Rödockragravar i Norrbotten

I mitten av september i år kommer undertecknad och Lars Backman att bege oss till Ligga, Jokkmokks kommun för att skadedokumentera en rödockragrav och en närliggande boplats som båda ligger farligt nära strandbrinken längs Stora Luleälven.

Graven har inom arkeologiska kretsar omtalats som ”graven i Ligga ” och ligger nedströms Ligga kraftstation längs Stora Luleälven. Graven är en av ett 20-tal registrerade stensättningar med rödockra i Norrbotten och är i nuläget den nordligaste registrerade i Sverige. Med anledning av detta besök har jag valt att ägna veckans blogginlägg åt rödockragravar i Norrbotten.

Rödockragravar

Fynd av rödockragravar finns registrerade såväl i Syd- och Mellan-Europa som i Skandinavien från stenåldern. På Skandinavisk mark kan nämnas gravplatser med rödockragravar i Skateholm (Skåne), daterade till ca 5000 f. Kr, det vill säga jägarstenåldern. Blickar vi österut har seden att förse de döda med rödockra varit framträdande inom den kamkeramiska kulturen (med utbredningsområde Finland- Karelen, nordvästra Ryssland, Baltikum och nordöstra Polen) under stora delar av bondestenåldern (4200-2000 f.Kr.)

Rödockrans symbolik

Rödockrafärgen kommer från mineralet hematit som är en rödaktig järnoxid och som kan ses som utfällningar i botten på små vattendrag eller längs diken. Om man samlar upp det rödfärgade jordslammet och torkar detta förändras färgen till orange. Vid eldpåverkan blir jorden sedan intensivt röd (Larsson 1988).  I Skateholm har man sett att rödockrans fördelning i gravarna liksom färgens intensitet varierar betydligt, både mellan individer men också mellan olika delar på kroppen. Än idag är det oklart hur rödockran hamnat i gravarna och varför. Förslag finns att rödockran är rester från färgade klädesplagg som prytt den döda. Det kan också vara frågan om insmorningar av utvalda kroppsdelar eller att man strött rödockran i pulverform över den döda vid gravsättningen (Larsson 1988). Det finns också olika teorier på vilken symbolik rödockran haft. Kanske har det varit en vacker färg som man valt att färga vissa klädesplagg med eller så kan ockran haft magiska förtecken. I dag vet vi att rödockran anses ha magiska läkekrafter och renande egenskaper hos vissa kulturer i Europa och Afrika. En annan uppfattning är att rödockran kan ha symboliserat blodets och livets färg, och genom att strö ockra över den döda har man velat ge tillbaka denne livets färg och på det sättet tryggat det fortsatta livet i graven (Edgren, Torsten https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Roedockragravar)

Rödockragravar i Norrbotten – en bakgrund

Under 80- och 90-talen fornminnesinventerades delar av Norrbotten för den ekonomiska kartan.  I samband med dessa inventeringar upptäcktes flera stensättningar med rödockra i. I Överkalix kommun påträffades inte mindre än ett 10-tal stensättningar innehållande stenar och rödockra-färgad sand. Till en början var man osäker på vad stensättningarna var för typ av fornminnen då rödfärgad jord också kan åstadkommas vid eldning. Även åldern på stensättningarna var oviss. Vid en genomgång av stensättningarna i Överkalix visade det sig att samtliga låg på 75 m ö h eller högre vilket enligt strandlinjedatering, indikerade en datering till sen jägarstenålder (5500-4000 f. Kr). Vid alla stensättningar påträffades stenålderslämningar. För att klarlägga vilken typ av lämningar man hade påträffat bestämde Riksantikvarieämbetet att två av stensättningarna skulle undersökas arkeologiskt, en i Manjärv, Älvsbyn kommun och en i Västra Ansvar, Överkalix kommun (Liedgren 1993, 2014).

Stensättningen som undersöktes arkeologiskt i Västra Ansvar visade sig innehålla rikligt med rödockra . Här ses botten på rensningsnivå 1. Foto: Lars Liedgren 1996 © Lars Liedgren.

Båda undersökningarna visade att stensättningarna var skelettgravar, med en eller flera gravlagda och att de kom från sen jägarstenålder.

