Byakistan

Dagens blogginlägg är tillägnat projektet Byakistan, som inleddes för ett drygt år sedan inom ramen för museets dokumentationsarbete. Museets dåvarande etnolog Paulina Öquist Haugen har varit projektledare och har tillsammans med mig från arkivet och Christelle Fredriksson från museets samlingar tagit fram innehållet. Med i uppstartsfasen var också Föreningsarkivets arkivarie Ginger Karström.

Björsby byakista, ur Norrbottens museums samlingar. Foto: Ola Norén

Byakistan är i första hand avsett som ett skolprojekt för barn i mellanstadieåldern. Till en början är det en skolklass som bjudits in till att skapa en barnens byakista. Fokus ligger på lokalhistoria, med den traditionella byakistan som utgångspunkt och inspirationskälla. Men det kändes samtidigt naturligt och angeläget att sprida kunskapen om byakistor vidare. Vi ville berätta vad byakistor egentligen är och vilka historiska värden de har, för stora likväl som små. Därför har vi även skapat en folder som spridits till bibliotek i Norrbottens alla kommuner, med förhoppning om att fler byakistor och deras innehåll ska hamna i tryggt förvar och på så sätt bli kvar för framtiden.

Den traditionella byakistan

Den traditionella byakistan kunde se ut på olika sätt, men var ofta i trä, försedd med ett eller till och med flera lås. Inuti låg nämligen handlingar av stor vikt för hela byn; dokument och kartor från 1600-talet fram till 1900-talets första hälft. Det rör sig exempelvis om överenskommelser om tid för sådd, skörd, slåtter och kosläpp, liksom kartor och bestämmelser kring gemensamt ägda skogar, fiskevatten m m.

Karta över hemägorna i Björsbyn, 1779, ur Norrbottens museums arkiv. Foto: Ola Norén

Byakistans handlingar hade – och kan än idag ha – ett stort ekonomiskt värde som bevis för byns äganderätt till skog, mark och vatten. Trots att en del av innehållet kan återfinnas i myndigheternas arkiv är deras historiska värde oskattbart och att försöka återskapa förlorade kistors innehåll är både svårt och tidsödande.

Byastämmoprotokollen tillhör de handlingar som är unika för byakistan. De ger inblick i många av dåtidens viktiga frågor på det lokala planet. I övre Norrland finns en tradition av kollektivt ägande och nyttjande av tillgångar som går tillbaka till medeltiden. Byastämmor har varit vanligt i de flesta byar, med åldermän och andra förtroendevalda som utsetts av byalaget.

Byastämmoprotokoll från Jämtön, ur Norrbottens museums arkiv. Foto: Ola Norén

Stämmans viktigaste uppgift var att fatta beslut kring vården av den gemensamma egendomen. Sådana samfälligheter finns ännu kvar på sina håll, ibland omformade till väg- eller fiskeföreningar o dl. Den traditionella byastämman hölls flera gånger om året. Under just denna tid på året skedde det viktigaste mötet. Än idag hålls existerande byaföreningars årsstämma ofta under maj månad. Kallelse till stämman skickades med en budkavle i trä, som i bestämd turordning färdades från gård till gård.

Budkavle ur Norrbottens museums samlingar från Ale, inskuret årtal 1829. Foto: Christelle Fredriksson

Att bryta budkavlen ansågs som ett allvarligt brott. Byamännen var skyldiga att delta vid stämman och kunde annars bestraffas med böter. Även överträdelser mot byaordningen var straffbart. Böterna tillföll oftast byn och dess funktionärer samt byns fattiga, för vilka man hade gemensamt ansvar. Fattighus, s k bystugor, sköttes av byn, men även skolhus, kvarnar och sågar. Värdefull utrustning som t ex brandsprutor och plogar var ofta gemensamt ägd.

