Silbojokk 2022

Vid den här tiden på säsongen brukar vi vara i (eller just ha kommit tillbaka från) Silbojokk. Det har varit en årlig “tradition” sedan 2015. Men denna fältsäsong är inte som andra fältsäsonger, i alla fall inte för mig. På grund av olika omständigheter så valde vi att inte åka till Silbojokk i år, men då jag ännu inte skrivit något om förra årets räddningsundersökning så tar jag tillfället i akt nu.

För nytillkomna läsare så kan jag berätta att Silbojokk är ett litet hyttsamhälle som etablerades vid sjön Sädvvajávrres strand, för att förädla malmen från Nasa silvergruva. En kyrka, kyrkogård och prästgård byggdes också och de var i bruk från omkring 1635 till 1770 – långt efter det att hyttverksamheten lagts ned 1659. Under den tiden har två kyrkor stått på platsen och båda har brunnit. Historiska källor vittnar om att omkring 160 personer har blivit begravda på platsen. De flesta tillhör den lokala, samiska befolkningen, men det finns några undantag.

Anledningen till våra undersökningar i Silbojokk är att sjön är dämd för vattenkraft och kyrka och kyrkogård ligger under högsta dämningsgränsen. Varje sommar, när dammen är full, ligger alltså denna fornlämning under vatten. Det här gör att mänskliga kvarlevor eroderar ut på stranden och resterna av kyrkans konstruktion förstörs. Syftet med undersökningarna är att dokumentera det som finns bevarat, innan allt sköljs ut i vattnet. Det är viktiga pusselbitar till den tidigmoderna historien då det händer mycket i Sverige och Norrbotten, sett både ur lokalt, regionalt och även globalt perspektiv. Mer om det en annan gång – nu till resultatet av undersökningarna.

Undersökningen 2022

Tre arkeologer arbetar på en stenig strand vid en sjö. i bakgrunden ses grönskande björkskog och en fors.
Arbete pågår under en presenning som skyddar mot solen. På bilden ses Ida Mattsson, Emma Boman, Lars Backman och Aleksi Pienimäki. Foto från: N.
Fotograf: Åsa Lindgren, Norrbottens museum, Acc nr: 2022:42:023, CC BY 4.0

2022 års undersökning i Silbojokk gick riktigt bra, även om vi inte kunde vara där alla fyra inplanerade veckor. Då vattnet återigen steg mycket fort fick vi bara två och en halv vecka på oss. På den tiden hann vi med att undersöka ett tiotal gravar, så nu är vi uppe i omkring 90 undersökta gravar. Det är således ganska många kvar av de 160 som ska ha blivit begravda här. Vi misstänker dock att ett okänt antal gravar har eroderat ut i sjön innan vi började med våra undersökningar. Ja, det är helt säkert, eftersom det påträffats mänskliga kvarlevor en bit bort från Silbojokk tidigare.

Låter det diffust och osäkert när jag skriver att vi undersökt “ett 90-tal gravar”? Det tycker då jag, men det är för att det är diffust och osäkert hur många gravar vi faktiskt undersökt. Det beror dels på att gravarna inte är så tydliga och välbevarade och dels beror det på att gravarna ibland ligger lite huller om buller. Det område som nu är kvar att undersöka ligger mitt inne i kyrka/kapell och där har många fått sin gravplats. Det är flera begravningar som trängs på en liten yta och en del gravar har grävts sönder när nya har anlagts.

Översikt av undersökningsområdet, med en tolkning av kyrkans utbredning utritad med svart linje. Undersökta gravar är ljusgula och den ljusblå färgen markerar utgör samtliga undersökta ytor. Bilden är hämtad ur undersökningsrapporten (bilaga 1.5).

Ytan där gravar nr 87, 88, 89, 90 och 92 påträffades var delvis undersökt redan 2005. Då undersöktes grav 21 som vi kallade den då (eller XXI, eftersom vi använde romerska siffror i början), trots att vi inte kunde förstå hur graven låg och hur många personer som var begravda i den. Förvirringen var länge stor även denna gång. Jorden inom ytan var mycket homogen och likartad, så det gick inte att se några begränsningar för nedgrävningar eller andra tecken på att en grav börjar och en annan tar vid. Det som hittades först var en samling spikar på lite olika nivåer. några stod på huvudet, med spetsen uppåt. Det tydde på att vi hittat botten av något – troligen en kista, men något mer blev det inte. Inte förrän i efterhand, när vi tittade på inmätningarna av spikarnas placering, så insåg vi att det var en del av en mycket liten kista, där ena långsidan saknades. Utifrån längden på kistan (ca 50 cm) bedöms den begravda personen som ett mycket litet barn.

