Kyrkstäder i Norrbotten

De senaste åren har jag arbetat på Piteå museum och fick där vara delaktig i tre projekt som har handlat om kyrkstäder i Norrbotten. Det första var en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur 2020 och året därpå, 2021, fortsatte arbetet med projektet Kyrkstäder i Norrbotten del 1 med fokus på kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden. Det följdes 2022 av Kyrkstäder i Norrbotten del 2 då vi arbetade med kyrkstäderna i Boden och Råneå.

I flödet på mina sociala medier har det de senaste veckorna dykt upp inlägg om aktiviteter och evenemang i olika kyrkstäder. Kyrkstäderna lever upp under sommaren för det är då de flesta ägarna besöker sina stugor och återkommande evenemang anordnas. Så i mitt sommarblogginlägg kommer att handla om kyrkstäderna och resultatet från våra dokumentationer.   

Kyrkstadsmarknaden i Öjebyn och Persmässfirande i Gammelstad är exempel på evenemang som knyter an till kyrkstadstraditionen, men det ordnas även andra aktiviteter i länets kyrkstäderna under sommaren så som kulturrunda i Gammelstad, loppis i Öjebyn och retreat i Norrfjärden.

Vad är en kyrkstad?

Det har funnits kyrkstäder på många orter i norra Sverige men idag är de flesta borta. I statens offentliga utredning De norrländska kyrkstäderna från 2003 uppges att kyrkstadsbebyggelse funnits på 71 orter men finns endast kvar på 16 platser. Åtta av dessa finns i Norrbotten, sju i Västerbotten och en i Jämtland.

Torsten Furberg har utifrån en utredning gjord av Karin Eriksson 2001 uppdaterat Ragnar Berglings karta från 1964 med färgkoder för de kyrkstäder som finns idag. De grönmarkerade är kyrkstäder där det finns en bevarad kyrkstadstradition, de orangemarkerade är privatägda stugor på kommunal mark och de rödmarkerade är kyrkstugor som nyttjas för kommersiell uthyrningsverksamhet. (http://bonnstan.se/kyrkstader/ (hämtad 01.12 2022).

Men vad är då egentligen en kyrkstad och hur kommer det sig att de endast funnits i norra delen av landet. En kyrkstad är en samling av små hus, så kallade kyrkstugor, bodar och stall som uppfördes intill kyrkan och användes för tillfälligt husrum. Kyrkstäderna uppstod i områden där sockenborna hade långa avstånd till kyrkan och det fanns behov av att övernatta i samband med kyrkobesöken. I slutet av 1600-talet infördes kyrkogångsplikt som krävde regelbunden närvaro vid gudstjänsterna. De som bodde inom en mils radie skulle närvara vid gudstjänsterna varje helg, de som bodde två mil bort varannan helg och så vidare. Vid större kyrkhelger som påsk, pingst, Mikaeli och julen samt bönhelger skulle alla närvara oavsett avstånd. Kyrkogångsplikten var lagstadgad fram till 1809, men traditionen var stark och kyrkstäderna fortsatte att användas vid de större kyrkhelgerna under 1800-talet. På 1900-talet började traditionen att avta på många orter medan den levde vidare på några. Det finns därför en stor variation i hur mycket av den ursprung­liga bebyggelsen som är bevarad i de kvarvarande kyrkstäderna. I Gammelstad och Öjebyn återstår många kyrkstugor samlade i kvarter, medan det i Råneå endast finns tio stugor kvar.

I Råneå finns tio kyrkstugor kvar och de är samlade på tomten intill kyrkan. Foto: Sophie Nyblom, 2022.

Kunskap om kyrkstäderna

Det finns en hel del dokumentationer och litteratur om kyrkstäderna, kyrkstadstraditionen och deras historia. På 1920-talet började kyrkstäderna uppmärksammas från antikvariskt håll för de ansågs vara viktiga kulturhistoriska minnesmärken. Sigurd Erixon vid Nordiska museet och Bertil Berthelson vid Riksantikvarieämbetet tog initiativ till att seder och traditioner nedtecknades och att kyrkstädernas bebyggelse inventerades. Riksantikvarieämbetet och landsantikvarierna gav stöd till lokala hembygdsvårdare och deras arbete bidrog till att flera kyrkstäderna bevarades. På 1940-talet resulterade arbetet i konkreta åtgärder för att rusta upp bebyggelse och med hjälp av lagstiftningen skydda miljöerna genom planbestämmelser och byggnadsminnesförklaringar.

Idag anses Norrbottens kyrkstäder vara en del av länets kulturmiljöprofil och de har höga kulturhistoriska värden både när det gäller de fysiska bebyggelsemiljöerna och den särpräglade funktionen de har haft. Gammelstad, Öjebyn och Lappstan har uppmärksammats i många dokumentations- och forskningsprojekt. Det är de två största kyrkstäderna och den största lappstaden, dessutom är det kulturmiljöer där kyrkstadstraditionen delvis lever kvar utifrån sin lokala prägel. Lappstan är även länets äldsta byggnadsminne och den enda lappstaden med skogssamisk bebyggelse som finns bevarad. Kyrkstäderna och kyrkstadstraditionen fick internationell uppmärksamhet år 1996, då Gammelstad utsågs till världsarv av Unesco och kyrkstaden lockar årligen många besökare.