Kallelse till byastämma i Siknäs 2 mars 1874. Den lilla lappen har suttit fast på själva budkavlen. På dess baksida står en lång rad namn på bönder i byn nedtecknade, med prydliga anteckningar om bland annat deras bidrag till det så kallade fattigkornet, byns gemensamma fattigkassa.
Ur Siknäs samfällighetsförenings arkiv i Norrbottens Föreningsarkivs ägo

Boskapsskötseln stod i centrum för jordbruket i norr. Omvårdnad av betet, skötsel av gärdsgårdar och dikning var därför av stor vikt. Marken ägdes både enskilt och kollektivt, och ägoblandningen var ofta så stor att bönderna var tvungna att samverka för att inte störa grannens mark. Med storskiftet under 1700-talet sökte man slå samman mindre ägolotter till större enheter, medan enskifte och laga skifte under 1800-talet gick steget längre. Då slogs marken ihop så att varje bonde fick ett enda stycke jordbruksmark och bondgårdarna kunde flyttas så att de låg på sin egen mark. Det medförde större frihet för den enskilde, men också en hel del tvister. Handlingar kring dessa skiften är ofta förekommande i byakistorna.

Norrbottens museum hade ett projekt kring byakistor redan på 1950-talet, fast samlade då mest in övergripande uppgifter om dem, snarare än de faktiska kistorna med tillhörande handlingar. Under årens lopp har vi dock fått några riktigt fina byakistor i gåva, till exempel Björsbyns vackra, lite T-formade kista med den längre delen avsedd för kartor. Även vår nära samarbetspartner vid Arkivcentrum, Norrbottens Föreningsarkiv, har en hel del byakistor och byalags handlingar i förvar, och Piteå kommunarkiv förvarar många byakistor från Pitetrakten (som för övrigt noteras i museets inventering som de mest välbevarade).

Till min stora glädje tog Överkalix kommunarkiv kontakt med mig just efter att foldern hade släppts. Det visade sig att de, helt utan att veta om att vi tassade på samma område, hade ett projekt på gång kring byakistor inom Överkalix. Här fanns rentav en betydligt mer heltäckande äldre inventering för kommunens byar att utgå från och kontakter har redan knutits med flera byalag som visat sig positiva för att lämna in sina handlingar! Vi hoppas kunna samarbeta framöver så att Överkalix kommun blir mellanstation, och Arkivcentrum slutdestinationen för dessa kistor.

Var byakistor och deras innehåll i slutändan ska hamna, om de över huvud taget lämnas in till något arkiv, är inte reglerat i lag. Det som jag själv tycker är viktigt är att de faktiskt hamnar i något arkiv, så att de skyddas från att förstöras och kommer forskningen till fromma. Självfallet tar museets arkiv gärna emot dem, men Föreningsarkivet är ett fullgott alternativ, liksom de kommunarkiv som är öppna för att ta hand om denna typ av material.

Barnens byakista

När vi inledningsvis formulerade skoldelen av projektet var det viktigt för oss att makten över byakistans innehåll skulle ligga hos barnen själva och inte dikteras av museet. Uppdragen har därför formulerats medvetet generellt och med stort utrymme för egna initiativ – däremot har vi delat med oss av flera olika verktyg, arbetssätt och manualer, liksom ett brett urval kopior av verkliga arkivhandlingar.

Replik av budkavle ur samlingarna, tillverkad och fotograferad av Maria Wiggefors

Det var också viktigt att hitta rätt samarbetspartner – vi ville ha en byaskola, något som i sig krympte urvalet förvånansvärt mycket då många kommuner dragit in på de lokala skolorna i förmån för storskolor som placeras centralt. Vi var också angelägna om att orten skulle ha någon form av aktiv hembygdsförening eller till och med ett byalag som kunde skapa möten över generationsgränserna och utgöra ytterligare en samarbetspartner. Mycket av den bästa lokalkunskapen finns samlad i denna typ av grupper, och vår tanke var att barnen skulle kunna vända sig dit för både inspiration och konkret hjälp. Till sist ville vi urskilja en ort som på något vis var underrepresenterad i våra samlingar, så att deltagarna på allvar fick chansen att fylla i en kunskapslucka.