Ett skelett framkom ca 0,4-0,5 m under markytan i stensättningen i Västra Ansvar. Rödockran var koncentrerad till den gravlagdas huvud. Foto: Lars Liedgren 1996© Lars Liedgren

En sammanställning av de registrerade stensättningarna visar att merparten av dem är runda, 3-6 m i diameter, att de saknar kantkedja och har en fyllning av stenar och rödockrafärgad jord. Stensättningarna ligger ofta i anslutning till boplatser och är placerade på 75-100 m höjd i landskapet (Liedgren 2014). Till dags dato finns inga stensättningar i med rödockra registrerade norr om Ligga, Jokkmokks socken eller söder om Piteå socken, inom Norrbottens län.

Gemensamt för stensättningarna är också att de är diskreta, något svåra att observera ovan mark, och har haft funktionen att signalera in mot den egna släkten/kommuniteten snarare än som bronsålderns kuströsen – ta plats i landskapet och signalera ut mot folk på resande fot längs de havsanknutna farlederna (Ramqvist 2017).

Graven vid Ligga

Stensättningen vid Ligga ligger på 165 m över havet och ligger på norra sidan av Stora Luleälven, drygt 4 km nedströms Ligga kraftstation. Graven har under sen jägarstenålder legat några kilometer från havet (Liedgren 2014). Graven ligger i anslutning till en boplatsgrop och en boplats av stenålderskaraktär med enstaka skärvstenar och en kvartsskrapa. Graven skiljer sig från övriga registrerade rödockrastensättningar genom att den ligger så högt i landskapet men har gemensamt med dem att de ligger på/eller i nära anslutning till boplatslämningar, att den är oansenlig och inte särskilt markerad i landskapet ovan mark samt att den innehåller rödockra vid sondning.

Graven med ID L1994:1195 ligger väldigt nära strandbrinken och ska därför skadedokumenteras i september. Denna bild togs 2012 av Gunilla Edbom © Länsstyrelsen Norrbotten.

Oroväckande utveckling

Den senaste tiden har det kommit in flera rapporter till Länsstyrelsen om att älven sköljer bort mer och mer av omgivningarna runt graven och att det nu gått så långt att den behöver skyddas från att erodera ut i vattnet. Norrbottens museum har därför fått uppdraget av Länsstyrelsen att dokumentera eventuella skador på stensättningen och boplatsen intill för att sedan ge förslag på åtgärder för att förhindra ytterligare skador. Åtgärderna kommer troligtvis att handla om erosionsskydd eller arkeologisk undersökning och därefter återställning av platsen.

Skadedokumentationen

Vid vårt besök kommer vi att dokumentera gravens och den intilliggande boplatsens tillstånd i skrift och bild. Om nätverksuppkopplingen på platsen tillåter, kommer vi också att 3D-fotografera graven och mäta in höjden på aktuellt vattenstånd samt högsta identifierbara vattenstånd.  Därefter kommer diskussioner med både Vattenfall och Länsstyrelsen att föras kring lämpliga skyddsåtgärder för lämningarna.

Vid tangentbordet denna vecka

Jannica Grimbe / arkeolog

Referenser / mer att läsa

Edgren, Torsten https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Roedockragravar

Larsson, Lars (1988). Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Kristianstad

Liedgren, Lars (2014). Arkeologi i Norr 14. Rödockragravar i Norrbotten. Umeå

Liedgren, Lars (1993). En senmesolitisk stensättning med rödockra – Arkeologisk undersökning av fornlämning 805:1, Finnäset 1:6, Manjärv, Älvsby socken, Norrbottens län, Västerbottens landskap. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:17

Rahmqvist, Per H (2017). Arkeologi i Norr 16.  Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet.

Tuberculosis

Nu är det äntligen dags att återvända till den osteologiska världen och jag kommer i veckans blogginlägg att skriva om en patologi, d.v.s. en sjukdom som vi kan se i det osteologiska materialet – nämligen tuberculosis eller tuberkulos som vi är mer vana att kalla sjukdomen.

Anledningen till att jag har valt att skriva om detta är att det i Norrbotten, precis som på så många andra platser i Sverige, fanns sanatorier där patienter med tuberkulos inackorderades. Vi har även på Norrbottens museum tidigare haft en utställning kring just tuberkulos som gick under namnet ”Hosta”.

I Norrbotten räknar man att det vid sekelskiftet 1900 var omkring 500 personer som avled per år till följd av tuberkulos. Denna sjukdom var det största hotet mot folkhälsan långt in på 1900-talet här i länet.