Projektet Kyrkstäder i Norrbotten

Syftet med projektet var att synliggöra dagens bruk av kyrkstäderna och arbetet bestod av tre delar. För det första en etnologisk dokumentation för att samla in information om hur kyrkstäderna används idag, samt ta del av minnen och berättelser som kan bidra till ökad kunskap om hur kyrkstäderna har nyttjats tidigare. För det andra en bebyggelseantikvarisk dokumentation med målet att arbeta för ett ökat intresse och engagemang för kyrkstäderna och bidra till miljöernas vård och bevarande. För det tredje ville vi bidra till att stärka nätverk kring kyrkstäderna lokalt och regionalt för att på sikt kunna bidra till att utveckla idéer om hur dessa platser kan nyttjas och förädlas på ett hållbart sätt både kulturellt och socialt. Samtliga projekt finansierades av externa medel; Dokumentationen om Lappstan med medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Arvidsjaurs kommun och projektet Norrbottens kyrkstäder med medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten. Arbetet med de enskilda kyrkstäderna såg lite olika ut beroende på vilka dokumentationer som hade gjorts tidigare.

Den etnologiska undersökningen har bestod av enklare arkivstudier, genomgång av relevant litteratur och intervjuer med kyrkstugeägare. Den aktiva insamlingen skedde framför allt genom intervjuer men det fanns även möjlighet att lämna in skriftliga svar. Summerar vi alla tre projekten intervjuade vi 44 kyrkstugeägare från Lappstan, Hortlax, Norrfjärden, Älvsbyn, Öjebyn, Boden och Råneå, varav 24 var kvinnor och 20 män. Utöver det skickades det in tio skriftliga svar.

Den bebyggelseantikvariska delen av projektet anpassades utifrån kyrkstädernas specifika karaktär. För Norrfjärden och Älvsbyn arbetades det fram förslag på riktlinjer för byggnadsvården och efter avslutat projekt har det tagits fram byggnadsvårdsbroschyrer utifrån det förslag som togs fram i projektet. I Öjebyn och Hortlax fanns redan aktuella riktlinjer och därför inget behov av ytterligare insatser. I Boden och Råneå var förutsättningarna annorlunda och byggnadsantikvarien tog fram förslag på hur de lokala aktörerna kan arbeta vidare med till exempel en vård- och underhållsplan för respektive kyrkstad.

I projektet Norrbottens kyrkstäder del 1 tog byggnadsantikvarie Anna Elmén Berg fram förslag på riktlinjer för byggnadsvården i Älvsbyns och Norrfjärdens kyrkstäder. Efter att projektet avslutades arbetade Piteå museum vidare med att förankra förslagen hos berörda aktörer och 2023 trycktes det upp broschyrer med råd för byggnadsvården i respektive kyrkstad.  

Utöver det arbete Piteå museum genomförde anlitades även fotograf Maria Fäldt. Hon fick uppdraget att fotografera kyrkstäderna i Älvsbyn, Norrfjärden, Boden, Råneå och Hortlax. Bildmaterial består av exteriöra stillbilder av bebyggelsen samt bilder tagna med drönare som ger en bra överblick över kyrkstädernas placering i miljön.

Den tredje delen i projektet handlade om kunskapsförmedling och nätverksstärkande insatser. För att stärka den regionala samverkan kring kyrkstäderna tillsattes en referensgrupp för projektet som bestod av representanter från Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens museum, Gammelstads samt personal från Piteå museum. Gruppen har träffades regelbundet och gjorde studiebesök i kyrkstäder i Norrbotten och Västerbotten. Det möjliggjorde erfarenhetsutbyte och nätverkande med de lokala aktörerna vi träffade i de enskilda kyrkstäderna. Ett annat sätt för att sprida kunskap var återkommande nyhetsbrev som skickades ut under projekttiden.  

I juni 2022 besökte referensgruppen Råneås kyrkstad där representanter från föreningen Raan.nu tog emot oss och visade upp kyrkstaden. Från vänster Jan Nordström, Paulina Öqvist Haugen, Sophie Nyblom, Kent Höglund, Erica Duvensjö, Marcus Bengtsson, Birgitta Johansson Norberg och Sara Vintén. Foto: Anna Elmén Berg, 2022.

Kyrkstädernas organisation

Kyrkstaden i Gammelstad består av över 400 byggnader och är utsedd till ett av Unescos världsarv, medan Råneå består av tio stycken stugor och i Boden ägs alla kyrkstugor av kommunen. Dessa skillnader innebär att det finns olika former av samverkan kring kyrkstäderna. I Gammelstad och Öjebyn finns en organiserad samverkan där berörda aktörer träffas regelbundet för att hantera frågor som berör kyrkstaden. I de mindre kyrkstäderna finns inte motsvarande organisation.

