Nordanskär – världens nordligaste badort

Det sägs att sågverkspatronen Johan August Bergman någon gång under 1880-talet i samband med en middagsbjudning på Grytnäs herrgård i Kalix tagit fram en karta över Kalix skärgård och visat sina middagsgäster. Enligt uppgifter pekade han på en av öarna – Sandholmen – utanför Karlsborg och berättade att han tänkte anlägga en badort, en s.k. hafskuranstalt. Ön skulle få namnet Nordanskär. Johan August Bergman hade vid sina resor i Europa tagit del av kurortslivet och fått en vision om en kurort i sin hembygd.

Kurorten invigdes antingen 1886 eller 1888, uppgifterna om Nordanskärs öppnande är osäkert och båda årtalen är nämnda. Nordanskär ansågs vara den nordligaste badorten/hafskuranstalten i världen. På öns högsta punkt byggdes en ståtlig festivitetssal/gillesal i två våningar med tinnar och torn. Från taket på salen kunde kurortsgästerna se ut över en fantastisk utsikt över skärgården invid Kalixälvens utlopp. 12 villor byggdes upp för kurgäster och därutöver byggdes också en läkarvilla, drängstuga och vaktmästarbostad. Det fanns också möjlighet att få bo i en gästhall i gillesalen eller på badhusets andra våning. Sedan fanns såklart allt som ingick i själva kurorten: ångbåtsbrygga, vackra promenadstigar – där kyssarnas bro gick över en liten vik, varm- och kallbadhus, tennisplan, kägelbana och segelbåtar och roddbåtar fanns till gästernas förfogande.

1976_4_11_Kyssarnas bro

Kyssarnas bro, Nordanskärs badort och kuranstalt. Foto från Norrbottens museum, acc nr 1976:4:11

En kyrka byggdes dock först av allt, så att kurorten inte bara skulle erbjuda hälsa för kroppen utan även för kurgästernas andliga behov.

I+201_kapell

Nordanskärs kapell, från västnordväst. Foto från 1943, Norrbottens museums bildarkiv, acc nr 201

Hafskuranstalten stod i daglig ångbåtsförbindelse med både Luleå och Haparanda och flera av de stora Norrlandsångarna som trafikerade leden mellan Stockholm-Luleå som även lade till vid det stora sågverket i Karlsborg, som låg tvärs över älvmynningen från Nordanskär sett. Hafskuranstalten hade även en egen postväska som gick fram och tillbaka till fastlandet varje dag.

1977_1557_25-27_ångbåt

Båten”Gällivare” vid badorten Nordanskärs brygga i Kalix skärgård. Utmed ligger ångbåten “Passpå” som tillhörde Karlsborgsverken. Foto från 1888. Norrbottens museums bildarkiv, Acc nr 1977:1557:25-27

Badläkare Doktor P. Pohlmann beskriver anstalten i en reklamfolder från år 1889:

”Anstalten ligger som nämndt på en ö vid hafsbandet, är till öfvervägande del bevuxen med en yppig granskog och endast å mindre strandpartier med löfskog; jordmånen är företrädesvis sandig, hvarigenom marken äfven efter svårare regnskurar snart upptorkar. Genom närgränsande större och mindre öar samt genom de flesta byggnadernas läge inne i den täta granskogen är man skyddad såväl mot nordliga vindar som mot kallare hafsvindar, hvadan anstalten erbjuder en i klimatiskt hänseende ypperlig beskaffenhet för en kurort. Då därtill kommer, att under större delen af den tid anstalten är öppen där är rådande en ständig dag, enär solen vid midsommartiden blott omkring 5 minuter är under horisonten, har man där det yppersta tillfälle till permanenta solbad, något som ej ens de förnämsta sydligare belägna kurorter hafva att erbjuda.”

Enligt badläkaren så var man ”genom rikedomen på granskog och nästan frånvaro af löfskog är man å Nordanskär äfven befriad från den norrbottniska sommarens plågoris, myggen.” (Som arkeolog vistas undertecknad i en rad olika skogsmiljöer, och personligen anser jag att även om mygg föredrar lövskog så trivs de också bra i granskog…)

De sjukdomar som kurorten lämpade sig för var blodbrist och allmän svaghet, reumatiska sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, scrophulösa och rhachitiska lidanden hos barn – där det ständiga solljuset i kombination med det milda havsklimatet hade en mycket gynnsam verkan. De kurmedel som gästerna kunde nyttja var kalla hafsbad, olika former av varma luft-, ång- och vattenbad, halfbad, afrifningar och duscher.