Under 1800-talet uppstod de så kallade sanatorierna, vilket är speciella sjukhus där de som smittats av tuberkulos vårdades. Det första sanatoriet i Norrbotten startade som ett social-hygieniskt experiment 1906 i Antnäs. I detta ingick det ett förebyggande arbete där dispensärsköterskor regelbundet undersökte de boende i byarna Antnäs, Ersnäs, Alvik och Långnäs där det var en stor spridning av tuberkulos. Dispensärsköterskorna förklarade även för dem hur de skulle ”städa ut smittan” genom bättre hygien och det fanns även möjlighet till regelbundna bastubad. Sanatoriet i Antnäs som gick under namnet Hälsan var dock för litet och 1913 öppnade Sandträsk sanatorium med plats för 88 patienter.

Hälsan i Antnäs, det första sanatoriet i Norrbotten. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, acc nr 1975:1286.

Det blev dock tidigt tydligt att detta var alldeles för få vårdplatser för att täcka det behov som fanns, lokalerna var heller inte lämpliga för att vårda människor som insjuknat i tuberkulos. Därför invigdes år 1931 det nya Sandträsk sanatorium som blev Norrbottens läns centralsanatorium och som även kom att bli det största länssanatoriet i landet. Både Sandträsk, och även under perioder Hälsan i Antnäs, var mer eller mindre fullsatta fram till mitten på 1950-talet. Vi denna tid kunde man tack vara den nya medicinen som utvecklades på 1940-talet börja avveckla verksamheten och 1964 flyttades resterande vårdplatser till lungkliniken i Boden.

För mer information om Sandträsk och tuberkulosens framfart i Norrbotten läs även tidigare blogginlägg: https://kulturmiljonorrbotten.com/2014/05/09/tuberkulos-sandtrask-sanatorium-och-sa-berattelser-forstas/

Det sägs att det även spökar i Sandträsk sanatorium. Bland annat sägs det att en man i mörk rock och med ett strängt utseende vandrar runt i korridorerna och det har hörts viskningar och steg från ovanliggande våningar trots att byggnaden är övergiven. Det sägs även att man från barnavdelningen kan höra ljudet av springande barnfötter och slammer ifrån köket.

Vykort på Sandträsk sanatorium som kom att bli Norrbottens läns centralsanatorium och landets största sanatorium. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, acc nr 1977:1943:8.

Samma år som Sandträsk sanatorium invigs, 1931, avled 7 746 personer i tuberkulos i Sverige, detta motsvarar 10 % av de som avled detta år. 5000 av dessa var bosatta på landsbygden och de resterande var bosatta i städerna. Om vi nu förflyttar oss längre fram i tiden, ända fram till 1981, var det enbart 84 dödsfall i tuberkulos, även detta i hela Sverige.

Detta är en gasapparat som användes vid behandling av tuberkulos och just denna kommer ifrån Sandträsk sanatorium. Foto från Norrbottens museums bildarkiv, acc nr 2013:31. Fotograf: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

En form av behandling som nyttjades för personer som insjuknat i tuberkulos var den så kallade kollapsterapin. Vid denna behandling använde man sig av en gasapparat och behandlingen gick ut på att man fyllde lungsäcken med kväve. Vad man gjorde var att man lossade lungan genom en operation för att sedan sticka in en tjock nål mellan revbenen och fylla lungsäcken med kväve. Man pumpade in mellan en och fem liter kväve och denna procedur upprepades med en veckas mellanrum under hela behandlingsprocessen, som kunde vara ända upp till fem år.

Hur långt bakåt i tiden kan vi då hitta spår av tuberkulosens framfart?

Faktum är att tuberkulos är något som har drabbat människan ända sedan stenåldern. Från det forntida Egypten, d.v.s. före år 3000 f.kr har man hittat lerfigurer som föreställer människor med snedvuxna ryggar som troligen är till följd av tuberkulos. Även mumier har påträffats från första och andra årtusendena f.Kr. som har skelettförändringar som skulle kunna bero på tuberkulos. Från Europa finner vi det äldsta beviset för tuberkulos i Italien som är daterat till 3000 f.Kr. Men det osteologiska materialet indikerar att tuberkulos inte blev ett större problem förens under medeltiden i Europa. Redan i det medeltida England var tuberkulos vanligt och det var en sjukdom som man redan då kände igen. Tuberkulos är en sjukdom som dels smittar via människor men som även kan smitta via djur, detta tillsammans med fattigdom är två faktorer som troligtvis är bidragande orsaker till att tuberkulos var så vanligt i tidigare populationer. Fattigdom och svält leder till ett nedsatt immunförsvar som gör oss mer mottagliga mot infektionssjukdomar. Under 1700-talets senare del var det många som drabbades av tuberkulos i Syd- och Mellansverige, situationen förbättrades dock under 1800-talets första decennier och minskningen av antalet insjuknande fortsatte att minska under 1900-talet. Men i Norrland ökade istället tuberkulosens framfart och Norrbotten var särskilt hårt drabbat. Den dödlighet som fanns till följd av tuberkulosen i Syd- och Mellansverige under 1700-talet nådde Norrbotten först 1916.