Det finns också likheter mellan kyrkstäderna. De flesta stugorna är privatägda och står på församlingens mark, här är Boden ett undantag där byggnaderna och marken ägs av kommunen. I de flesta kyrkstäder finns ett servicehus som församlingen ansvarar för och som ägarna kan använda mot en mindre kostnad eller avgiftsfritt. Gräsklippning och snöskottning i området sköts oftast av församlingen eller kommunen beroende på kyrkstadens lokalisering. I flera av kyrkstäderna finns det någon form av föreningen för ägarna. I Älvsbyn, Öjebyn, Gammelstad och Hortlax är det specifika ägarföreningar. I Lappstan är det Arvidsjaurs sameföreningen som är engagerad i frågor som berör Lappstan. I Råneå och Norrfjärden saknas det ägarföreningen och i Boden finns det inget behov av en ägarförening. Föreningarnas roll, funktion och samverkar med andra aktörer varierar. I Gammelstad finns ett kyrkstadsråd där berörda aktörer finns representerade och gemensamma angelägenheter diskutera. Ett motsvarande kyrkstadsråd finns i Piteå där kommunens alla tre kyrkstäder numera finns representerade. I dessa kyrkstadsråd deltar även Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens museum.

Gammelstads kyrkstad utsågs till världsarv 1996 och det innebär att ägarna inte endast är kyrkstugeägare utan de är även en del av ett världsarv med vissa förpliktelser som skiljer sig från övriga kyrkstäder. Foto: Sophie Nyblom, 2022. 

Kyrkstugor – att äga och förvalta 

Vi var nyfikna på hur dagens kyrkstugeägare såg på sin roll som ägare, förvaltare och hur de nyttjar sin kyrkstuga. Vi använde begreppet levande kyrkstadstradition som utgångspunkt för undersökningen och från början utgick vi från definitionen av kyrkstadssed som fanns i de statliga utredningarna, det vill säga att kyrkstugekamrarna är privatägda av i huvudsak ortsbor och att de används för besök eller kortare vistelser som delvis sker i anslutning till kyrkhelgerna. Vi var medvetna om att denna definition inte skulle passa in på dagens användning i alla kyrkstäder och ville synliggöra skillnader mellan kyrkstadstraditionerna på de olika orterna.

Ägandet i en kyrkstad är speciellt eftersom byggnaderna står på ofri grund och du äger endast din stuga eller en enskild kammare. Har stugan flera kammare delar du ansvaret för byggnaden med de övriga i huset. Kyrkstugan har traditionellt följt med hemmanet och ärvts inom familjen, men till viss del har det förekommit försäljning i de fall ingen i släkten varit intresserad av att ta hand om den. Bland kyrkstugeägare finns många olika grupper av ägare. Det finns de som har ärvt sin kyrkstuga som gått i släkten i flera generationer och det finns de som har köpt en kammare utan att ha en stark anknytning till den specifika kyrkstaden. Det finns de som äger sin kammare själv och de som delar den med syskon eller släktingar. Vissa bor på orten där kyrkstaden finns medan andra bor på annat håll i landet. Bland våra informanter fanns alla dessa variationer representerade.

I Boden finns en kyrkstuga som är i privat ägo. Den ägs av bland annat Lars Marklund och Martin Engelmark och är kvar i ursprungligt skick i jämförelse med de restaurerade stugorna som har använts till uthyrningsverksamhet. Foto: Sophie Nyblom, 2022.

Ägarna är ansvarig för underhållet av byggnaden och det finns olika rutinerna för hur man arbetar med byggnadsvårdsfrågor i kyrkstäderna. På vissa orter genomför församling kyrkstadsronder tillsammans med representanter från kommunen, museet eller regionala aktörer, och ägarna får besked om åtgärder som behöver göras. I andra kyrkstäder är det oklart om det görs någon regelbunden översyn. Förvaltandet av kyrkstäderna är komplext. Det finns ansvarsområden som berör exempelvis kommunen eller församlingen, samtidigt finns det individuella ägaransvaret för de enskilda byggnaderna. Underhållet av kyrkstugorna är en fråga som väcker många tankar och farhågor bland ägarna och det framkom i våra intervjuer. Ett problem som återkom var de fall där byggnaden består av flera kamrar och engagemanget bland ägarna varierar. Om någon ägare inte vill medverka kan det hända att restaureringen uteblir och byggnaden förfaller.

En positiv tendens som flera av informanter tyckte sig se var att det de senaste åren blivit ett ökat intresse för att restaurera kyrkstugor och att det skett generationsskifte bland ägarna. Denna iakttagelse bekräftades av handläggarna på Länsstyrelsen som vittnade om att det de senaste åren har kommit fler bidragsansökningar än tidigare. Berthil Jakobsson, kyrkstugeägare i Norrfjärden, berättar på sin blogg om deras arbete med att restaurera sin kyrkstuga. I fyra inlägg får vi följa deras arbete med stugan och hur de njuter av besöken i Norrfjärden. Norrfjärdens kyrkstad – Berthils Blogg (berthiljakobsson.blog)

Den levande kyrkstaden – att nyttja sin kyrkstuga

Kyrkstäderna var en viktig mötesplats under 1600-, 1700- och 1800-talet medan dess betydelse avtog på 1900-talet. Kyrkstädernas ålder och historia varierar och det innebär att de lokala kyrkstadstraditionerna har tagit olika uttryck under tidens gång och det påverkar även hur de nyttjas idag. Bland de kyrkstäder som finns kvar idag har Öjebyn och Gammelstad anor från senare delen av 1500-talet, medan Hortlax och Norrfjärden byggdes på 1900-talet. I Råneå finns endast ett fåtal stugor kvar av och i Älvsbyn finns flera stugor bevarade på sin ursprungliga plats. I Boden har stugorna samlats till ett enhetligt område och är placerad i parkmiljö, dessa stugor har använts för uthyrningsverksamhet från 1960-talet fram till 2020. Lappstan är den enda bevarade samiska kyrkstaden i länet och berättar om en byggnadstradition och bruk som har försvunnit på andra håll.