Sedan började det komma fram tandrader lite här och där. Till slut tror jag att vi fick någorlunda svar på hur det förhöll sig inom denna yta. Gravar nr 88 och 89 har anlagts först i botten och därefter har grav 87 grävts tvärs över dessa. Ytterligare därefter har grav 92 grävts och delvis stört nedgrävningen till grav 87. De överarmar vi hittade i botten av grav 21 passar ihop med tänder och rester av kraniet från grav 88. Se ritningen här nedan.

Ritning över de gravar som påträffats mitt inne i kyrkan. Genom gravarnas relation till varandra kan de dateras relativt. Vi vet att grav 88 och 89 är äldre än grav 87 och 92, då de senare har grävts igenom de tidigare. Bilden är hämtad ur undersökningsrapporten (bilaga 2.2).

Vissa frågetecken kvarstår dock. Bland annat påträffades en uppsättning tänder i magtrakten av grav 87 och i grav 21 hittades ett par lårben och ytterligare några oidentifierade ben som inte kan kopplas till någon individ. Troligtvis hör dessa lösa ben till grav 88 eller 89, då de som sagt grävts av när grav 87 och 92 grävdes. Möjligen har det funnits ytterligare en grav som vi benämnt 90/21, men den var så diffus och därför mycket osäker.

Några ovanliga fynd

I en av de andra gravarna – nr 82 – kom det fram lite ovanliga fynd. Den här graven syntes relativt tydligt och kunde avgränsas då jorden i graven skilde sig mot den omgivande sanden. Den låg också relativt ensam, även om den delvis överlagrats av en tidigare undersökt grav (nr 73 på bild 1 ovan).

En bit ner i gravfyllningen framkom ovanligt stora beslag av järn. Till att börja med syntes bara överdelen, så första tanken var att kistans lock haft beslag. Sedan visade det sig att beslagen gått hela vägen runt kistan. På länden var ett beslag på mitten i botten och upp på gavlarna. I huvudänden var ett handtag fäst med en ögla.

Grav 82, med lockets och västra gavelns (huvudänden) beslag framrensade. Fotograf: Emma Boman, Norrbottens museum, acc nr 2022:42:042

Beslagen var såklart mycket rostiga och eländiga, men när fynden konserveras blir de betydligt finare och det går att se detaljer som inte syns i fält. Särskilt spännande blev det att se kistans låsanordning. Där var en bit horn bevarat i öglan (se bilderna nedan). Den har klarat sig från att förmultna då den varit omsluten av järn.

Arbetsbild av ett av beslagen från grav 82, innan konservering. Trä och sand är fastrostat på fyndet.
Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum
Samma beslag som på bilden ovan, vid pågående konservering. Nu syns kistans låsanordning tydligt. I öglan är till och med en bit horn bevarat. Arbetsbild, foto Andreas Berndt, arkeologisk konservator, Studio Västsvensk Konservering

I grav 82 fanns även några andra fynd, en kniv och en bit eldslagningsflinta, två fyndtyper som vi hittat förut i Silbojokk. Något vi inte hittat förut är något som vi tolkar som uppståndelseägg. Två små stenar, liknar ägg både till form och färg. Dessa ägg var placerade under den begravda individens huvud.

Arbetsbild på de två stenäggen påträffade i grav 82. Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum

Det där med uppståndelseägg har jag inte hunnit läsa på om så mycket, så det är än så länge en arbetshypotes. Är det någon som hittat något liknande så är jag intresserad av att veta mer.

Vid tangentbordet

/Åsa Lindgren
Arkeolog

För den som vill läsa rapporten över 2022 års undersökning i Silbojokk, så är den tillgänglig via Fornsök och denna länk: 2022 års Silbojokk-rapport.