Valet föll till sist på Töre, som hade allt vi sökte och fantastiskt engagerade lärare därtill. Som en skänk från ovan fanns dessutom redan en naturlig koppling mellan elever i klassen och hembygdsföreningen, som har ett fint nav i Hyttgården med ett antal historiska byggnader och ett hembygdsmuseum.

Barnens byakista med en glimt av innehållet, t ex diktafon, kamera, budkavle och ritningar.
Foto: Paulina Öquist Haugen

Kistan överlämnades på plats i Töreskolan i januari detta år – och elevernas respons var över vår ändå rätt högt ställda förväntan. Det visade sig till exempel att skolan haft en elevtidning sedan tidigare, något som i sig kunde utgöra ett bidrag, medan en elev berättade att en byakista, det hade minsann hans pappa i källaren! Klassen, årskurs 6, var överlag entusiastiska och det kändes bra – inte minst när vi återvände från ett trevligt besök på Hyttgården för att ta någon extra bild, och på rastgården fick höra att grannklassen genast frågat om de också fick vara med. Det är väl högsta betyget man kan få!

Karin Tjernström och Christelle Fredriksson med kistan i Töre. Foto: Paulina Öquist Haugen

Sedan lämnade vi Töre, och trots att vi alla varit väldigt nyfikna på hur det gått så har vi hållit ut – allt för att inte vara för klåfingriga, för faktiskt är det helt upp till klassen och det stöd de fått från sina fina lärare och hembygdsföreningen nu. Vi måste helt enkelt lita på att vi gett dem rätt verktyg för att själva välja vad det är som är viktigt att dokumentera och bevara från Töre, orten de känner så mycket bättre än vi. Jag hoppas att de känner sig som de historieskapare de faktiskt är i detta arbete. För historien skriver inte sig själv – mycket av vår nutid är flyktig och lämnar bara fragmentariska spår, eller kanske inga alls.

Jag är övertygad om att skoleleverna i Töre har både goda och annorlunda idéer om vad som är viktigt att bevara jämfört med mig och mina kollegor. Det är det som är så spännande med att släppa tyglarna och låta dem bestämma vad som utgör deras kulturarv, den kunskap de vill skänka museet om den plats där de bor. Jag ser fram emot att få lära mig, istället för att lära ut.

Min kollega Paulina skrev ett fint inlägg om Byakistan när vi var i startgroparna för projektet, och nu får jag chansen att skriva på sluttampen – men frågan om vad barnens byakista innehåller är fortsatt obesvarad! Snart, väldigt snart är det dags för överlämning, och jag hoppas att vi kan dela med oss av resultatet i en eller annan form.

/Karin Tjernström, arkivarie

Frågelistor – ett sätt att samla samtiden för framtiden

I museets samlingar finns föremål, foton och olika former av arkivmaterial. Tillsammans berättar våra samlingar om vår historia och är en del av samhällets kollektiva minne. I våra arkiv finns berättelser och redogörelser som ger oss kunskap om vårt förflutna, men som också kan hjälpa oss att förstå vår samtid. För att våra samlingar ska kunna ha denna funktion i framtiden behöver vi kontinuerligt samla in berättelser, bilder och föremål. Det kan vara berättelser om stora samhällsskeenden men även om ett specifikt föremål eller en enskild företeelse. Den metod som är etablerad på museer och arkiv för att samla in människors berättelser är frågelistor. I detta blogginlägg ska vi titta lite närmare på frågelistan som insamlingsmetod.

På 1920-talet började bland annat Nordiska museet, Folklivsarkivet i Lund och Institutet för språk och folkminne sända ut frågelistor kring olika teman. Dessa besvarades av engagerade människor runt om i landet som bland annat kallades meddelare eller upptecknare. I vårt arkiv kan vi hitta kopior på svar som skickats in och korrespondens kring frågelistorna med meddelare på olika håll i länet. Foto: Sophie Nyblom.

Historik

Frågelistor har använts av forskare, arkiv och museer sedan början av 1900-talet. En frågelista är precis som det låter en lista med frågor kring ett särskilt tema som skickas ut till allmänheten för att samla in svar. Nordiska museet började sända ut frågelistor 1928 och idag räknar de med att deras samlingar består av mer än 460 frågelistor i olika ämnen. Andra aktörer som började sända ut frågelistor i början av 1900-talet var Folklivsarkivet i Lund och arkiven inom Institutet för språk och folkminne (Isof) i Uppsala.

När Nordiska museet inledde sin insamlingsverksamhet etablerades ett nätverk med så kallade ortsmeddelare runt om i landet för att få stor geografisk spridning på insamlingarna. Ortsmeddelarna var personer som besvarade frågelistor men de intervjuade även andra. För sin insats fick de ett litet arvode från museet beroende på antal svar. Syftet med de första insamlingarna handlade om att dokumentera det man ansåg var en försvinnande allmogekultur och frågeställningarna handlade om att studera kulturgränser, kulturområden och spridningsvägar. Därför var frågelistssvar från olika delar av landet ett bra verktyg i karteringsarbetet kring olika företeelsers förekomst och utbredning. På samma sätt arbetade Folklivsarkivet och Isof med nätverk av lokala upptecknare som kunde samla in berättelser i sitt närområde och även hos dem handlade frågelistorna från början om att samla in kunskap om det som var på väg att försvinna.

Svaren som skickades in var från början handskrivna men ersattes senare delsvis av maskinskrivna svar och ibland fanns det teckningar och illustrationer i svaren eller så skickades det in fotografier tillsammans med svaren. När svaren kom in till museet eller arkivet granskades de av personalen innan de arkiverades och fanns det oklarheter eller otydligheter så kunde den som var ansvarig för insamlingen kontakta meddelaren för att komplettera svaret.

Ett exempel på ett svar som en ortsmeddelare samlat in och renskrivit på maskin innan det har skickats in till Nordiska museet. Foto: Sophie Nyblom.
Ibland ville meddelarna illustrera sina svar med teckningar för att försäkra sig om att mottagaren skulle förstå deras svar. Foto: Sophie Nyblom.

Frågelistorna som skickats ut från Nordiska museet är uppdelad i två serier; Nm-serien och Sp-serien. Nm-listorna är omfattande och består av många frågor kring ett övergripande tema medan Sp-listorna består av färre frågor och är avgränsade till ett specifikt föremål eller företeelse. Exempel på teman i Nm-serien är: Lekar och leksaker (1928), Tro och sed vid husbygge (1930), Tunnbröd (1938), Heminredning (1967), Läs- och skrivvanor (1999), Förkylning och influensa (2014). Exempel på Sp-serien är: Vekar i tranlampor (1929), Julgran (1930), Eldstad i fähus (1933), Högkonjunktur och nya levnadsvanor (1939), Ljus på gravar (1947), Behå (1999) och Astrid Lindgren (2009). Frågorna varierar mellan att vara väldigt specifika och öppna där meddelarens egna tankar och föreställningar och meddelarna väljer hur utförliga svar de vill ge.

Frågelista 110 från 1941 hörde till Nm-serien och handlade om dansplaster och danstillfällen. Den bestod av 13 sidor med omfattande frågeblock för att täcka in dansandet ur alla tänkbara aspekter. Bilden visar den första sidan med frågor. Foto: Sophie Nyblom.
Frågelista 177 hörde till Sp-serien och handlade om en specifik företeelse ”När grammofonen kom” och bestod av endast åtta korta frågor.  Foto: Sophie Nyblom.

I arbetet med frågelistorna arbetade Nordiska museet och de övriga arkiven aktivt med att bygga upp ett nätverk av fasta meddelare eller upptecknare, det var personer som svarade återkommande på frågelistorna. Parallellt gjordes insatser för att nå ut till fler så kallade tillfälliga meddelare, personer som svarade på en specifik frågelista genom att annonsera i tidningar eller samverka med olika föreningar och organisationer. Det fanns ett aktivt arbete för att upprätthålla kontakten med dem som svarade på frågelistorna och Nordiska museet skickade regelbundet ut en skrift med nyheter från museet till sina meddelare för att berätta om insamlingarna och ge återkoppling till dem som svarat. Det förekom även att personalen på museet gjorde hembesök vid vissa meddelare för att etablera en kontakt eller upprätthålla den.

Det förekom att de fasta meddelarna fick vara delaktig i arbetet med att ta fram frågelistorna och ge återkoppling på frågorna innan den skickades ut. Foto: Sophie Nyblom.
Nordiska museet värdesatte sina meddelare och skaffare. Ett sätt att visa sin uppskattning var att regelbundet skicka ut skriften ”Meddelande från Etnologiska undersökningen” för att berätta om arbetet som genomförts och om kommande insamlingar. Foto: Sophie Nyblom.

Frågelistan som insamlingsmetod

Materialet från frågelistorna är intressant för att det är berättelser baserade på enskilda personers erfarenheter, upplevelser, kunskaper och värderingar. Det är ett material som är unikt och synliggör den enskilda individens berättelse samtidigt som det i svaren finns information om ett särskilt tema och svaren avspeglar den tid då frågelistan besvarades.

Från början var frågelistorna ett sätt att fånga det man ansåg höll på att gå förlorat t.ex. kunskap om livet på landet, särskilda redskap och den livsstil som höll på att försvinna när jordbruket moderniserades. Frågelistorna och sättet att arbeta med dem har naturligtvis förändrats under 1900-talet. Agneta Lilja skriver i artikeln ”Svara nu snällt på den lista, jag nu sänder” om utvecklingen baserat på en undersökning av materialet som finns i Isof:s arkiv  i Uppsala. Hon jämför antalet frågelistor som skickats ut under olika decennier, hur frågorna har formulerats och hur arkivet har arbetat med frågelistverksamheten. Hon tycker att det blir finns en tydlig förändring i arbetet under 1960-talet. Frågelistorna reformeras då utifrån nya teoretiska inriktningar på universiteten och intresset vändes steg för steg mot samtida sedvänjor, bruk och föreställningar. Formuleringarna i frågelistorna förändras och syftet blir att fånga den personliga berättelsen hos dem som besvarar frågorna.

Inom organisationerna har motiveringen till att använda sig av frågelistor har oftast varit att det har ansetts vara en billig och effektiv metod i jämförelse med att göra fältarbete eller intervjua människor. Ett annat viktigt argument har varit att frågelistan kunnat spridas till ett större geografiska områden och på så sätt ge fler människor möjlighet att bidra till insamlingarna. Å andra sidan finns även nackdelar med frågelistor. Beroende på hur frågorna ställs kan de vara både vara ledande och styrande. Det finns inte heller möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp svar om det finns oklarheter.

Frågelistorna är den dominerande insamlingsmetoden på museer och arkiv fram till 1960- och 70-talen, men då får den konkurrens från nya andra metoder till exempel börjar det finnas inspelningsteknik som gör det möjligt att spela in intervjuer på ett enklare sätt. Det är också under denna tid som arbetet med frågelistorna förändras och de börjar inrikta sig på teman som berör samtiden i större utsträckning. På Isof i Uppsala sändes det ut färre frågelistor under 1960-talet medan verksamheten åter ökade på 1970-talet men då med fokus på upptecknarens egna erfarenheter och värderingar. Detta syns också i den konkreta utformningen där frågorna nu börjar riktas till ”du” istället för ”man” eller ”Er”.

