Sávvet – Att läka kulturarv genom digitalisering

Att förvalta en museisamling är ett arbete där vi måste ta hänsyn till många faktorer. Vi måste se till att de fysiska förutsättningarna för föremålen är de bästa, så att de finns kvar hos oss för kommande generationer. Vi ska även kunna förmedla samlingen genom utställningar och olika typer av kunskapsöverföring, exempelvis genom pedagogiska program, visningar och berättelser på vår hemsida och i sociala medier. Samtidigt ska vi som museum också kunna hantera de lager av värderingar som finns med från tidigare perioder och från den tid som samlingen tillkom. Detta är inte alltid en enkel sak och vi måste utmana oss själva att tänka nytt.

Utställningen Mujttalus – Ur minnet. Foto: Elena Lango, Silvermuseet

I nästan alla museisamlingar finns föremål som är känsliga ur etisk synpunkt utifrån hur det gick till när de kom till museet. Det kan handla om föremål som samlades in under tidperioder när andra värderingar och maktförhållanden rådde än de vi har idag. Föremålen kan ha tagits ur sitt sammanhang för att visas på museer mot enskilda personers vilja. I dag måste vi som museer hantera detta arv och hitta vägar framåt för att föremålen och samlingarna ska hanteras och användas på ett bättre sätt utifrån dagens synsätt. Genom den internationella utvecklingen under det senaste decenniet, exempelvis inom urfolksrätten och museernas etiska riktlinjer ICOM, ställs det idag krav på att vi ska kunna svara på frågor om hur föremålen kommit till museet och visa att vi arbetar för att förstärka deras betydelse i nutiden. Det gäller särskilt relationen mellan museerna och urfolk eller minoriteter, och föremål som har särskild betydelse för dessa grupper.

Idag diskuteras i många länder hur föremål och samlingar kan få betydelse för urfolk och minoriteter och i detta ligger att överväga om föremålen bör återlämnas till berörda grupper (ofta kallat repatriering). När det gäller diskussionerna om återlämnande har fokus ofta legat på att fysiskt återlämna museiföremål, men det är viktigt att även undersöka hur objekten kan tillgängliggöras på andra sätt, exempelvis genom digital teknik.

Silvermuseets samlingar består bl.a. av föremål som samlats in från 1920-talet och framåt, främst av grundaren doktor Einar Wallqvist. Genom åren har det framförts synpunkter om att det finns föremål som tillförts museet på sätt som inte skulle accepteras idag. Museet har hittills mött detta främst genom den information som finns registrerad om föremålen, men den kan ofta vara bristfällig.

I projektet Sávvet – Att läka kulturarv genom digitalisering arbetar vi med etiska frågor som rör samlingen och hur dessa kan hanteras av museet. Föremålen och samlingen har ett stort värde då den förmedlar kunskap till både det samiska samhället och majoritetssamhället om samiska förhållandet. Samtidigt finns det föremål som har starka kopplingar till vissa familjer och personer. I projektet arbetar vi tillsammans med Arjeplogs sameförening för att ge vår samling större betydelse i dagens samiska samhället och för att återskapa relationerna mellan enskilda och föremålen.

Parti ur utställningen ”Kvinnans rum”. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet

För oss är det viktigt att förstå och förhålla oss till vad Arjeplogs sameförening och andra samiska representanter tycker är viktigt att arbeta med. Tillsammans har vi tittat på våra magasin och arkiv, och visat upp vårt samlingsförvaltningssystem Carlotta. Utifrån det är det sedan viktigt att vi tillsammans kan bestämma hur samlingen och föremålen kan få en större betydelse för samer och andra både i Arjeplog och på andra platser.

Här kommer den digitala tekniken och särskilt 3D-tekniken att användas för att ge enskilda möjlighet att ”ta hem” föremålen, vilket öppnar upp för att även den som inte kan besöka museet fysiskt kan studera föremålen.

Vi har valt att arbeta med två tekniker för att skapa 3D-modeller av föremål; genom scanning och fotogrammetri. Vid scanningen använder vi en handhållen scanner som bygger digitala 3D-modeller av föremålen i en programvara, som sedan bearbetas och färdigställs. Vid fotogrammetri fotas föremålet i flertalet olika vinklar. De högupplösta fotona av föremålet läggs sedan ihop och bygger 3D-modellen. Genom att kombinera dessa två tekniker, där högupplösta foton läggs på det 3D-scannade föremålet i samma modell, vill vi ge så hög kvalitet som möjligt utifrån våra förutsättningar.

För att bygga upp kunskap kring detta hade vi under våren 2023 besök av och samverkan med forskaren Dr. Matthew Walker Magnani, Assistant Professor of Anthropology, University of Maine och Digital Curator, Sámiid Vuorká-Dávvirat (Samiska museet i Karasjok).