Kyrkogångsplikten upphörde 1809, men traditionen var livskraftig och på vissa orter till exempel Öjebyn, Gammelstad och Hortlax har kyrkstadsseden funnits kvar fram till andra delen av 1900-talet med övernattningar vid kyrkhelgerna och konfirmationsläsning. På andra orter upphörde användandet i slutet av 1800-talet och kyrkstugorna övergavs. De tomma stugorna i Boden och Råneå blev ett problemområde där bostadslösa bosatte sig, trots förbud mot permanent boende i kyrkstugorna. Eftersom kyrkstugorna stod centralt omkring kyrkan revs de på många orter för att ge plats åt modern bebyggelse.

I Gammelstads utmärkelse till världsarv lyfts det immateriella kulturarvet fram och den levande kyrkstadsseden. I etnologiska undersökningar i Gammelstad har man försökt ringa in vad ägarna anser kyrkstadsseden består av. Det framkommer att det idag till stor del handlar om den sociala samvaron och interaktionen med andra ägare, turister och besökare. Det här förhållningsättet återkommer bland ägare i andra kyrkstäder.

Begreppet en levande kyrkstad kan tolkas på olika sätt. För vissa handlar det om kyrkstadsseden och att kyrkstaden ska användas på traditionellt vis, medan det för andra handlar om att platsen ska vara levande och att det ska ordnas aktiviteter som lockar människor till kyrkstaden. På vissa orter samverkar ägarföreningarna med församlingen, kommunala aktörer och det ideella föreningslivet för att ordna aktiviteter för allmänheten kring kyrkhelger, nationaldagsfirande, loppmarknader eller byadagar.

I Öjebyn ordnas fortsättningsvis traditionsenligt vår- och höstmarknad då det säljs hantverk och lokalt producerade produkter. Arrangör för marknaden är Kyrkstugeägarnas intresseförening som vill bidra till att hålla markandstraditionen vid liv. Foto: Sophie Nyblom, 2021.

Kyrkstugeägarna använder sina kyrkstugor på olika sätt. Det finns de som fortsättningsvis nyttjar den enligt traditionen och besöker den i anslutning till någon av årets stora kyrkhelger eller andra återkommande evenemang. Samtidigt finns det de som nyttjar sin kyrkstuga på ett andra sätt. I Älvsbyn och Norrfjärden har kyrkstugorna under en längre tid använts för tillfälligt boenden under somrarna av personer som inte längre bor på orten men som under sommaren återvänder för att hälsa på släkten. För dem har kyrkstugorna förvandlats till ett boende som till vissa delar kan jämföras med vistelsen på en sommarstuga. Det framkommer också att kyrkstugeägare har egna traditioner som de upprätthåller. Det handlar om att äta middag med släkt och vänner vid särskilda helger, att äta surströmming i kyrkstugan under hösten, bjuda in vänner för fika, arbetsplatsmöten eller afterwork med sina kollegor. Kyrkstugan är en miljö för social samvaro i olika sammanhang och många ägarna tycker om att visa upp sin kyrkstuga för vänner och bekanta.

Kyrkstugan är en plats för möten och socialt umgänge där det ofta bjuds på kaffe och ett välfyllt kakfat. Denna bild togs när jag träffade Elisabeth Westerlund i hennes kyrkstuga i Öjebyn. Foto: Sophie Nyblom, 2021. 

I dokumentationen om Lappstan identifierade vi tre betydelser som ägarna tillskrev platsen; identitet, mötesplats och rekreation. I identitetsaspekten ingick såväl den kollektiva samiska identiteten som den individuella identiteten med koppling till den enskilda familjen. Dessa tre betydelser finns även i andra kyrkstäder men den kollektiva identiteten framträder tydligare i Lappstan än de övriga och platsen är viktig för den skogssamiska kulturen. I andra kyrkstäder kan man säga att i de fall människor köper en kyrkstuga för att ha en fast punkt i sin hembygd blir kyrkstugan en anknytning till den kollektiva identiteten som ”älvsbybo” eller ”norrfjärdsbo”. Familjeanknytningen återfinns i alla kyrkstäder då det fortfarande är vanligt att kyrkstugorna går i arv och att många har en familjekoppling till sin kyrkstuga. 

Det framkommer även att kyrkstugorna är en plats för rekreation, för vila och återhämtning. Traditionellt förknippas kyrkstäderna med stora kyrkhelger, marknader och festligheter där människor samlas, men idag fyller de delvis en annan funktion. Det är en plats för stillhet och ro, en påminnelse om en enklare tillvaro och fristad från vardagslivets tempo.

Centralt i Arvidsjaur ligger Lappstan, det är en lugn plats där besökaren kan ta del av platsens historia via informationsskyltar och ströva mellan kåtorna och häbrena. Sista helgen i augusti ordnas Storstämningshelgen och då fylls Lappstan med aktivitet och besökare. Foto: Sophie Nyblom, 2020.