När svaren från insamlingarna används i forskning, utställningar och andra publikationer ska det tas i beaktande att det rör sig om ett självbiografiskt material och att det handlar om människors egna värderingar, iakttagelser och kunskaper. När vi idag tittar på materialet bör vi också sätta in insamlingen i dess kontext – vilket årtionde skrevs den, vem gjorde insamlingen, hur ser frågorna ut, vad vet vi om meddelaren och dennes livssituation, vad var den allmänna synen på temat som behandlas och så vidare.

Från analogt till digitalt

De senaste tio åren har arbetet med frågelistor åter förändrats. Från början var frågelistorna analoga brev som skickades ut till meddelarna och idag sker insamlingarna digitalt. När internet blev en del av vardagen och museer och arkiv började ha hemsidor blev det en kanal för att nå ut med information om frågelistorna och de kunde sändas per mail till dem som var intresserade av att svara och även svaren kunde sändas in via mail.

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och det har även påverkat arbetet med insamlingar. Det finns visserligen kanske fortfarande möjligheten att besvara frågelistor på traditionsenligt sätt i viss utsträckning hos några institutioner men de flesta insamlingar sker nu digitalt. Det kan vara via ett frågeformulär på hemsidan eller via en särskild insamlingsportal utformad för att samla in berättelser, bilder, ljudfiler eller filmer.

På samma sätt som de på 1930-talet tyckte att tryckta brev var ett billigt och effektivt sätt att nå ut till fler potentiella meddelare så tycker vi nu att de digitala kanalerna är ett effektivt och billigt sätt att göra insamlingar och nå ut till fler. Då var maskinskrivna svar uppskattade för de kunde enkelt införlivas i arkivet utan större insats av personalen på arkivet och idag samlas svaren in i digitalt format och lagras i digitala arkiv och materialet sparas i arkiven på samma sätt som de skriftliga brev som sändes in för 100 år sedan. Precis som tidigare görs insamlingar av museer, arkiv och forskare inom olika ämnen och används för olika ändamål.

Nordiska museet använder idag minnen.se som insamlingsportal för att samla in människors minnen och berättelser, medan Isof använder sin egen hemsida för sina insamlingar. Minnen.se är en del av Digitalt museum och lanserades 2015 som ett verktyg för att samla in personliga berättelser och det är en portal som utvecklad för för insamling, förvaltning och tillgängliggörande av det immateriella kulturarvet och utvecklas löpande. Museer och arkiv kan ansluta till portalen och designa sina egna insamlingar och de som vill svara på en eller flera insamlingar kan enkelt göra ett kontot för att skicka in sina svar.

minnen.se är en insamlingsportal utvecklad av Kultur IT tillsammans med bland annat Nordiska museet. Den lanserades 2015 och används idag av ett antal museer för att göra digitala insamlingar.
Isof använder sina hemsida för att göra digitala insamlingar och där kan man enkelt besvara frågorna via ett frågeformulär.

Om syftet i början var att samla den försvinnande allmogekulturen är syftet idag oftast att dokumentera det som händer nu, endera en kris som pandemin eller ett tema kopplat till en utställning eller ett projekt museet arbetar med. De digitala frågelistorna är ett bra sätt att ge flera människor möjlighet att bli hörda och kunna berätta sin berättelse. Genom att kontinuerligt göra insamlingar bidrar vi till att bygga upp det gemensamma kulturarvet och vissa saker behöver vi återkomma till t.ex. frågelistor om levnadsvanor, hur vi inreder våra hem, hur vi firar våra högtider, för då kan vi också följa förändringar över tid. Andra gånger kan en frågelista vara ett sätt att hantera en gemensam kris eller särskild händelse så som pandemin eller metoo. 

