engagerade människor runt om i landet som bland annat kallades meddelare eller upptecknare. I vårt arkiv kan vi hitta kopior på svar som skickats in och korrespondens kring frågelistorna med meddelare på olika håll i länet. Foto: Sophie Nyblom.

Historik

Frågelistor har använts av forskare, arkiv och museer sedan början av 1900-talet. En frågelista är precis som det låter en lista med frågor kring ett särskilt tema som skickas ut till allmänheten för att samla in svar. Nordiska museet började sända ut frågelistor 1928 och idag räknar de med att deras samlingar består av mer än 460 frågelistor i olika ämnen. Andra aktörer som började sända ut frågelistor i början av 1900-talet var Folklivsarkivet i Lund och arkiven inom Institutet för språk och folkminne (Isof) i Uppsala.

När Nordiska museet inledde sin insamlingsverksamhet etablerades ett nätverk med så kallade ortsmeddelare runt om i landet för att få stor geografisk spridning på insamlingarna. Ortsmeddelarna var personer som besvarade frågelistor men de intervjuade även andra. För sin insats fick de ett litet arvode från museet beroende på antal svar. Syftet med de första insamlingarna handlade om att dokumentera det man ansåg var en försvinnande allmogekultur och frågeställningarna handlade om att studera kulturgränser, kulturområden och spridningsvägar. Därför var frågelistssvar från olika delar av landet ett bra verktyg i karteringsarbetet kring olika företeelsers förekomst och utbredning. På samma sätt arbetade Folklivsarkivet och Isof med nätverk av lokala upptecknare som kunde samla in berättelser i sitt närområde och även hos dem handlade frågelistorna från början om att samla in kunskap om det som var på väg att försvinna.

Svaren som skickades in var från början handskrivna men ersattes senare delsvis av maskinskrivna svar och ibland fanns det teckningar och illustrationer i svaren eller så skickades det in fotografier tillsammans med svaren. När svaren kom in till museet eller arkivet granskades de av personalen innan de arkiverades och fanns det oklarheter eller otydligheter så kunde den som var ansvarig för insamlingen kontakta meddelaren för att komplettera svaret.

Ett exempel på ett svar som en ortsmeddelare samlat in och renskrivit på maskin innan det har skickats in till Nordiska museet. Foto: Sophie Nyblom.
Ibland ville meddelarna illustrera sina svar med teckningar för att försäkra sig om att mottagaren skulle förstå deras svar. Foto: Sophie Nyblom.

Frågelistorna som skickats ut från Nordiska museet är uppdelad i två serier; Nm-serien och Sp-serien. Nm-listorna är omfattande och består av många frågor kring ett övergripande tema medan Sp-listorna består av färre frågor och är avgränsade till ett specifikt föremål eller företeelse. Exempel på teman i Nm-serien är: Lekar och leksaker (1928), Tro och sed vid husbygge (1930), Tunnbröd (1938), Heminredning (1967), Läs- och skrivvanor (1999), Förkylning och influensa (2014). Exempel på Sp-serien är: Vekar i tranlampor (1929), Julgran (1930), Eldstad i fähus (1933), Högkonjunktur och nya levnadsvanor (1939), Ljus på gravar (1947), Behå (1999) och Astrid Lindgren (2009). Frågorna varierar mellan att vara väldigt specifika och öppna där meddelarens egna tankar och föreställningar och meddelarna väljer hur utförliga svar de vill ge.

Frågelista 110 från 1941 hörde till Nm-serien och handlade om dansplaster och danstillfällen. Den bestod av 13 sidor med omfattande frågeblock för att täcka in dansandet ur alla tänkbara aspekter. Bilden visar den första sidan med frågor. Foto: Sophie Nyblom.
Frågelista 177 hörde till Sp-serien och handlade om en specifik företeelse ”När grammofonen kom” och bestod av endast åtta korta frågor.  Foto: Sophie Nyblom.

I arbetet med frågelistorna arbetade Nordiska museet och de övriga arkiven aktivt med att bygga upp ett nätverk av fasta meddelare eller upptecknare, det var personer som svarade återkommande på frågelistorna. Parallellt gjordes insatser för att nå ut till fler så kallade tillfälliga meddelare, personer som svarade på en specifik frågelista genom att annonsera i tidningar eller samverka med olika föreningar och organisationer. Det fanns ett aktivt arbete för att upprätthålla kontakten med dem som svarade på frågelistorna och Nordiska museet skickade regelbundet ut en skrift med nyheter från museet till sina meddelare för att berätta om insamlingarna och ge återkoppling till dem som svarat. Det förekom även att personalen på museet gjorde hembesök vid vissa meddelare för att etablera en kontakt eller upprätthålla den.