Kyrkstädernas materiella och immateriella värde

Kyrkstäderna klassades tidigt som säregna kulturmiljöer som skulle bevaras och skyddas. Skyddet har både handlat om byggnaderna, att miljöerna ska behållas i traditionsenligt skick och att nyttjande av kyrkstäderna har reglerats. Då det gäller bevarandet av byggnaderna är det förankrat bland ägarna, både bland de vi har intervjuat och bland informanter i tidigare undersökningar. Det finns en enighet om att kyrkstugorna är viktiga kulturmiljöer som bör bevaras för framtiden. Informanterna tycker det är bra att det finns riktlinjer för hur byggnaderna ska skötas och att det görs kontroller.

Det immateriella kulturarvet förknippas i första hand med kyrkstadsseden och att vistelsen i kyrkstugorna ska ske i anslutning till kyrkhelgerna. Men ett immateriellt kulturarv är till skillnad från det materiella av föränderlig natur. Det handlar om traditioner, seder och kunskaper som förs vidare från generation till generation och som ger gruppen en känsla av identitet och kontinuitet. I överföringen mellan generationerna finns ett inslag av förändring. När en tradition införlivas i en ny tid anpassas den samtidigt till samtiden, vissa delar av traditionen består medan andra tonas ner eller försvinner. Om vi med kyrkstadstraditionen enbart syftar på den traditionella användningen – det vill säga övernattningar vid kyrkhelger där gudstjänsten efterföljs av kyrkkaffe och umgänge i stugorna så är det ett fåtal som upprätthåller traditionen. Å andra sidan har kyrkstadens funktion alltid varit mångfasetterad och handlat om mer än den kyrkliga verksamheten. Den har varit en plats för handel, möten, samtal och socialt umgänge.  

Kyrkstaden är fortfarande en mötesplats och för många kyrkstugeägare fyller den en viktig social funktion. Det nämns i tidigare källor att det var lite av en ”semester” att åka till kyrkstaden, en paus från vardagen och arbetet. På samma sätt beskriver flera kyrkstugeägare idag sitt nyttjande av kyrkstugan. Det är en plats att åka till och komma bort från vardagssysslorna och en frizon från delar av den moderna tekniken. För andra är det en plats som står för kontinuitet och bär på familjens historia där föremålen i stugorna berättar om tidigare generationer och platsen väcker ägarens egna minnen från barndomens besök i kyrkstaden. De barn som idag vistas i Öjebyns kyrkstad kommer kanske i framtiden minnas övernattningen i kyrkstugekammaren vid Kyrkstadsmarkanden, mysiga höstkvällar med ”Kura skymning” eller jakten på änglar i fönstren inför julen med mor- eller farföräldrar. En levande kyrkstadstradition handlar om att fortsätta fylla kyrkstaden med liv och aktiviteter som sammanför människor och skapar möten. 

Kyrkstaden i Älvsbyn består av både mindre stugor med en eller två kammare och av större byggnader med flera kammare. Kyrkstugorna används för dagsbesök eller kortare vistelser under sommaren. Foto: Sophie Nyblom, 2021.

Slutreflektion

Kyrkstäderna förknippas traditionellt med kyrkan och dess verksamhet. De uppstod för att människor skulle övernatta i stugorna när de besökte gudstjänster, men deras funktion var mångfasetterad redan från början. Kyrkstäderna var en mötesplats där människor från olika delar av socknen träffades vid återkommande tillfällen under året. De var en plats för handel, sockenstämmor och rådslag. Vistelsen i kyrkstaden blev ett tillfälle att pausa från vardagen och få ett utökat socialt umgänge. Kyrkstädernas funktion är än idag mångfasetterad och i några kyrkstäder finns återkommande aktiviteter med anknytning till de gamla kyrkhelgerna, medan det i andra inte finns något eller väldigt lite kvar av traditionerna. Livet i kyrkstäderna fortsätter att förändras; det sker generationsskifte bland ägarna och samhällets utveckling påverkar bruket av platsen.

Ägarnas motiv till att ha en kyrkstuga följer delvis en kollektiv kyrkstadsnorm. De ser sig själva som förvaltare av en viktig kulturmiljö och vill bidra till att bevara kyrkstugorna för framtiden eftersom det är en viktig del av vår historia. Samtidigt är deras motiv väldigt individuella och personliga. Vissa förvaltar ett arv från sina förfäder, andra vill ha stugan som en anknytning till sin hemort och några tycker att det verkar mysigt med en kyrkstuga. Denna palett av motiv, kollektiva såväl som individuella, bidrar till att ägarna nyttjar sina kyrkstugor på olika sätt. Några tittar till den enstaka gånger om året, medan andra besöker den flera gånger i veckan under sommaren.

Kyrkstäderna fortsätter att fylla flera funktioner och det har skett en förändring i hur kyrkstugorna används. Kyrkstäderna är fortfarande en plats där människor träffas och knyter kontakter, men det sker i annat format än tidigare. Idag sker mötena i servicehuset och i gränderna snarare än vid gudstjänsten eller kyrkkaffet. Numera är kyrkstugan också en plats för att koppla av och pausa från vardagens höga tempo. Dit man kan åka för att ta en kopp kaffe och koppla av.

Kyrkstäderna fortsätter att fylla flera funktioner och samtidigt som det är en plats som berättar om vår historia är en levande miljö som fylls av värden av sina ägare. Foto: Sophie Nyblom, 2021.   

Projektet Kyrkstäder i Norrbotten har gett oss svar på några av våra ursprungliga frågeställningar. Vi har fått en ökad förståelse för vilken funktion kyrkstäderna och de enskilda kyrkstugorna har idag. Samtidigt har nya frågor väckts och det finns anledning att arbeta vidare med länets kyrkstäder. Trots olikheter i såväl historia, omfattning och nyttjande finns det likheter och gemensamma utmaningar som återkommer i samtal med ägare från olika kyrkstäder. Vi märkte inom projektet att nätverksträffar och erfarenhetsutbyte mellan representanter från olika kyrkstäder, regionala och lokala aktörer gav nya insikter för de medverkande. Ett ökat regionalt utbyte skulle kunna bidra till att sprida kunskap, utveckla arbetssätt och metoder för att bevara kulturmiljöerna. I detta projekt har vi endast arbetat med de norrbottniska kyrkstäderna och nästa steg skulle kunna vara att arbeta för ett kunskapsutbyte med kyrkstäderna i Västerbotten.    

Vid tangentbordet, Sophie Nyblom, etnolog Norrbottens museum

Vill du läsa mer så finns det några äldre blogginlägg som handlar om kyrkstäderna och på Piteå museums hemsida finns rapporter från projekten tillgängliga.

Blogginlägg: Hur gick det till när den samiska kyrkstaden i Arvidsjaur blev byggnadsminne? | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Inte bara kyrkstugor i världsarvet Gammelstads kyrkstad | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Kyrkstäderna i Piteå kommun | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Bland kyrkstugorna i Gammelstads världsarv | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Piteå museum – projektsidor

Kyrkstäder i Norrbotten – Pitea museum

Lappstan – byggnader och bruk i tradition och nutid – Pitea museum

Litteratur i urval:

Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland: kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen, Skytteanska samf., Diss. Uppsala: Univ.,Umeå, 1964.

Erixon, Sigurd, De norrländska kyrkstäderna, i Gamla svenska städer (1938).

Gothefors, Ulf (red.), Älvsby kyrkstad: En sammanställning gjord av kyrkstadsgruppen i Älvsbyn, Älvsbyn 1999.

Lundgren, Anna och Ann-Louise Lång, ”Min kyrkstuga – vårt världsarv. En etnologisk studie av kyrkstadssed i Gammelstads kyrkstad under 2010-tal.” Luleå: Luleå kommun, Kulturförvaltningen, 2011.

Lång, Kristina, ”Kulturarvet Gammelstads kyrkstad. En etnologisk studie av kulturarvproduktion och hur kyrkstugeägare idag tillskriver ägande av en kyrkstuga betydelse”, Uppsala universitet, 2019.

SOU:1996:128, Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn: slutbetänkande av Kulturarvsutredningen, Stockholm, 1996.

SOU 2003:81, De norrländska kyrkstäderna, Delbetänkande av Kulturbebyggelseutredningen, Stockholm.

Stigluckorna i Gammelstad vittnar om oroliga tider

I veckans blogginlägg ska vi ta en närmare titt på stigluckor, en byggnadskonstruktion som i regel associeras med kyrkomiljöer men som också har förekommit i andra sammanhang, som i anslutning till stadsmurar och inhägnade parker. Trots att många har passerat en stiglucka vid ett eller annat tillfälle får begreppet ändå ett flertal personer att frågande höja på ögonbrynen. Låt oss därför börja med en kortfattad förklaring till vad en stiglucka faktiskt är och vilken funktion den har haft, innan vi fördjupar oss i de två medeltida stigluckorna vid Nederluleå kyrka i Gammelstad, Norrbotten.

En stiglucka kan beskrivas som ett ”porthus” eller en taköverbyggd portal med det huvudsakliga syftet att fungera som en ingång genom ett inhägnat område, vanligtvis genom en bogårdsmur. Ursprunget till namnet stiglucka tros vara hämtat från verbet stiga som har använts synonymt med stega – vilket hänsyftar till att gå eller ta steg – och substantivet lucka som avser en öppning i en hägnad. Som med mycket annat förekommer olika termer för att beskriva byggnadstypen och utöver att kallas för stiglucka har begrepp som luckhus, stigport, bogårdsport, kyrkogårdsport, stegport och steglucka även använts.  

Kyrkan och den omkringliggande kyrkogården skulle under medeltiden vara avgränsad från markområdet utanför. Detta berodde på att området intill kyrkan efter invigning betraktades som helig mark och ansågs utgöra en förlängning av kyrkorummet. Innanför hägnaden kunde församlingsbor begravas, kyrkliga processioner hållas och frid skulle råda. Andra juridiska bestämmelser gällde inom det inhägnade kyrkoområdet och landskapslagarnas kyrkobalkar innehöll ofta straff för brott mot kyrkofriden. Ett avgränsat och slutet kyrkoområde var även viktigt för att utestänga lösdrivande djur som betande i området från att ta sig in på kyrkogården och orsaka skada på exempelvis gravvårdar eller på själva kyrkobyggnaden.

Västra stigluckan vid Nederluleå kyrka. © Norrbottens museum. Foto: Kristin Lång, 2022.

Valet av hägnadstyp kunde variera, men vanligast var att kyrkoområdet avgränsades med hjälp av en stenmur. Andra varianter av inhägnader kunde dock förekomma, exempelvis trästaket eller den enklaste lösningen i form av grävda diken. För inhägnaden utgjorde stigluckan en viktig komponent och fungerade som en ingång till kyrkogården och i förlängning även till kyrkan. Stigluckor har i regel haft en brädbeslagen dörr som har medfört att ett slutet kyrkoområde har kunnat uppnås. En rist, dvs. ett markplacerat metallgaller, kunde även vara ett sätt att utestänga omkringströvande djur från att passera genom stigluckan in till kyrkogården. För att hägnaden skulle fylla sin funktion och skapa ett slutet rum var det nödvändigt att både stigluckorna och bogårdsmuren fungerade som de skulle.

Församlingarna ansvarade för genomförandet och bekostandet av inhägnaden, med eventuella stigluckor inräknade, och valet av utformning kunde därför variera i stor utsträckning från plats till plats. Faktorer som påverkade stigluckornas form var i regel ekonomi, materialtillgång, lokala byggnadstraditioner och yttre stilinfluenser. Stigluckorna kunde uppföras av diverse material, exempelvis tegel, trä och sten, och variera i storlek, form och utsmyckning. Församlingar med stora ekonomiska resurser kunde bekosta statusfyllda stigluckor med praktfulla utsmyckningar och exklusiva material, medan mindre bemedlade församlingarna fick nöja sig med enklare och mer sparsamt utformade stigluckor och hägnader. De församlingar som hade möjlighet att satsa mer på byggnationen av stigluckor kunde förse dessa med stildrag som återkopplade till själva kyrkobyggnaden, exempelvis vad gällde blinderingar. På så vis kunde en känsla av enhetlighet uppnås mellan kyrkobyggnaden och inhägnaden. Korsblinderingar var till exempel vanligt förekommande på stigluckor och signalerade att området innanför hägnaden var att betrakta som heligt område och kyrklig mark.

Många medeltida stigluckor är idag borta och har under historiens lopp kommit att rivas i samband med att befintliga kyrkogårdar och tomter expanderats, men även på grund av att nya stilideal – där en mer öppen känsla eftersträvats – blivit rådande. Uppland och framför allt Gotland särskiljer sig från övriga Sverige med högst antal bevarade stigluckor av medeltida ursprung. Dock förekommer även medeltida stigluckor i Norrbotten och vi ska nu fördjupa oss i några närliggande exempel, placerade intill Nederluleå kyrka i världsarvet Gammelstads kyrkstad i Luleå kommun.

Nederluleå kyrka utgör den största medeltida stenkyrkan norr om Uppsala och uppfördes mest troligt under 1400-talets andra hälft. Omkring kyrkan löper en stenmur med två stigluckor, en placerad i nordlig riktning och en i västlig om kyrkan. Den nuvarande bogårdsmuren är inte kyrkans ursprungliga utan uppfördes så sent som år 1932. Den ursprungliga, medeltida stenmuren revs vid tiden omkring 1800-talets slut på grund av vad som har beskrivits som omfattande skador. Under tiden mellan att de två stenmurarna avlöste varandra förekom ett järnstaket, vilket dock inte blev långvarigt på platsen till följd av missnöje från församlingen som saknade den äldre stenmuren.

Nederluleå kyrka med bogårdsmur och stiglucka. Vy från norr. © Norrbottens museum. Foto: Kristin Lång, 2022.

Stigluckorna vid Nederluleå kyrka är medeltida och uppfördes troligtvis samtidigt som kyrkans ursprungliga bogårdsmur. Båda stigluckorna mäter omkring 7 meter i höjd och har en grundplan på cirka 5 x 5 meter. Den norra stigluckan undersöktes år 2012 med hjälp av dendrokronologi, utförd av Skogsmuseet i Lycksele i samarbete med Historiska hus i Norr och Luleå stift. Prover togs från olika virkesdelar i byggnadskonstruktionen och resultatet visade att det mest sentida virket förekom i takstolen, där de yttersta årsringarna var från år 1494. Det tyder på att stigluckan troligtvis uppfördes vid slutet på 1400-talet eller början på 1500-talet.

Den norra stigluckan har ett sadeltak med takbeklädnad av tjärade spån lagda i mönster och ett murverk uppfört av natursten och rött lertegel. Naturstenen är centrerad till konstruktionens nedersta parti, där ytan även visar vita rester från kalkslamning. I stigluckans gavelrösten av tegel syns blinderingar i form av kors som omgärdas av trappstegsformade veckblinderingar, även kallat stormskiftsytor. Gavelröstenas blinderingar är gråputsade och bidrar med en kontrasterande verkan till det röda teglet. Korsblinderingarna harmoniserar med och återkopplar till karaktären på de återkommande korsblinderingarna på kyrkans gavelrösten. En känsla av samstämmighet uppnås således mellan kyrkobyggnaden och stigluckorna.

På den norra stigluckans tak sitter en takryttare med en klockhuva och en liten klocka, vilka tillkom under 1930-talet. I nock finns även en vimpel som anger årtalet 1932, ett år då ett flertal större restaureringsåtgärder på stigluckan ägde rum. Stigluckans vindskivor är kontursågade i nederkant och bidrar således till en utsmyckning av byggnaden. Öppningarna in till stigluckan är svagt spetsbågade och i stigluckans norra öppning finns en trädörr, uppbyggd av brädor placerade i ett gallermönster, som medför att stigluckan kan stängas.