Magnani har stor kunskap om och erfarenhet av repatrieringsprocesser och 3D-scanning av museiföremål, även inom Sábme. På så sätt bidrar han både med teknisk kunskap och erfarenhetsutbyte runt urfolksrätt, tillgängliggörande av föremål och repatrieringsprocesser.

Under tiden han var här genomfördes gemensamt arbete med scanning samt diskussioner om hur digital teknik kan användas på olika sätt och genom olika kanaler/plattformar för att tillgängliggöra information och föremål. Det konstaterades att silverföremål, som är en stor del av museets samlingar, är en stor utmaning vid scanningen på grund av den reflektiva ytan samt hängen och många små detaljer. Tillsammans med Magnani kommer vi därför att testa olika metoder av fotogrammetri för att försöka hitta ett sätt att skapa bra digitala modeller av silverföremålen. Tanken är att arbetet ska utmynna i en gemensam artikel. Ett besök av Magnani är inbokat under våren 2024.

Silverkrage. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet

Projektet pågår 2023 och 2024. Än vet vi inte vilka föremål som sameföreningen och enskilda samer vill att vi ska arbeta med. Vi ser verkligen fram mot att tillsammans ge föremålen och samlingen en ännu tydligare roll i dagens samhälle. Vi får kanske anledning att återkomma om detta lite längre fram.

I projektet arbetar forskaren Malin Brännström, konservatorn Matilda Sundström och museiassistenten Gry Helen Sivertsen, som har författat denna text.

Projektet finansieras genom medel från Riksantikvarieämbetet.

3D-teknik på Norrbottens museum

Under 2019 och 2020 har avdelningen för Kulturmiljö på Norrbottens museum drivit ett pilotprojekt inom 3D-teknik. Syftet har varit att utvärdera 3D-tekniken inom vårt dagliga arbete. Kan man ersätta traditionell dokumentation av exempelvis en arkeologisk undersökning med 3D-modeller? Eller ska man enbart se modellerna som ett komplement till vår vanliga dokumentation i form av beskrivningar, fotografier, ritningar och inmätningar? På vilket sätt skulle 3D-modeller kunna användas inom museets publika verksamhet? Detta är frågor vi ställt oss inom projektet. Projektet drivs av undertecknad och bebyggelseantikvarie Marcus Bengtsson.

För min del tog allt sin början under våren 2018 när museets fotograf Daryoush Tahmasebi och jag fick möjligheten att åka ner till en workshop om fotogrammetri och 3D-modellering på Glimmingehus i Skåne. Riksantikvarieämbetet höll i workshopen och under två dagar blev vi undervisade i hur man gjorde 3D-modeller av föremål, interiörer och exteriörer.  Vi fick fotografera föremål och interiörer av de vackra rummen i Glimmingehus samt provflyga med drönare på borggården. Vi fick också en introduktion till olika 3D-program.

Glimmingehus i Skåne, april 2018. Foto: Jannica Grimbe © Norrbottens museum

Utrustning

Väl tillbaka till Luleå började vi titta på vad som krävdes för att skapa modeller. Det var nu vi skulle omsätta allt vi lärt oss nere i Skåne i praktiken. Vi behövde kameror som kunde ställas in utifrån bländarvärde och exponeringsvärde. Kameror som dessutom kunde kopplas upp mot wifi och styras via appar på plattor eller telefoner.

Vi använder bland annat Fujis digitalkamera X-T20, för fotogrammetriserier. Denna kamera tar både bra bilder, är relativt lätt och har wifi-uppkoppling. Foto: Jannica Grimbe © Norrbottens museum.

Vi behövde fotostänger med lång räckvidd.

 Ett långt och behändigt fotostativ underlättar 3D-fotandet. Detta stativet når drygt 5 m över marken. Foto: Jannica Grimbe © Norrbottens museum

Vi behövde avancerade datorer, s.k. teknikerdatorer med grafikkort som påminde om speldatorers grafikkort för att kunna använda oss av marknadens 3D-program. Dessutom behövdes tid och tålamod då 3D-programmet vi valde att använda inte hade några manualer utan endast körde undervisning via YouTube-kanaler. En bonus för vårt 3D-arbete är också att vi haft möjligheten att få köpa in och använda en drönare. På så sätt kommer landskapsmodeller bli enklare att konstruera eftersom man kan komma mycket högre upp än med fotostänger.

Tillvägagångssätt

Själva fotograferingen av undersökningsytan/föremålet är egentligen en kreativ fotografs mardröm. Man måste ha ett långt skärpedjup (liten bländare/högt f-tal) så att så mycket som möjligt i bilden är skarpt. Man måste fotografera en serie med bilder som har 50-60 % överlappning, det vill säga man måste jobba metodiskt och systematiskt….en viktig egenskap för en arkeolog men ack så tråkigt för den kreative. Som tröst för den kreativa fotografen kan man försöka tänka på helheten. Även om det blir enformig, detaljfokuserad fotografering för stunden så kommer modellen blir bra om man tar många, överlappande och skarpa bilder.

