Sávvet – Att läka kulturarv genom digitalisering

Att förvalta en museisamling är ett arbete där vi måste ta hänsyn till många faktorer. Vi måste se till att de fysiska förutsättningarna för föremålen är de bästa, så att de finns kvar hos oss för kommande generationer. Vi ska även kunna förmedla samlingen genom utställningar och olika typer av kunskapsöverföring, exempelvis genom pedagogiska program, visningar och berättelser på vår hemsida och i sociala medier. Samtidigt ska vi som museum också kunna hantera de lager av värderingar som finns med från tidigare perioder och från den tid som samlingen tillkom. Detta är inte alltid en enkel sak och vi måste utmana oss själva att tänka nytt.

Utställningen Mujttalus – Ur minnet. Foto: Elena Lango, Silvermuseet

I nästan alla museisamlingar finns föremål som är känsliga ur etisk synpunkt utifrån hur det gick till när de kom till museet. Det kan handla om föremål som samlades in under tidperioder när andra värderingar och maktförhållanden rådde än de vi har idag. Föremålen kan ha tagits ur sitt sammanhang för att visas på museer mot enskilda personers vilja. I dag måste vi som museer hantera detta arv och hitta vägar framåt för att föremålen och samlingarna ska hanteras och användas på ett bättre sätt utifrån dagens synsätt. Genom den internationella utvecklingen under det senaste decenniet, exempelvis inom urfolksrätten och museernas etiska riktlinjer ICOM, ställs det idag krav på att vi ska kunna svara på frågor om hur föremålen kommit till museet och visa att vi arbetar för att förstärka deras betydelse i nutiden. Det gäller särskilt relationen mellan museerna och urfolk eller minoriteter, och föremål som har särskild betydelse för dessa grupper.

Idag diskuteras i många länder hur föremål och samlingar kan få betydelse för urfolk och minoriteter och i detta ligger att överväga om föremålen bör återlämnas till berörda grupper (ofta kallat repatriering). När det gäller diskussionerna om återlämnande har fokus ofta legat på att fysiskt återlämna museiföremål, men det är viktigt att även undersöka hur objekten kan tillgängliggöras på andra sätt, exempelvis genom digital teknik.

Silvermuseets samlingar består bl.a. av föremål som samlats in från 1920-talet och framåt, främst av grundaren doktor Einar Wallqvist. Genom åren har det framförts synpunkter om att det finns föremål som tillförts museet på sätt som inte skulle accepteras idag. Museet har hittills mött detta främst genom den information som finns registrerad om föremålen, men den kan ofta vara bristfällig.

I projektet Sávvet – Att läka kulturarv genom digitalisering arbetar vi med etiska frågor som rör samlingen och hur dessa kan hanteras av museet. Föremålen och samlingen har ett stort värde då den förmedlar kunskap till både det samiska samhället och majoritetssamhället om samiska förhållandet. Samtidigt finns det föremål som har starka kopplingar till vissa familjer och personer. I projektet arbetar vi tillsammans med Arjeplogs sameförening för att ge vår samling större betydelse i dagens samiska samhället och för att återskapa relationerna mellan enskilda och föremålen.

Parti ur utställningen ”Kvinnans rum”. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet

För oss är det viktigt att förstå och förhålla oss till vad Arjeplogs sameförening och andra samiska representanter tycker är viktigt att arbeta med. Tillsammans har vi tittat på våra magasin och arkiv, och visat upp vårt samlingsförvaltningssystem Carlotta. Utifrån det är det sedan viktigt att vi tillsammans kan bestämma hur samlingen och föremålen kan få en större betydelse för samer och andra både i Arjeplog och på andra platser.

Här kommer den digitala tekniken och särskilt 3D-tekniken att användas för att ge enskilda möjlighet att ”ta hem” föremålen, vilket öppnar upp för att även den som inte kan besöka museet fysiskt kan studera föremålen.

Vi har valt att arbeta med två tekniker för att skapa 3D-modeller av föremål; genom scanning och fotogrammetri. Vid scanningen använder vi en handhållen scanner som bygger digitala 3D-modeller av föremålen i en programvara, som sedan bearbetas och färdigställs. Vid fotogrammetri fotas föremålet i flertalet olika vinklar. De högupplösta fotona av föremålet läggs sedan ihop och bygger 3D-modellen. Genom att kombinera dessa två tekniker, där högupplösta foton läggs på det 3D-scannade föremålet i samma modell, vill vi ge så hög kvalitet som möjligt utifrån våra förutsättningar.

