Ett pedagogiskt projekt tar form

Förmedling är en av de absolut viktigaste uppgifterna för arkeologin idag. Under långa tider ansågs det som något fult att förenkla och popularisera inom den arkeologiska sinnevärlden. Men “the wheel of time turns” (fantasy-referens) och inom dagens arkeologi blir förmedlingsuppgiften allt större och viktigare, forskningen bedrivs ju för att öka förståelsen för vår gemensamma förhistoria och därmed tillhör resultaten samhället. Sen är förmedling en av de mest stimulerande bitarna av arkeologin också…

Kyrkbyskoleprojektet

Norrbottens museums arkeologer har nu tillsammans allierat sig med pedagogerna på museet och friluftsmuseet Hägnan för att genomföra att pilotprojekt riktat till Kyrkbyskolan i Luleå där syftet med projektet är att skapa en större medvetenhet om den gemensamma kulturmiljön och för vården av denna. Skolan ligger mitt i världsarvet Gammelstad där även fornlämningarna Raä Nederluleå 330:1 och 593:1 återfinns som utgörs av stadskulturlager från medeltid samt lämningar från den medeltida prästgården.

Projektet är fortfarande under planering men har nu äntligen börjat ta en fastare form och det första arbetet kommer att genomföras under vårterminen. Skolan kommer att “adoptera” fornlämningarna under en 5-årsperiod och arbetet kommer bl.a. omfatta landskapsstudier, de kommer få titta på föremål, uppleva rollspel förlagda till medeltid, prova på att gräva samt att tolka ett material.

Vi anser att den här typen av projekt är ytterst viktiga, särskilt med tanke på portalparagrafen till KML:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Om inte vi inom kulturmiljöområdet för ut vikten av bevarandet av kulturmiljön till allmänheten och ökar förståelsen för vilken kunskap vi kan utvinna ur den kommer vi till slut också ha svårt att motivera vår egen verksamhet. Det starkaste försvaret av kulturmiljön ligger i en större medvetenhet av värdet hos det bland allmänheten, där utgör bl.a. vi arkeologer en av dess mest effektiva språkrör.

Nils Harnesk, på mission att göra alla barn till kulturmiljöväktare!

Lämna ett svar