Slöjd och Form Norrbotten  

Hej! I det här inlägget kommer du som läser att få en inblick i Slöjd- och formkonsulenternas verksamhet. Norrbotten är ett län rikt på slöjd och hantverk. Det är en del av regionens materiella och immateriella kulturarv med traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. I Norrbotten är vi två Slöjd- och formkonsulenter som arbetar strategiskt och operativt för att stärka, främja och utveckla slöjd-, hantverks- och formområdet i Norrbotten. Vårt uppdrag riktar sig till en bred målgrupp där vi arbetar med insatser riktade till barn och unga, yrkesverksamma utövare och hobbyutövare. Vi initierar, driver och stöttar projekt i samverkan med andra aktörer som verkar regionalt, interregionalt och nationellt. Slöjd- och formkonsulenterna är en del av Region Norrbottens regionala utvecklingsavdelning och kulturenheten. Vi har vårt kontor på regionhuset i Luleå men arbetar och verkar inom hela regionen. 

Foto: Simon Eliasson

Våra målsättningar styrs utifrån Region Norrbottens kulturplan. Under 2023–2026 arbetar vi utifrån viljesatserna:  

·     Stötta insatser för pedagoger och handledare för att barn och unga i Norrbotten ska få fler möjligheter till att skapa med händerna.  

·     Synliggöra slöjd-och formområdets koppling till hållbar utveckling. 

·     Stötta initiativ och utforska samtida uttryck och influenser inom slöjd och form. 

·     Främja förutsättningarna för professionella slöjd- och formutövare att utvecklas och verka i länet.  

Nedan följer kortare presentationer från några av de insatser och projekt som vi driver under 2023. 

Slöjd- och formcenter 

Slöjd- och formcenter är ett projekt som har arbetats fram i samverkan med Resurscentrum för konst som nu Slöjd- och formkonsulenterna projektleder och arbetar vidare med inom vår verksamhet. Projektet kommer att etablera en plats för utställning, programverksamhet och branschstärkande insatser för slöjd- och formområdet i Norrbotten med en fysisk plats i Luleå och på sikt med lokala hubbar utspridda i regionen. Satsningen kommer att bidra till att skapa en plattform för branschutveckling för yrkesverksamma utövare inom slöjd, hantverk, konsthantverk, design, form och arkitektur och även för hållbart byggande och gestaltad livsmiljö. 

Projektmålet är en långsiktig etablering av ett Slöjd- och formcenter i Norrbotten som på sikt är ett självklart nav inom branschen, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Centret har en stark lokal förankring men också en internationell utblick som bidrar till att koppla ihop Norrbotten med världen. Verksamheten är relevant för hela Sverige och ledande inom slöjd, form och designområdet i det arktiska området. Projektperioden sträcker sig till 31 december 2025 med förhoppning om fortsatt finansiering och långsiktig etablering. 

Regionala utvecklingsnämnden beviljade under våren 2023 medel för en etablering av Slöjd- och formcenter i Norrbotten. Slöjd- och formkonsulenterna har efter beslutet från regionala utvecklingsnämnden arbetat intensivt med etableringen. En verksamhetsplan är under produktion och flertalet utställningar och aktiviteter är under planering. Slöjd- och formkonsulenterna har ansökt om medfinansiering från Luleå kommuns kultur- och fritidsnämnd inför 2024, beslut tas under oktober månad för medfinansiering av etableringen.  

Slöjd- och formkonsulenterna sitter även med i styrgruppen för ett samverkansprojekt med Region Västerbotten, Skellefteå kommun och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, kallat Arctic Design Center. Målsättningen är att skapa en mötesplats i Skellefteå för gestaltad livsmiljö som arbetar för en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige.  

Slöjd- och formcenter och Arctic Design Center är två skilda projekt som kan gynnas av samverkan.  

Inom kort kommer vi att berätta mer om hur projektet med att bygga upp ett Slöjd- och formcenter i Norrbotten fortsätter, håll utkik i våra kommunikationskanaler!  


Utställningen MANNAME, Galleri Foajén, Regionhuset Luleå 
Utställningsperiod 13 oktober – 21 november.   

MANNAME är en utställning med traditionell och nyskapande duodji av 2023 års examenselever från Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk. MANNAME är ett nordsamiskt ord som kan jämföras med engelskans «going». Livet består av många resor och processer. Vi är alltid på väg, i ständig utveckling, mot drömmar och mål. Genom vår duodje i utställningen visar vi var vi kommer ifrån och vår väg vidare.  

Utställningen arrangeras av Slöjd- och formkonsulenterna i samarbete med Resurscentrum för konst.  

Har du möjlighet att besöka utställningen så passa på!
Regionhuset i Luleå är öppet för allmänheten under vardagar mellan 08.00-16.30.
Adress: Robertsviksgatan 7, 972 41. 

Foto: Simon Eliasson

Slöjdhandledarfortbildning 
Slöjd- och formkonsulenterna bjöd under mitten av oktober in till en fullspäckad helg i hantverkets tecken. Under tre dagar fick deltagare få prova på olika hantverkstekniker tillsammans med våra skickliga kursledare, Erika Rosendahl, Skogsbrynets trädgård, Ola Ling, träslöjdare och Gunnel Tjäder, allmogemålare och konsthantverkare. 
 
Under helgen deltog handledare och konsulenter från de fyra norrlänen, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten. 


Slöjd- och formplattform 
Utvecklandet av en slöjd- och formplattform samt lansering har genomförts under kvartal 2 och 3. Målsättningen är att skapa större digital synlighet, synliggöra Norrbottens utövare och föreningar samt nå ut till fler och nya målgrupper och underlätta administrativa uppgifter för konsulentverksamheten. 

Hårdslöjdsnätverk 
Under våren och hösten har arbetet kring att etablera ett hårdslöjdsnätverk i Norrbotten fortsatt. Målsättningen är att få kontaktpersoner i Norrbottens 14 kommuner som fortsatt kommer att arrangera insatser för att stärka hårdslöjden och arrangörskapet i länet och på sikt möjliggöra fler fortbildningstillfällen. 

Slöjd- och formkonsulenterna bygger i nuläget upp en verktygsbank/utlåningsbank av verktyg till hårdslöjdsaktiviteter för att möjliggöra att fler aktörer kan arrangera aktiviteter riktade till barn och unga. 


Inventering Norrbotten 
Under 2023 genomförs en inventering/kartläggning av slöjdare, småskaliga designers, konsthantverkare och hantverkare som är boende och verksamma i Norrbotten. 
 
Inventeringen innefattar en kartläggning av yrkesverksamma slöjdare, pedagoger som arbetar med slöjd och hantverk, föreningar och andra ideella personer eller organisationer som arbetar för att främja slöjd, hantverk och småskalig design i länet. Det infattar även att se över lokaler som lämpar sig för kursverksamhet och utställningar samt lista lokala producenter som kan producera småskaligt och hantverksmässigt.  
 
Förhoppning är att detta ska skapa ett brett kontaktnät och att Slöjd- och formkonsulenterna, som har i uppdrag att främja de yrkesverksamma, ska kunna nå ut till fler med insatser som ska stärka slöjd och formområdet i Norrbotten. 

Tack för oss önskar 
Slöjd- och formkonsulenterna  
Linnea Nilsson och Sofia Öberg 

Ps. Vill du ta kontakt med oss eller veta vad som händer i vår verksamhet framöver så kika in på våra sociala medier eller kontakta oss på: 

Mejl: slojdform@norrbotten.se 
Instagram: slojdformnorrbotten  
Facebook: Slöjd- och formkonsulenterna Region Norrbotten 
Hemsida: slojdformnorrbotten.com