För att bygga upp kunskap kring detta hade vi under våren 2023 besök av och samverkan med forskaren Dr. Matthew Walker Magnani, Assistant Professor of Anthropology, University of Maine och Digital Curator, Sámiid Vuorká-Dávvirat (Samiska museet i Karasjok).

Magnani har stor kunskap om och erfarenhet av repatrieringsprocesser och 3D-scanning av museiföremål, även inom Sábme. På så sätt bidrar han både med teknisk kunskap och erfarenhetsutbyte runt urfolksrätt, tillgängliggörande av föremål och repatrieringsprocesser.

Under tiden han var här genomfördes gemensamt arbete med scanning samt diskussioner om hur digital teknik kan användas på olika sätt och genom olika kanaler/plattformar för att tillgängliggöra information och föremål. Det konstaterades att silverföremål, som är en stor del av museets samlingar, är en stor utmaning vid scanningen på grund av den reflektiva ytan samt hängen och många små detaljer. Tillsammans med Magnani kommer vi därför att testa olika metoder av fotogrammetri för att försöka hitta ett sätt att skapa bra digitala modeller av silverföremålen. Tanken är att arbetet ska utmynna i en gemensam artikel. Ett besök av Magnani är inbokat under våren 2024.

Silverkrage. Foto: Gry H Sivertsen, Silvermuseet

Projektet pågår 2023 och 2024. Än vet vi inte vilka föremål som sameföreningen och enskilda samer vill att vi ska arbeta med. Vi ser verkligen fram mot att tillsammans ge föremålen och samlingen en ännu tydligare roll i dagens samhälle. Vi får kanske anledning att återkomma om detta lite längre fram.

I projektet arbetar forskaren Malin Brännström, konservatorn Matilda Sundström och museiassistenten Gry Helen Sivertsen, som har författat denna text.

Projektet finansieras genom medel från Riksantikvarieämbetet.

Bogträn och selbågar

Denna gång handlar blogginlägget inte om arkeologi, ja faktiskt inte ens om kulturmiljöer. Och nu när det varningsordet är uttalat, kan vi övergå till… föremålssamlingen.

På Norrbottens Museum är för vi närvarande sysselsatta med att flytta våra föremålssamlingar till nya, fräscha och, inte minst, klimatanpassade lokaler. Vår nya adress är Höstvägen 7 på Björkskatan i Luleå.

Bland det senaste som fått plats här är vår (ganska) stora samling av bogträn, eller lokor som de också kallas. De hade förstås en praktisk användning. De var en del av hästens seldon, något som gjorde det möjligt för hästen att dra en rissla eller något annat, och de flesta lokorna var inte heller något annat än ett praktiskt hjälpmedel. Men de allra flesta av våra exemplar är dessutom målade och/eller försedda med praktfulla utskärningar. De är helt enkelt exempel på folkkonst.

Lokor från Kalix

Lokor från Kalix. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Folkkonst
Idag kan nog begreppet folkkonst innefatta det mesta, men ursprungligen (1890-tal) var det knutet till det samhälle som då var på väg att försvinna. Det självförsörjande jordbrukarsamhället sågs av många som ett idealiskt samhälle, fjärran från industrier och allmän rösträtt, storpolitik och fattigdom.
Idag pratar man oftast om möbler, som skåp och ståndur, eller kanske husgeråd, som laggade eller svarvade kärl när det gäller folkkonst trä. Men ett annat område som sysselsatte de allra bästa folkkonstnärerna var hästarnas utrustning och åkdonen. Det berodde förstås på att det för bönderna var en fråga om att visa eller hävda sin sociala ställning. Och färden till kyrkan eller till marknaden var kanske det allra bästa tillfället att jämföra sitt ekipage med grannens, och därmed också sin bevisa eller upprätthålla sin status.

Det var också vid den här tiden som de flesta av de kulturhistoriska museerna i landet tillkom. Vårt museum grundades 1886, även om inte museibyggnaden byggdes förrän 50 år senare.

Vår samling av lokor kommer också den från den här tiden, när många lokala tjänstemän eller andra ”överhetspersoner” lade sig till med böndernas utrangerade föremål. Tyvärr var dessa samlare sällan intresserade av lokornas ursprung, så föremålskatalogen är inte särskilt informativ. Men de konstnärligt utformade lokorna finns i alla fall kvar.

Lokor eller bogträn
Lokorna, eller bogträna som de också kallas satt framtill på selen och vilade mot hästens bogar. De var S-formade och nästan alltid försedda med ett tydligt djurhuvud upptill. Detta kunde vara ett hästhuvud, ett lejonhuvud, men det vanligaste motivet var ett fågelhuvud, där fågelhuvudet förmodligen är det yngsta motivet. Från början var de ofta försedda med skurna växtornament, men senare enbart med målade ornament.

