Till minne…

Det här blogginlägget tillägnas en “kollega” som jag kommer att minnas alldeles särskilt. Detta trots att vi inte känner varandra och vi har knappt jobbat ihop, men den arbetsinsats som han gjort för mig var väldigt speciell. Därför är det med sorg som jag nyligen tog emot information om att han inte finns bland oss längre.

Det är Fabel jag pratar om, en arkeologisk sökhund, tränad för att hitta mänskliga kvarlevor (skelett). Han och hans hundförare Sophie Vallulv arbetade med oss i Silbojokk 2016. Jag har berättat om det arbetet i tidigare blogginlägg (se länkar nedan), men då hade vi inte hunnit undersöka och utvärdera Fabels sökinsats. Efter de senaste årens undersökningar på platsen kan en så gott som fullständig utvärdering göras.

Fabel och Sophie under en välförtjänt paus vid arbetet i Silbojokk 2016.
Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum
Illustration med undersökta ytor, gravar och sökhundmarkeringar, samt kyrkogrunden.
Översiktskarta med undersökta ytor, gravar, kyrkogrunden och sökhundsmarkeringar.

På översiktskartan ovan syns alla undersökta ytor och gravar, den syllstensmur som finns kvar av kyrkobyggnaden, samt en skiss över kyrkans troliga utbredning. De röda prickarna (1-25) representerar de platser som Fabel markerade på.

Sökinsatsen kan sammanfattas såhär:

  • nio markeringar ligger inom 0,4 m från en grav (nr 8-12, 14, 15, 22 och 23)
  • fyra markeringar ligger inom 1 m från en grav (nr 6, 7, 17 och 21)
  • vid två markeringar har vi gjort fynd av uteroderade ben (nr 3 och 25)
  • vid två markeringar har vi tidigare haft dumphögar med jord som grävts bort vid undersökning av garvar (nr 4 och 13)
  • en markering gjordes i en dumphög från pågående undersökning (nr 18)
  • vid en markering låg markduk som eroderat bort från en undersökt och igenlagd grav (nr 2)
  • sex markeringar har vi inte kunnat förklara på annat sätt än att det måste ha funnits små fragment, eller doftspår som vi inte kan se, men som Fabel reagerat på (nr 1, 5, 16, 19, 20 och 24).

På fem av de platser som nämns ovan, kan det ha legat ytliga gravar som redan eroderat bort innan vi hunnit undersöka platsen (nr 3, 4, 6, 18 och 21).

Det här tycker jag är ett mycket bra resultat och det har varit till hjälp vid prioriteringarna vid våra undersökningar. Till exempel har vi inte lagt ner mer tid på området väster och norr om kyrkan, där vi tidigare tagit upp provrutor. Vi har istället koncentrerat oss på att utvärdera områdena kring Fabels markeringar och de ytor där fynd eroderat fram. Det är där gravar har påträffats.

Ytor som inte är undersökta till orörd mark är skrafferade.

Det som är kvar att undersöka i Silbojokk är framförallt en yta inne i kyrkan och själva kyrkogrunden. Men även ett par ytor som vi inte kommit åt då det ligger stora stenar på dem – vid Fabels markeringar nr 7 och 9. Vid nr 7 vet vi att det ligger en grav och vid nr 9 är det fullt möjligt att det gör det, om än mer osäkert. Ytan öster om kyrkan, vid Fabels markering 20, har vi inga större förhoppningar om att hitta gravar, men i mån av tid kommer den att undersökas för att vi ska kunna vara säkra på att det inte finns gravar där.

Fabel och Sophie Vallulv vid sökhundsmarkering nr 7, där en grav ligger under stenblocket framför Fabel. De vita sandsäckarna ligger i en tidigare undersökt grav. Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum

// Åsa Lindgren
Arkeolog

Länk till blogginlägg där Fabel och Sophie Vallulv presenteras: https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/07/08/faltdagbok-silbojokk-2016-andra-veckan/

Länk till blogginlägg där Fabels arbete och ett preliminärt resultat presenteras: https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/08/26/faltdagbok-silbojokk-2016-tredje-veckan/