Nu är fältsäsongen igång!

I veckan har några av Norrbottens museums arkeologer påbörjat säsongens fältarbeten. Mot vårkanten så brukar det börja klia i fingrarna och vi längtar ut i fält igen efter flera månader inne på kontoret, så det är härligt att åter få jobba ute!

Arkeologiska förundersökningar
Vi har påbörjat arkeologiska förundersökningar längs med väg 555, mellan Sikfors och Älvsbyn. Trafikverket kommer att förbättra vägen, vilket påverkar flera boplatser som ligger precis intill. Syftet med en arkeologisk förundersökning är att undersöka hur stora fornlämningarna är, få en bild av vad som finns inom boplatserna och ta fram ett kunskapsunderlag, för att se om även en arkeologisk slutundersökning behöver genomföras.
I höstas genomförde undertecknad tillsammans med Åsa Lindgren en arkeologisk utredning längs delar av väg 555, för att se om några tidigare okända fornlämningar fanns inom de områden som kommer att exploateras. En arkeologisk utredning går ut på att ta reda på om det finns fornlämningar inom ett exploateringsområde. Vi hittade några kulturlämningar i form av en tjärdal, ett stenbrott i granit med handborrade hål samt två husgrunder. Därtill hittade vi en hel del boplatsmaterial i närheten av en boplatsgrop, som därför kom att revideras och bli en boplats. Denna boplats ligger intill de områden som ska förundersökas.

Arkeolog Frida Palmbo dokumenterar skörbränd sten vid utredningen längs väg 555.

Arkeolog Frida Palmbo dokumenterar skörbränd sten vid 2013 års utredning längs väg 555.

Raä Piteå socken 1523, ett stenbrott för granit, be-stående av en grop där fyra spräckta stenblock lig-ger. Här detalj av ett av de två av blocken med spår av handborrade hål.

Ett stenbrott för granit, bestående av en grop där fyra spräckta stenblock ligger. Här detalj av ett av de två av blocken med spår av handborrade hål.

Rik fornlämningsmiljö
Vi kommer att arbeta längs med väg 555 ungefär fram till midsommar. 7 boplatser ligger inom de områden som ska exploateras och dessutom så kommer vägåtgärder att ske i närheten av ytterligare 6 boplatser. Fornlämningsmiljön visar att området kan ha nyttjats under en lång tid. De högst belägna boplatserna ligger omkring 110 m ö h. Detta innebär att området tidigast kan ha bebotts omkring 5300 år sedan, om man utgår från Noel Broadbents landhöjningskurva för norra Västerbotten (1979). Innan dess var området alltså helt täckt av vatten. De boplatser som är lägst belägna ligger omkring 40 m ö h. Havet stod 40 m över dagens nivå omkring 1900 f.Kr. Det blir spännande att se om vi kan hitta något daterbart material på de boplatser som undersöks. I så fall kan vi få en bättre bild av hur området i närheten av Piteälven nyttjats under förhistorien. Vi har anledning att återkomma när det gäller våra arbeten längs väg 555.

Vid tangentbordet
Frida Palmbo

3 svar på ”Nu är fältsäsongen igång!

  1. Pingback: I väntan på analyser – arbetet efter en arkeologisk utgrävning | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

  2. Pingback: Fortsatta arkeologiska undersökningar av boplatser från yngre stenålder | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

  3. Pingback: Stenåldersboplatser vid Sikfors – resultat från årets grävningar! | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar