Taggad av TAG:en

Om konferensen ska sammanfattas med en mening kan den formuleras som ovan. Nordic TAG (Theoretical Archaeological Group) är Skandinaviens största arkeologikonferens och samlar ett flertal av de främsta forskarna inom arkeologi i Norden. På tre dagar har 14 sessioner hunnits med, ämnena har omfattat allt från neolitikum till historisk tid samt från mobilitet/migration till hur vi befolkar det förflutna via våra tolkningar.

Nordic TAG

Arkeologer från institutioner (museer, universitet, privata aktörer) i Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige har presenterat och representerat på konferensen men alla de nationaliteter som träffats är långt fler, Italien, Holland, England, Tyskland, Polen, USA etc. Alla har tillfört sina perspektiv, reflektioner och erfarenheter av arkeologi.

Värdet av den här konferensen går inte att underskatta för att de personliga mötena ger så mycket på så många plan, det hjälper till att överbrygga det gap som fortfarande finns mellan uppdragsarkeologi och den “akademiska” arkeologin genom att erfarenheter utbyts, resultat delas och diskuteras. Kontakterna som det personliga mötet ger är också oerhört värdefulla för framtida projekt och forskning. Men även inspirationen och engagemanget som man både får och får se på konferensen är minst lika viktig om inte viktigast.

Det jag skulle ha velat se mer av i framtiden är, om något, ett större deltagande från de uppdragsarkeologiska institutionerna och att dessa tar större plats i konferensen och presenterar sina resultat och tolkningar. Med tanke på att 90% av all arkeologi sker utanför lärosätena idag och att de flesta arkeologer idag är sysselsatta inom uppdragsarkeologin kan jag bara tycka att det vore naturligt med ett större inslag från våra institutioner i Nordic TAG.

Önskvärt är också ett större deltagande av studenter i konferensen… Jag inser själv att kostnaderna  är ett stort problem för studenter men en önskan är att lärosätena åtminstone skulle avsätta en mindre mängd medel som studenter skulle kunna söka eller få del av på något annat sätt under sin masterutbildning för att kunna delta i Nordic TAG eller liknande konferenser. Värdet av nätverkande och kontakter under utbildningen är en viktig komponent för det framtida yrkeslivet och deltagandet av studenter är även viktigt för återväxten och den framtida arkeologin.

Slutligen skulle jag vilja se att även den nordliga arkeologin både får och tar ett större utrymme i Nordic TAG, idag ligger tonvikten alltför mycket på den sydskandinaviska forskningen. Det fanns ingen representation från Umeå Universitet eller Silvermuseet och endast en representant vardera från universiteten i Trondheim och Tromsö, dessa berörde inte heller de forskningsprojekt som bedrivs av dem i norra Fennoskandien. Det finns generellt ett dåligt flöde av information mellan sydskandinaviska institutioner och nordskandinaviska och de få gemensamma forum vi har, som Nordic TAG, måste vi se till att använda för att lyfta fram den aktuella forskningen och öka medvetenheten om arkeologin i nord respektive syd.

Sammanfattningsvis har Nordic TAG varit en riktigt positiv upplevelse där vi som deltagit har inspirerats av varandra, delat vårt engagemang och utbytt erfarenheter. Sessionerna har gett oss en riktigt bra inblick i den senaste forskningen i Sydskandinavien och kontakterna och nätverken kommer att bli viktiga för den framtida forskningen även i Norrbotten. För många arkeologer har Norrbottens museums deltagande i konferensen varit en eye-opener för den forskning som pågår i norra Skandinavien, i många fall har det till och med öppnat upp ögonen för dem att det finns en arkeologisk forskning i Norrbotten överhuvudtaget. Ett fortsatt deltagande från Norrbottens museum i Nordic TAG ser jag som en självklarhet och essentiellt för spridningen av våra resultat men även för kvalitetshöjningen av vår forskning.

Carina Bennerhags föredrag var för övrigt ett av de bäst hållna på konferensen och bidrog till mycket diskussion kring järnframställning och blästbruk i Norrbotten under järnålder.

Vi får tacka Linnéuniversitetet också för det fantastiska genomförandet av konferensen. Tack! 2012 kommer Nordic TAG att avhållas i Oulu, blir lite närmare för oss i Norrbotten! 2013 kommer konferensen att gå av stapeln i Reykjavik. Bara att notera i kalendrarna och börja planera in i verksamheten.

// Vid tangenbordet i Kalmar, med en TV i närheten som dundrar fram brittisk bröllopsyra, Nils Harnesk.