Det förekom att de fasta meddelarna fick vara delaktig i arbetet med att ta fram frågelistorna och ge återkoppling på frågorna innan den skickades ut. Foto: Sophie Nyblom.
Nordiska museet värdesatte sina meddelare och skaffare. Ett sätt att visa sin uppskattning var att regelbundet skicka ut skriften ”Meddelande från Etnologiska undersökningen” för att berätta om arbetet som genomförts och om kommande insamlingar. Foto: Sophie Nyblom.

Frågelistan som insamlingsmetod

Materialet från frågelistorna är intressant för att det är berättelser baserade på enskilda personers erfarenheter, upplevelser, kunskaper och värderingar. Det är ett material som är unikt och synliggör den enskilda individens berättelse samtidigt som det i svaren finns information om ett särskilt tema och svaren avspeglar den tid då frågelistan besvarades.

Från början var frågelistorna ett sätt att fånga det man ansåg höll på att gå förlorat t.ex. kunskap om livet på landet, särskilda redskap och den livsstil som höll på att försvinna när jordbruket moderniserades. Frågelistorna och sättet att arbeta med dem har naturligtvis förändrats under 1900-talet. Agneta Lilja skriver i artikeln ”Svara nu snällt på den lista, jag nu sänder” om utvecklingen baserat på en undersökning av materialet som finns i Isof:s arkiv  i Uppsala. Hon jämför antalet frågelistor som skickats ut under olika decennier, hur frågorna har formulerats och hur arkivet har arbetat med frågelistverksamheten. Hon tycker att det blir finns en tydlig förändring i arbetet under 1960-talet. Frågelistorna reformeras då utifrån nya teoretiska inriktningar på universiteten och intresset vändes steg för steg mot samtida sedvänjor, bruk och föreställningar. Formuleringarna i frågelistorna förändras och syftet blir att fånga den personliga berättelsen hos dem som besvarar frågorna.

Inom organisationerna har motiveringen till att använda sig av frågelistor har oftast varit att det har ansetts vara en billig och effektiv metod i jämförelse med att göra fältarbete eller intervjua människor. Ett annat viktigt argument har varit att frågelistan kunnat spridas till ett större geografiska områden och på så sätt ge fler människor möjlighet att bidra till insamlingarna. Å andra sidan finns även nackdelar med frågelistor. Beroende på hur frågorna ställs kan de vara både vara ledande och styrande. Det finns inte heller möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp svar om det finns oklarheter.

Frågelistorna är den dominerande insamlingsmetoden på museer och arkiv fram till 1960- och 70-talen, men då får den konkurrens från nya andra metoder till exempel börjar det finnas inspelningsteknik som gör det möjligt att spela in intervjuer på ett enklare sätt. Det är också under denna tid som arbetet med frågelistorna förändras och de börjar inrikta sig på teman som berör samtiden i större utsträckning. På Isof i Uppsala sändes det ut färre frågelistor under 1960-talet medan verksamheten åter ökade på 1970-talet men då med fokus på upptecknarens egna erfarenheter och värderingar. Detta syns också i den konkreta utformningen där frågorna nu börjar riktas till ”du” istället för ”man” eller ”Er”.

När svaren från insamlingarna används i forskning, utställningar och andra publikationer ska det tas i beaktande att det rör sig om ett självbiografiskt material och att det handlar om människors egna värderingar, iakttagelser och kunskaper. När vi idag tittar på materialet bör vi också sätta in insamlingen i dess kontext – vilket årtionde skrevs den, vem gjorde insamlingen, hur ser frågorna ut, vad vet vi om meddelaren och dennes livssituation, vad var den allmänna synen på temat som behandlas och så vidare.

Från analogt till digitalt

De senaste tio åren har arbetet med frågelistor åter förändrats. Från början var frågelistorna analoga brev som skickades ut till meddelarna och idag sker insamlingarna digitalt. När internet blev en del av vardagen och museer och arkiv började ha hemsidor blev det en kanal för att nå ut med information om frågelistorna och de kunde sändas per mail till dem som var intresserade av att svara och även svaren kunde sändas in via mail.