Det invändiga portrummet i den norra stigluckan har putsade väggar, avfärgade i vitt, och ett kryssvalv som murades år 1928 efter att det ursprungliga, tidigare valvet avlägsnats på grund av skador och rasrisk. Öster om dörromfattningen syns en nisch, vilken smalnar av desto längre in i muren den sträcker sig. Denna nisch utgör insidan av en tidigare skottglugg som har blivit igenmurad i stigluckans yttermur. I stigluckans västra mur syns en trädörr som leder upp till en vindsvåning. På vindsvåningen finns fler skyttegluggar, placerade under korsarmarna på det norra och södra gavelröstets blinderingar. Dessa är synliga från stigluckans utsida som kvadratiska öppningar.

Den västra stigluckan uppfördes troligtvis samtidigt som den norra, men genomgick en stor ombyggnation under 1740-talet på grund av omfattande skador. Under ombyggnationen kom stigluckan att erhålla en ny överdel med gavelrösten av timmer som har rödmålats med slamfärg. Tidigare hade stigluckan gavelrösten av rött tegel, vilka med sannolikhet var försedda med blinderingar och liknade den norra stigluckan i utformning. Spår från tidigare blinderingar kan urskiljas på den västra gaveln där två vinkelformade strömskiftsytor förekommer i tegelpartiets överdel. Den västra stigluckan har även den svagt spetsbågsformade öppningar, sadeltak med tjärade och mönsterlagda takspån och kontursågade vindskivor.  

Invändigt, i den västra stigluckans portrum, förekommer ett kryssvalv som murades under tidigt 1930-tal. Det ursprungliga valvet rasade nämligen in redan under 1700-talet. Stigluckan kan stängas med hjälp av en trädörr i den västra öppningen. På portrummets södra mur finns en trädörr som leder upp till ett vindsutrymme. Två skyttegluggar förekommer inne i stigluckan, varav den ena är placerad i västlig riktning och den andra mot norr, i riktning längs med bogårdsmurens sträckning. Båda dessa skyttgluggar har blivit igenmurade i yttermuren och är således inte urskiljbara från stigluckans utsida. Troligtvis har den västra stiglucka, i likhet med den norra, tidigare haft skyttegluggar även på vindsvåningen.

I jämförelse med andra bevarade, medeltida stigluckor runt om i Sverige är de två vid Nederluleå kyrka att betrakta som särskiljande. Anledningen till detta är att de utgör de enda kända stigluckorna med skyttegluggar i Sverige. Dessa stigluckor har alltså varit rustade för att kunna fungera som en form av försvarsanordning och utgjorde tillsammans med bogårdsmuren en befästning. Under senmedeltiden, när Nederluleå kyrka uppfördes, var tiderna oroliga och de nordligare landområdena präglades av yttre, överhängande hot. Sverige hade under 1300-talet koloniserat dagens Luleåbygd och Bottenvikens norra kustområden, men även andra riken hade intressen i området. Efter freden i Nöteborg år 1323 rådde oklarheter gällande hur gränserna gick mellan olika länders territorier och tiden omkring 1400-talets slut präglades av yttre hot och av stridigheter. Kyrkan och dess hägnad kom därför att bli en plats dit församlingen kunde söka tillflykt och där ett aktivt försvar kunde bedrivas. Skyttegluggarna i stigluckorna utgör ett exempel på hur den kyrkliga miljön vid Nederluleå kyrka påverkades av behovet av en försvarsfunktion.

Som avslutning på den här fördjupningen i stigluckornas värld bör deras omistliga värden för uppfattningen av en kyrka framlyftas. Stigluckorna bidrar nämligen till att ge en betydelsefull historisk kontext till en kyrkobyggnad och till att berätta om den tid och de stilideal som var rådande vid perioden då kyrkan tillkom. Även upplevelsen av en kyrkobyggnads exteriör präglas till stor del av eventuella stigluckor och deras närliggande placering medför att det kan vara svårt att få en helhetsvy över kyrkobyggnaden utan att eventuella stigluckor inkluderas i blickfånget. Stigluckornas form och skick inverkar därför till stor del på intrycket och inramningen av en kyrka och kan påverka en betraktares uppfattning i både positiv och negativ riktning.

Förhoppningsvis har det här blogginlägget kunnat väcka en nyfikenhet på den spännande byggnadstyp som stigluckor utgör och kanske även lyckats uppmuntra läsaren till att stanna och titta lite extra på dessa medeltida, små porthus vid ett framtida besök i världsarvet Gammelstads kyrkstad. För den med lång resväg till platsen kan Nederluleå kyrka och världsarvet Gammelstads kyrkstad också ”besökas” digitalt via följande länk: Gammelstads Kyrkstad Foto och produktion Norrbottens museum -Daryoush Tahmasebi | Virtual tour generated by Panotour (gammelstad360.se)

Vid tangentbordet,

Kristin Lång

Byggnadsantikvariestudent och praktikant på Norrbottens museum

Källor:

Flodin, Barbro (1998). Sveriges kyrkor. Nederluleå kyrka. Norrbotten. Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Jonsson, Jan (1993). Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige. Om bogård, balk och stiglucka. Lic-avh., Uppsala Universitet. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetes Akademien. Kalela-Brundin, Maarit och Annika Lindberg (2012).

Dendrokronologiska undersökningar i gamla kyrkor och kyrkliga byggnader i Luleå stift. Rapport upprättad av Skogsmuseet i Lycksele.