Kk+S+357_17_varmbadhuset

Varmbadhuset, Nordanskärs havskuranstalt. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, Acc nr Kk S 357:17

Enligt prislistan från år 1901 erbjuds bland annat gyttjebad med dusch, barrbad (låter stickigt!) och finsk badstu. Därtill kunde massage, gymnastik, elektricitet eller annan särskild behandling ges.

Prislista 1901

Hafskuranstalten Nordanskärs prislista från år 1901, handling ur Norrbottens museums arkiv

En av Nordanskärs mest kända gäster var Selma Lagerlöf, som besökte ön tillsammans med väninnan Sopihie Elkan, under den tid som hon arbetade med boken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.”

Nordanskär var relativt välbesökt de första åren. Patron Johan August Bergman avsatte en donationsfond på 100 000 kr till anstaltens utveckling och underhåll. Efter patrons död 1889 verkar Nordanskär ändå ha fått ekonomiska svårigheter och gästerna blev färre. Nordanskär hafskuranstalt lades ned i början av 1900-talet och byggnaderna såldes på auktion 1918. Gillesalen flyttades till Boden och blev gamla hotell Bodensia, som brändes ned i början av 1970-talet. Kyrkan flyttades och återuppfördes i Björkfors och invigdes 1945. Patron Johan August Bergmans sommarvilla flyttades till Kalix som Missionsförsamlingens predikantbostad och finns idag på Vassenvägen som privatbostad.
Nordanskär var en ypperlig badort under sin tid. I tidningen Idun år 1900 skriver signaturen J. F-lm:

”…På grusad skogsstig – å ömse sidor mossig, mjuk mark, öfversållad med härligt doftande linnea – går vägen upp till Gillet, så högt beläget, att redan på afstånd dess flaggor och vimplar svajande visa vägen, och så äro vi framme vid Gillehuset. Detta är tilltaget i rätt storartade dimensioner, att döma af det yttre, och motsvaras på ett charmant sätt till det inre bland annat af en sal, som fordrar ett särskildt omnämnande, såsom varande minst sagdt en mönstersal…”

1982_1394_gillesalen

Gillesalen vid kurorten på Nordanskär i Kalix skärgård. Foto från 1910, Norrbottens museums bildarkiv, Acc nr 1987:1394

1987_394_gillesalen

Gillesalen vid kurorten på Nordanskär i Kalix skärgård. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, Acc nr 1987:34.

1976_4_12_gillesalens veranda

På en av gillesalens verandor, kurorten på Nordanskär i Kalix skärgård. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, Acc nr 1976:4:12

”..en belvédère, hvarifrån man har en hänförande utsikt, finnes uppe på Gillehusets tak, och dit beger man sig gärna att se sol dala och gå upp, utan att aningen av skymning signalerar öfvergången från dag till natt. I dämpat solsken med växlande skuggor och dagrar ansluter sig ön – en hafvets äkta pärla – rundt om oss och kan med stora skäl taga åt sig våra förtjusta utrop. Inga beskrifningar eller fotografiska afbildningar kunna ens tillnärmelsevis återge en tafla, så färgrik och verkningsfull i skiftande sol-reflex…”

Vid fornminnesinventeringen1985 registrerades de husgrunder som påträffades i området på Nordanskär och idag finns det grillplatser och badmöjligheter på ön, som anses vara väl värd ett besök. Undertecknad är uppväxt med stuga i Kalix skärgård, men har aldrig – vad jag kan komma ihåg – varit till Nordanskär, så det kanske får bli ett besöksmål nu till sommaren! Kan bara instämma i J. F-lm:s skildring av midnattsolens strålar i Kalix skärgård – vem behöver en TV att titta på när man har den utsikten från stugfönstret?

Veckans blogginlägg får avslutas med dikten Nordanskär av med Tycho Landström, folkskollärare i Nederkalix och överlärare i Malmberget:

“I solljus och glittrande vågor vid havsbandet såg jag en ö
med sagostämning och fägring lik sagans förtrollande mö.
Och Gillesal, kloster och kyrka, i granskogen skymta jag såg
och snövita sommarvillor likt svanar på gungande våg.
Sen dess många år har förflutit, min ö är densamma ej mer.
Den liknar en döende skönhet, som hopplöst om livet ber.
Ack snart har ditt kloster, din kyrka förmultnat och fallit i grus,
och där förr ljödo glada röster, snart höres blott vindens sus.”

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

Läs mer

Ekholm, Karl 1985. Ytterbyn. Några bidrag till dess historia. Kiruna.

Nordén, Åsa 1985. Sällsamheter i Norrbotten. Kustlandet. Kristianstad.

Westerberg, Jan Olov 1986. Nordanskärs hafskuranstalt. Sammanställd av Jan Olov Westerberg.

Handlingar rörande Nordanskär i Norrbottens museums arkiv, EA 126 Ö1:1.