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och det har även påverkat arbetet med insamlingar. Det finns visserligen kanske fortfarande möjligheten att besvara frågelistor på traditionsenligt sätt i viss utsträckning hos några institutioner men de flesta insamlingar sker nu digitalt. Det kan vara via ett frågeformulär på hemsidan eller via en särskild insamlingsportal utformad för att samla in berättelser, bilder, ljudfiler eller filmer.

På samma sätt som de på 1930-talet tyckte att tryckta brev var ett billigt och effektivt sätt att nå ut till fler potentiella meddelare så tycker vi nu att de digitala kanalerna är ett effektivt och billigt sätt att göra insamlingar och nå ut till fler. Då var maskinskrivna svar uppskattade för de kunde enkelt införlivas i arkivet utan större insats av personalen på arkivet och idag samlas svaren in i digitalt format och lagras i digitala arkiv och materialet sparas i arkiven på samma sätt som de skriftliga brev som sändes in för 100 år sedan. Precis som tidigare görs insamlingar av museer, arkiv och forskare inom olika ämnen och används för olika ändamål.

Nordiska museet använder idag minnen.se som insamlingsportal för att samla in människors minnen och berättelser, medan Isof använder sin egen hemsida för sina insamlingar. Minnen.se är en del av Digitalt museum och lanserades 2015 som ett verktyg för att samla in personliga berättelser och det är en portal som utvecklad för för insamling, förvaltning och tillgängliggörande av det immateriella kulturarvet och utvecklas löpande. Museer och arkiv kan ansluta till portalen och designa sina egna insamlingar och de som vill svara på en eller flera insamlingar kan enkelt göra ett kontot för att skicka in sina svar.

minnen.se är en insamlingsportal utvecklad av Kultur IT tillsammans med bland annat Nordiska museet. Den lanserades 2015 och används idag av ett antal museer för att göra digitala insamlingar.
Isof använder sina hemsida för att göra digitala insamlingar och där kan man enkelt besvara frågorna via ett frågeformulär.

Om syftet i början var att samla den försvinnande allmogekulturen är syftet idag oftast att dokumentera det som händer nu, endera en kris som pandemin eller ett tema kopplat till en utställning eller ett projekt museet arbetar med. De digitala frågelistorna är ett bra sätt att ge flera människor möjlighet att bli hörda och kunna berätta sin berättelse. Genom att kontinuerligt göra insamlingar bidrar vi till att bygga upp det gemensamma kulturarvet och vissa saker behöver vi återkomma till t.ex. frågelistor om levnadsvanor, hur vi inreder våra hem, hur vi firar våra högtider, för då kan vi också följa förändringar över tid. Andra gånger kan en frågelista vara ett sätt att hantera en gemensam kris eller särskild händelse så som pandemin eller metoo. 

Användningen av materialet från frågelistorna är delvis de samma som i början. Det används till museets olika verksamheter som utställningar, artiklar, programverksamhet och publikationer och av forskare och studenter. De senaste åren har det även skett en förändring då det gäller tillgängliggörandet av materialet och vissa väljer att publicera de insända svaren direkt på sina digitala kanaler. Då du besvarar en frågelista på till exempel minnen.se kan du själv välja om svaret ska vara synligt på sidan och om du vill framträda med namn eller vara anonym, du kan också välja att endast skicka in ditt svar till museet. De svar som är publicerade blir synliga på en karta över Sverige och där kan du läsa andras svar.

På minnen.se kan du på en karta se de svar som lämnats in. Genom att klicka på markeringarna kan du läsa de enskilda svaren.

Norrbottens museum och frågelistor

Norrbottens museum har inte haft någon omfattande frågelistverksamhet i egen regi men det har funnits aktiva meddelare i länet och en del av deras material finns i vårt arkiv. Där finns frågelistor, renskrivna svar, kopior på deras egna svar och deras korrespondens med till exempel Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund. De senaste åren har vi däremot gjort ett antal insamlingar och använt oss av digitala frågelistor på vår på hemsidan. De insamlingar som har gjorts har berört pandemin, en frågelista om högtider och traditioner och ”Platser vi minns” som handlade om samhällsförändringen i Malmberget. Vissa av dem har varit kopplade till museets interna arbete med samtidsdokumentation medan andra har varit en del av externt finansierade projekt.

Vår intention är att arbeta vidare med digitala insamlingar av berättelser och bilder och vi är inte ensamma om att fundera på hur man gör det på ett bra sätt. Ska vi ha frågelistan på vår egen hemsida eller ska vi ansluta till minnen.se, ska vi samla berättelser eller vill vi också samla bilder i större omfattning och hur ska materialet arkiveras och användas. Nätverket DOSS hade nyligen ett frukostmöte där temat var digitala insamlingar och det visade sig att många museer de senaste åren har prövat på att arbeta med digitala insamlingar och testat olika sätt för att nå ut till människor och locka dem att svara på frågorna. Det är både intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter och det finns många utmaningar när det gäller digitala insamlingar som vi behöver diskutera mera t.ex. etiska frågor och GDPR.

Just nu har vi ingen aktiv digital insamling på gång på Norrbottens museum men idéer och planer på kommande insamlingar finns. I väntan på dem vill jag tipsa om att gå in på minnen.se och svara på Nordiska museets insamling ”Vår framtid – en spaning mot Norden 2173”, Minnen. Just nu finns det inte många markeringar i Norrbotten på kartan (se bilden kartan ovan) och vi tycker det skulle vara intressant att veta vad människor i vår del av landet tänker om nuet och framtiden. Hur tror ni att den samhällsomvandling och den gröna omställningen, klimatförändringar kommer att påverka livet här hos oss och hur tror ni samhället ser ut om 30 år och om 150 år. Jag har själv besvarat den och jag erkänner att det var inte lätt att försöka föreställa sig hur vardagen ser ut om 150 år, men det var en rolig fråga att besvara.

Vid tangentbordet Sophie Nyblom, etnologen som återvänt till Norrbottens museum och kommer att vara återkommande skribent på bloggen

Blogginlägg om våra tidigare digitala insamlingar:

Dela med dig av dina högtider, firanden och traditioner | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Hur upplever du utbrottet av coronaviruset? | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Forskningsprojekt om pandemins effekter | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Platser vi minns | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Källor:

Herd, Katarina, ”Frågelistan som verktyg för att arbeta med (livs)farliga frågor”, s 31-33, Uppteckaren 2021.

Lilja, Agneta, ”Svara nu snällt på den lista, jag sänder!” – Om frågelistan som etnologisk arbetsmetod, s 20-27, Nätverket 2016:20. 

Lilja, Agneta, ”Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – ett exempel från Uppsala 1914-1945”, 1996.

Hantverkare sökes, måste ta bra bilder.

För nästan ett år sen, efter ett kortare uppehåll som fotograf, befann jag mig återigen med kameran i handen och de lätt rostiga kugghjulen satte igång med att tolka önskemål och beställningar från andra. Denna gång var det inte smickrande skildringar av näringslivets alla hörn som önskades, utan snarare ett neutralt öga, en avskalad dokumentation eller typ som att någon viskade ”säg sanningen nu, för en gångs skull”. Det var då jag tillträdde i rollen som museifotograf på Norrbottens museum.

Såklart finns en gnutta överdrift här, det kanske var mer en känsla än sanning jag beskriver, men den berättar på något sätt hur olika roller vi fotografer har. Min bakgrund först som en pressfotograf och sen kommersiell fotograf på kunduppdrag är på många sätt en värld olik den som museifotograf. Jag börjar inse att dramatiken och tidspressen i den ena rollen samt den förväntade förmågan att sminka grisen i den andra, har gett mig förståelse för hur jag inte bör arbeta som museifotograf. Detta är en lärdom som inte ska underskattas. Många av de bilder jag tar i dag ska inte längre snabbkonsumeras för att sedan läggas åt sidan, det är i vissa fall snarare tvärtom att en del bilder ska läggas åsido nu för att bli grund för fördjupning senare. Samtidigt befinner vi oss i snabbmatens tid och samhällets mest raka kommunikationssätt är bildspråket. Så även inom museivärlden blir jag inte helt av med att vara på tårna, som tur är. Museets projektbaserade arbetssätt och vilja att berätta för andra vad som händer i verksamheten ger mig möjligheten att komplettera specialisternas forskning och på ett förenklat sätt visa vad arbetet innebär med hjälp av bilder, filmer och fotogrammetri (3D modeller).