Användningen av materialet från frågelistorna är delvis de samma som i början. Det används till museets olika verksamheter som utställningar, artiklar, programverksamhet och publikationer och av forskare och studenter. De senaste åren har det även skett en förändring då det gäller tillgängliggörandet av materialet och vissa väljer att publicera de insända svaren direkt på sina digitala kanaler. Då du besvarar en frågelista på till exempel minnen.se kan du själv välja om svaret ska vara synligt på sidan och om du vill framträda med namn eller vara anonym, du kan också välja att endast skicka in ditt svar till museet. De svar som är publicerade blir synliga på en karta över Sverige och där kan du läsa andras svar.

På minnen.se kan du på en karta se de svar som lämnats in. Genom att klicka på markeringarna kan du läsa de enskilda svaren.

Norrbottens museum och frågelistor

Norrbottens museum har inte haft någon omfattande frågelistverksamhet i egen regi men det har funnits aktiva meddelare i länet och en del av deras material finns i vårt arkiv. Där finns frågelistor, renskrivna svar, kopior på deras egna svar och deras korrespondens med till exempel Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund. De senaste åren har vi däremot gjort ett antal insamlingar och använt oss av digitala frågelistor på vår på hemsidan. De insamlingar som har gjorts har berört pandemin, en frågelista om högtider och traditioner och ”Platser vi minns” som handlade om samhällsförändringen i Malmberget. Vissa av dem har varit kopplade till museets interna arbete med samtidsdokumentation medan andra har varit en del av externt finansierade projekt.

Vår intention är att arbeta vidare med digitala insamlingar av berättelser och bilder och vi är inte ensamma om att fundera på hur man gör det på ett bra sätt. Ska vi ha frågelistan på vår egen hemsida eller ska vi ansluta till minnen.se, ska vi samla berättelser eller vill vi också samla bilder i större omfattning och hur ska materialet arkiveras och användas. Nätverket DOSS hade nyligen ett frukostmöte där temat var digitala insamlingar och det visade sig att många museer de senaste åren har prövat på att arbeta med digitala insamlingar och testat olika sätt för att nå ut till människor och locka dem att svara på frågorna. Det är både intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter och det finns många utmaningar när det gäller digitala insamlingar som vi behöver diskutera mera t.ex. etiska frågor och GDPR.

Just nu har vi ingen aktiv digital insamling på gång på Norrbottens museum men idéer och planer på kommande insamlingar finns. I väntan på dem vill jag tipsa om att gå in på minnen.se och svara på Nordiska museets insamling ”Vår framtid – en spaning mot Norden 2173”, Minnen. Just nu finns det inte många markeringar i Norrbotten på kartan (se bilden kartan ovan) och vi tycker det skulle vara intressant att veta vad människor i vår del av landet tänker om nuet och framtiden. Hur tror ni att den samhällsomvandling och den gröna omställningen, klimatförändringar kommer att påverka livet här hos oss och hur tror ni samhället ser ut om 30 år och om 150 år. Jag har själv besvarat den och jag erkänner att det var inte lätt att försöka föreställa sig hur vardagen ser ut om 150 år, men det var en rolig fråga att besvara.

Vid tangentbordet Sophie Nyblom, etnologen som återvänt till Norrbottens museum och kommer att vara återkommande skribent på bloggen

Blogginlägg om våra tidigare digitala insamlingar:

Dela med dig av dina högtider, firanden och traditioner | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Hur upplever du utbrottet av coronaviruset? | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Forskningsprojekt om pandemins effekter | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Platser vi minns | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

Källor:

Herd, Katarina, ”Frågelistan som verktyg för att arbeta med (livs)farliga frågor”, s 31-33, Uppteckaren 2021.

Lilja, Agneta, ”Svara nu snällt på den lista, jag sänder!” – Om frågelistan som etnologisk arbetsmetod, s 20-27, Nätverket 2016:20. 

Lilja, Agneta, ”Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – ett exempel från Uppsala 1914-1945”, 1996.