Här på bloggen finns mer att läsa om denna plats, du hittar det genom att söka på Silbojokk i sökfunktionen.

Till minne…

Det här blogginlägget tillägnas en “kollega” som jag kommer att minnas alldeles särskilt. Detta trots att vi inte känner varandra och vi har knappt jobbat ihop, men den arbetsinsats som han gjort för mig var väldigt speciell. Därför är det med sorg som jag nyligen tog emot information om att han inte finns bland oss längre.

Det är Fabel jag pratar om, en arkeologisk sökhund, tränad för att hitta mänskliga kvarlevor (skelett). Han och hans hundförare Sophie Vallulv arbetade med oss i Silbojokk 2016. Jag har berättat om det arbetet i tidigare blogginlägg (se länkar nedan), men då hade vi inte hunnit undersöka och utvärdera Fabels sökinsats. Efter de senaste årens undersökningar på platsen kan en så gott som fullständig utvärdering göras.

Fabel och Sophie under en välförtjänt paus vid arbetet i Silbojokk 2016.
Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum
Illustration med undersökta ytor, gravar och sökhundmarkeringar, samt kyrkogrunden.
Översiktskarta med undersökta ytor, gravar, kyrkogrunden och sökhundsmarkeringar.

På översiktskartan ovan syns alla undersökta ytor och gravar, den syllstensmur som finns kvar av kyrkobyggnaden, samt en skiss över kyrkans troliga utbredning. De röda prickarna (1-25) representerar de platser som Fabel markerade på.

Sökinsatsen kan sammanfattas såhär:

  • nio markeringar ligger inom 0,4 m från en grav (nr 8-12, 14, 15, 22 och 23)
  • fyra markeringar ligger inom 1 m från en grav (nr 6, 7, 17 och 21)
  • vid två markeringar har vi gjort fynd av uteroderade ben (nr 3 och 25)
  • vid två markeringar har vi tidigare haft dumphögar med jord som grävts bort vid undersökning av garvar (nr 4 och 13)
  • en markering gjordes i en dumphög från pågående undersökning (nr 18)
  • vid en markering låg markduk som eroderat bort från en undersökt och igenlagd grav (nr 2)
  • sex markeringar har vi inte kunnat förklara på annat sätt än att det måste ha funnits små fragment, eller doftspår som vi inte kan se, men som Fabel reagerat på (nr 1, 5, 16, 19, 20 och 24).

På fem av de platser som nämns ovan, kan det ha legat ytliga gravar som redan eroderat bort innan vi hunnit undersöka platsen (nr 3, 4, 6, 18 och 21).

Det här tycker jag är ett mycket bra resultat och det har varit till hjälp vid prioriteringarna vid våra undersökningar. Till exempel har vi inte lagt ner mer tid på området väster och norr om kyrkan, där vi tidigare tagit upp provrutor. Vi har istället koncentrerat oss på att utvärdera områdena kring Fabels markeringar och de ytor där fynd eroderat fram. Det är där gravar har påträffats.

Ytor som inte är undersökta till orörd mark är skrafferade.

Det som är kvar att undersöka i Silbojokk är framförallt en yta inne i kyrkan och själva kyrkogrunden. Men även ett par ytor som vi inte kommit åt då det ligger stora stenar på dem – vid Fabels markeringar nr 7 och 9. Vid nr 7 vet vi att det ligger en grav och vid nr 9 är det fullt möjligt att det gör det, om än mer osäkert. Ytan öster om kyrkan, vid Fabels markering 20, har vi inga större förhoppningar om att hitta gravar, men i mån av tid kommer den att undersökas för att vi ska kunna vara säkra på att det inte finns gravar där.

Fabel och Sophie Vallulv vid sökhundsmarkering nr 7, där en grav ligger under stenblocket framför Fabel. De vita sandsäckarna ligger i en tidigare undersökt grav. Foto: Åsa Lindgren, Norrbottens museum

// Åsa Lindgren
Arkeolog

Länk till blogginlägg där Fabel och Sophie Vallulv presenteras: https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/07/08/faltdagbok-silbojokk-2016-andra-veckan/

Länk till blogginlägg där Fabels arbete och ett preliminärt resultat presenteras: https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/08/26/faltdagbok-silbojokk-2016-tredje-veckan/