Då jag studerade befann jag mig mitt i övergångsperioden mellan analogt och digitalt fotograferande så utbildningen var fortfarande väldigt analog. För att klara mina uppgifter inför gesällprov fick jag lov att använda ett mörkrum hos en känd äldre fotograf som hade en extrem pondus inom yrket. Kort och ärligt sagt var jag hemskt rädd för gubben varje gång vi möttes, men i ett av våra samtal (dvs. hans monolog och mitt stumma nickande) sa han dessa ord som har snurrat runt i mitt huvud i tjugo år nu (fast på isländska):

”Det enda en kan göra är att sköta sitt jobb och hoppas på att någon gång då och då få ta en bra bild.”

”Vad menar han” tänkte entusiastiske tjugoåringen då, ”klart jag tar bra bilder hela tiden, jag älskar mina bilder!” Men… det tog ett tag och till slut började jag förstå vad han menade.

Det här väcker kanske frågor hos någon om vad tycks vara en bra bild: Är det en bild som är vacker för ögat, är det en bild där det ligger en bearbetad tanke bakom eller är det en bild som ger åskådaren en välkommen bekräftelse eller en ny sanning om sin värld? Det finns inget ett rätt svar på en sådan banal fråga och det ena utesluter dessutom inte det andra. Som alla andra kan jag endast utgå ifrån mitt eget tycke. En bild i min smak är samtidigt estetisk tilltalande och berättande, där jag lägger stor vikt på den senare faktorn. Men den mening jag har lagt i gubbens ord är starkt kopplad till varför vi tar de bilder vi tar, och åt vem. I mitt huvud är det att vara fotograf på beställningsuppdrag snarlikt det att vara hantverkare. Detta har jag eventuellt med mig från min utbildning på Island. Där lärs fotografiyrket ut som praktiskt sådant och resulterar i gesällbrev så som för en snickare eller målare. Liksom för hantverkaren ska yrkeskunskapen och skickligheten finnas samt förståelse för vad det är som beställaren vill ha.  Att göra sitt jobb, dvs. att uppfylla beställningen och leverera kvalité är kravet, att lyckas ta ”en bra bild” efter vägen är bonus som för det mesta kittlar egna egot. Kanske inte målet, men utan tvekan moroten.

Varje beställning en yrkesverksam fotograf får har sitt syfte och de bilder hen tar blir meningsfulla inom det syftet. Men det som också kan vara intressant är vad händer med dessa bilder när de har utfört sitt syfte och med tiden lämnat det helt och hållet. När bilder blir historiska kliver de in i en helt annan värld och kan i vissa fall få en ny betydelse. Vardaglig beställningsbild kan på så sätt också bli ”en bra bild”, med tiden.

Roland Barthes, fransk författare och litteraturforskare, introducerade begreppen studium och punctum i sin bok Det ljusa rummet: tankar om fotografiet och jag kan tycka att de kan agera som behållare för dessa tankar.

Han skriver om betraktarens upplevelse av intressanta fotografier och delar den upplevelsen i det han kallar studium och punctum. Studium refererar till de bilder som väcker allmänt intresse, igenkännande eller nyfikenhet. Dessa bilder kan flesta personer enas om att är intressanta. Punctum är de bilder som av någon anledning väcker en mer djupgående känsla, en ”wow”-effekt om vi vill, men den känslan är individuell och inte allmän. Det fotografi som påverkar dig starkt behöver inte alls göra det hos någon annan.

Vi kan ta några bilder från Norrbottens museums senaste satsning, dvs. påbörjad digitisering av Lea Wikströms livsverk, och sen passa in dem bland dessa tankar.