Men vad är det då som kan hända med skelettet när man drabbas av tuberkulos?

Tuberkulos är en så kallad droppsmitta, vilket innebär att den smittar via exempelvis hosta.  Det var år 1882 som Robert Koch i Tyskland upptäckte den bakterie som är orsaken bakom tuberkulos. Vi vet idag att denna bakterie tillhör släktet Mycobacterium (mykobakterier). Tuberkulos kan förekomma i två varianter, primär och sekundär. Vid den primära smittan är det vanligast att en individ smittas under barndomsåren och detta är då första gången som de utsätts för bakterien. Vid den primära smittan kan barnet avlida till följd av sjukdomen men barnet kan även tillfriskna och överleva. Om man överlever den primära smittan och därefter insjuknar igen, detta kan ske om bakterien finns vilande i kroppen och aktiveras till följd av nedsatt immunförsvar eller att individen blir utsatt för en ny större dos av bakterien, kallas detta sekundär tuberkulos. Det är vid den sekundära smittan som vi kan se spår av sjukdomen i själva skelettet. Det är genom blodomloppet och lymfsystemet som bakterien sprider sig till skelettet.

Det är vanligast att vi ser spår av denna sjukdom i ryggraden men även förändringar kring höfter och knän förekommer i det osteologiska materialet. Bakterien som tar sig in i skelettet startar en nedbrytande process. När detta händer i exempelvis ryggraden kan det leda till att kotkroppen kollapsar, överlever man denna kollaps försöker kroppen reparera denna skada genom att bilda nytt ben där benet har brutits ned. När kotorna kollapsar på detta sätt förändras ryggraden och man får en tydlig puckel – detta kallas Potts puckel och är det tydligaste tecknet för just tuberkulos. Att det kallas Potts puckel är efter Sir Percival Pott som var en engelsk kirurg och den första som beskrev detta fenomen redan 1779. När det gäller tuberkulos i de arkeologiska materialen är det, som nämns ovan, förändringar på ryggkotor som vi vanligen identifierar. Ryggen påverkas när lungtuberkulos sprider sig i kroppen och är då tillsammans med revbenen det område som utsätts först för sjukdomen. Det är vanligen de lägre bröstkotorna och de övre ländkotorna som blir påverkade.

Det är även andra delar av kroppen som kan bli påverkade, däribland höfter och knän. När bakterien påverkar ledytorna ser vi även spår av en nedbrytande process i skelettet, men vid ledytorna kan dessa även börja växa samman och leda till en fullständig stelhet av leder. Tuberkulos kan även drabba huden och det kan i sin tur leda till förändringar i ansiktet och även då själva kraniet. För att tuberkulosen ska få sitt fäste i skelettet och utveckla de förändringar som vi kan se krävs det dock att den drabbade individen överlever så pass länge att dessa förändringar ska kunna bildas. Den sjuka individen har således levt med tuberkulos under en längre tid.

Källor:

Roberts, Charlotte; Manchester, Keith. 2010. The archaeology of disease. Third edition.

Puranen, Britt-Inger. 1984. Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 1750-1980. Doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Information om Sandträsk sanatorium på Norrbottens museums hemsida:

http://norrbottensmuseum.se/kulturmiljoe/bebyggelse/kulturhistoriskt-intressanta-byggnader/bodens-kommun/sandtraesk-sanatorium.aspx

Om du vill läsa mer om spökerierna vid Sandträsk sanatorium:

http://spokhus.se/plats/sandtrask-sanatorium/

Här finns det mer information om behandlingsformer:

https://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar/ur-samlingarna/gasapparat-fraan-sandtraesks-sanatorium.aspx

Vid tangentbordet denna vecka: Emma Boman, arkeolog/osteolog