Efter att fotograferingen är klar ska bilderna sorteras och redigeras i Photoshop. Oskarpa bilder och dubbletter sorteras bort medan återstående bilder finjusteras avseende bland annat vitbalans, ljusstyrka, skärpa och kontrast. Bilderna laddas sedan upp i ett 3D-program.

3D-program

Vi har valt att arbeta i ett program som heter Reality Capture. 3D-programmen kräver i regel datorer med stor kapacitet (stort minne och avancerat grafikkort likt speldatorers). När bilderna laddats upp i 3D-programmet letar programmet efter lika pixlar mellan de olika bilderna. På så sätt sorterar programmet in bilderna på rätt plats i modellen. Därför är det viktigt att bilderna har 50-60 % överlappning.

Sketchfab.com

är en plattform för 3D-modeller där man kan publicera, dela, ladda ner och köpa 3D-modeller online. Norrbottens museum har publicerat både arkeologiska undersökningsytor, föremål och lämningar på sketchfab.com. I ett blogginlägg från juni 2019 skrev jag om användningen av 3D-tekniken inom kulturmiljövården generellt. Detta blogginlägget kan du läsa här: https://kulturmiljonorrbotten.com/?s=3d&submit=S%C3%B6k

Resultat 

I ovan nämnda blogginlägg skrev jag att vi skulle publicera modeller på sketchfab.com. Nu har vi hunnit med att publicera modeller av såväl en arkeologisk undersökningsyta (av begravningsplats L1991:490 i Silbojokk),

Modell av undersökningsytan i Silbojokk. Bilden hämtad från Sketchfab.com

arkeologiska föremål som en oval spännbuckla i förgylld brons från Korsträsk i Arjeplogs kommun,

Modell av spännbuckla från Korsträsk. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

ett mer än 2000 år gammalt tuggummi från Kalix kommun,

Modell av ett drygt 2000 år gammalt tuggummi. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

smidesslagg från Sangis ,Kalix kommun

Modell av smidesslagg från Sangis. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

och järnframställningsugnen från det arkeologiska försöket i Vivungi (Kiruna kommun)

Modell av nytillverkad blästerugn i Vivungi. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

samt arkeologiska fornlämningar som stensättningar från Ligga; L1994:1195 ,Jokkmokks kommun

Modell av stensättning med ID L1994:1195 i Ligga. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

och från Jävre; L1994:5245 ,Piteå kommun

Modell av stensättning med ID L1994:5245, i Jävre. Bilden är hämtad från Sketchfab.com

samt en härd vid Björkliden; L1993:6459 ,Piteå kommun.

För att se modellerna kan du klicka här: https://sketchfab.com/Norrbottensmuseum

Vad sker framöver?

Under pilotprojektet har vi använt 3D-tekniken som ett komplement till traditionella dokumentationstekniker inom våra uppdrag. I en skadedokumentation av graven i Ligga gjordes en 3D-modell av graven varvid referenspunkter utspridda över gravens yta mättes in för att modellen skulle kunna georefereras. En modell av stensättningen och dess omgivning är också användbar vid planering av eventuellt erosionsskydd, se blogginlägg: https://kulturmiljonorrbotten.com/2020/08/28/rodockragravar-i-norrbotten/

Vår förhoppning med pilotprojektet är att kunna integrera 3D-tekniken mer i vårt dagliga arbete samt använda den publikt. Först måste vi utvärdera vad tekniken ger oss i förhållande till nedlagd arbetstid och inköpt utrustning. I nuläget finns inga krav från vare sig länsstyrelsen i Norrbotten eller RAÄ om dokumentation av förundersökningar/undersökningar eller föremål påträffade i samband med undersökningar i 3D-teknik. Om tekniken inte rent ekonomiskt kan försvaras inom uppdragsarkeologin kommer den i alla fall vara en tillgång inför föreläsningar/föredrag och inom utställningar där såväl digitala som fysiska modeller kan skapas och användas inom förmedlingen.

Alla våra erfarenheter med arbetet med 3D-tekniken kommer Marcus och jag att samla i en rapport som ska färdigställas under våren 2021. I denna kommer vi också att utvärdera 3D-programen vi jobbat i, användbarheten av tekniken och inom vilka områden vi kan komma att implementera tekniken på museet framöver. Framöver kommer min kollega Marcus Bengtsson berätta mer om sitt arbete inom pilotprojektet

Följ oss på sketchfab.com/Norrbottensmuseum

Vid tangentbordet denna fredag… Jannica Grimbe, arkeolog