Lea Wikström, aktiv fotograf i Malmberget mellan 1918 och 1972, var en hantverkare i den mening som jag har varit inne på. Hon hade sin ateljé dit folk kom för att bli förevigad på bild och ibland åkte hon ut med sin kamera på uppdrag hemma hos folk eller åt diverse företag i Malmbergstrakterna. I genomgång över det material som nu digitiseras i Norrbottens museums digitaliseringssatsning finns det inte mycket som tyder på att Lea har tagit bilder på eget initiativ (dock bör tilläggas att genomgången täcker endast några procent av hela samlingen på 100.000 glasplåtar, så det här skriver jag med reservation för att få äta min hatt senare). Lea Wikström tog beställningar och hon gjorde sitt jobb, som vilken snickare som helst. De flesta personbundna porträtten, familjegruppbilderna eller dokumentationerna hon utförde åt företag var kanske i sin tid inte alltid något som skulle väcka intresse hos andra än beställarna och möjligtvis de som stod dem närmast, men allmänt törs jag säga att dessa bilder är högst intressanta för oss idag. Personbilderna är tagna ur sitt privata sammanhang och deras syfte har blivit att visa oss bland annat hur människor klädde sig och kammade sig, hur familjer såg ut och bodde samt att många av företagsdokumentationerna kan nu agera som milstolpar för samhällets historia och samhällsomvandlingen som är högst aktuell i Malmberget idag. Studium-faktorn har vuxit till sig och vi tittar nyfikna på hennes samling idag.

Bild 1: Bildkarta med en flicka och en hund (Acc nr: 1978:3338:15). Bild 2: Oskar Hagström (beställare) (Acc nr: 1978:3298:12-13.13). Bild 3: August Storms 50 års kalas (Acc nr: 1978:3013:6). Bild 4: Fröken Ahlgren (Acc nr: 1978:3309:1-3.3). Fotograf: Lea Wikström.

Men finns det några bilder i samlingen som punkterar mig med en ”wow”-upplevelse?  Ja, för mig gör det faktiskt det och jag kan även argumentera för att det har det också gjort hos andra.

Tittar vi på en bild som Lea tog och beskrev som ”Gruvraset 4/10 1921” tänker vi eventuellt att det här var en intressant dokumentation av en ovanlig händelse, ett intressant faktum men kanske ingen punctum-upplevelse för oss som tittar. Men sätter jag det i sammanhang med det faktum att Malmberget idag är så gott som ett avvecklat samhälle uppslukat av Kaptensgropen, så blir denna grop i Leas bild för mig som ett kusligt omen om det som komma ska 100 år senare.

Gruvraset 4/10 1921 (Acc nr: 1978:3014:1) Topografiska uppgifter: Gällivare socken.
Fotograf: Lea Wikström.

En annan person som också har upplevt denna effekt av en bild från Leas samling är vår inlånade fotograf på museet, Anders Alm, som skrev om det en krönika i Norrbottens kuriren 2 mars 2023. Där lyfter han fram en bild som Lea tog på doktor Gösta Rudell och hans familj. På den bilden poserar de tillsammans med två samiska kvinnor som sitter på golvet vid familjens fötter. Anders skriver:

”Så plötsligt dyker den upp, bilden, som med stor tydlighet öppnar en spricka mellan då och nu. … Doktorinnan håller sina händer på den äldre samekvinnans axlar, som en lite obekväm men vänlig gest. Samekvinnorna har på sig ytterkläder, mössor, vantar och uteskor. De har nog tagits in i salongen endast för att bli förevigade tillsammans med doktorn och hans familj. En bild som kanske skickas till vänner och släktingar som ett exotiskt vykort från Norrbotten.”

Interiör från doktor Gösta Rudell (Acc nr: 1978:3414:8-14). Fotograf: Lea Wikström.

En tolkning och tydlig uppräkning av de detaljer som jag tänker mig har skapat punctum-upplevelsen hos Anders Alm. För min egen del kan jag tillägga att det som nyper tag starkt hos mig är själva blicken hos den yngre samekvinnan och det faktum att hennes ansikte är något oskarpt som tyder på att hon har inte kunnat sitta stilla hela fotograferingstiden. Blicken och rörelseoskärpan får mig projicera på henne min känsla av obehag och ilska över situationen, ilska som får henne att vrida och vända på sig. Det var min punctum-upplevelse av denna bild, du behöver inte alls känna likadant.

Vid tangentbordet,

G. Rúnar Gudmundsson

Referenser och lästips:

Robert Pohjanen, Lea Maria Adina Wikström, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Roland Barthes, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, 1986 svenska utgåvan: Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm.

Anders Alm, När en bild säger mer än tusen ord,krönika i Norrbottens Kuriren, 2 mars 2023.

Norrbottens museums samlingar, webbplats där det går att söka och beskåda fler av Lea Wikströms fotografier.