Lokor från Kalix, detalj, fågelhuvuden

Lokor från Kalix, detalj, fågelhuvuden. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Lokor från Kalix

Lokor från Kalix. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Lokor

Lokor. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Detalj, hästhuvud

Detalj, hästhuvud. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

De omålade, oornerade vardagslokorna var sällan försedda med djurhuvud. Vi har inte så många sådana i samlingarna, vilket speglar de tidigaste samlarnas intresse.

Det är bara i sydligaste Sverige som denna typ av seldon inte har använts. Där fanns i stället den kontinentala bröstselen.

Sel- eller rankbåge?
Andra delar av hästarnas utstyrsel var sel- och rankbågarna.

Rankbågarna har ett östligt ursprung. De har varit vanliga i Ryssland, Balticum och Finland. I Sverige förekommer de ner till Västerbotten. Rankbågen kopplas mellan skaklarna ovanför lokorna och gör att skaklarna kommer längre ut från hästens kropp, vilket i sin tur gör resan mindre ryckig, såväl för häst, som för resenär.

De tillverkades vanligen av sälg, björk eller hägg. Efter uppvärmning, böjdes till bågform runt en ”form” av trätappar som kunde sitta fast i stallväggen. Målade rankbågar är relativt vanliga.

Selbågarna, eller selkrokarna, fanns däremot i nästan hela Sverige. Den vilar på hästryggen bakom manken för att hålla ihop seldonen och tömmarna. Selbågen var alltid symmetriskt, och ofta skulpturalt utformad. Experterna pratar om götiska selbågar eller norrlandskrokar som de mest praktfulla bland selbågar. Norrlandskroken är ofta försedd med parställda djur, som lejon, sjöhästar eller ödlor. Dessa omger sedan ett krönornament som kan vara ett människohuvud, en lilja eller en krönt sköld. Liknande selbågar fanns redan på vikingatiden.

Selkrok

Selkrok. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Detalj av selkrok

Detalj av selkrok. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Träskärningar
Inskärningar i trä var den vanliga utsmyckningstekniken före 1700-talet.

Motiven är ofta bekanta från barocken, (Vasas akterspegel är ett exempel) eller ännu längre tillbaka i tiden. Andra exempel finns från vikingatiden. De flesta föremålen i vårt magasin är dock knappast mycket äldre än 1700.

Allmogemåleri
Mot av 1700-talet blev det allt vanligare att möbler och föremål målades. Färgerna hade blivit billigare och mer hållbara och dessutom innebar införandet av skorstenar att sotet inte längre stannade kvar inomhus. Också lokorna kom att bemålas i samma tradition som möbler och kistor. Träskärningen försvinner alltmer med tiden och lokornas fågelhuvuden blir allt mer stiliserade.

Kaurisnäckor
Kaurisnäckan är en liten porslinssnäcka från Indiska Oceanen som har använts som smycken och amuletter, men också som betalningsmedel innan det fanns mynt. Det tidigaste betalningsmedlet i Kina, från 1 500 f.kr. var till exempel bronsimitationer av kaurisnäckor. I vissa afrikanska länder användes dessa snäckor som småmynt ända in på 1900-talet. De små snäckorna har redan under förhistorisk tid importerats till Europa. I Finland härstammar de tidigaste fynden från 600-talet och de har även använts i folkdräkter fram till 1800-talet. I Sverige finns fynd av kaurisnäckor från Birka (800-tal).
I främre Orienten användes snäckorna till dekoration och utsmyckning på seldonen oavsett vilket djur som användes till dragdjur. Åsnor, oxar, kameler och elefanter har alla haft seldon prydda med kaurisnäckor. Men det har också våra norrbottniska hästar. Och har man inte haft möjlighet att använda riktiga snäckor, gick det bra att måla små snäckor på lokorna. De snäckornerade seldonen är förmodligen relativt sena. Det är sannerligen intressant att spekulera hur kulturinfluenserna har vandrat genom århundraden.

Seldon med kaurisnäckor, Börjelslandet

Seldon med kaurisnäckor, Börjelslandet. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Lokor med påmålade snäckor

Lokor med påmålade snäckor. Foto: Anders Nyström © Norrbottens museum

Ren och get
Lokor har även använts till andra djur än häst. Runt år 1900 började även samerna använda lokor och hårda seldon, säkerligen inspirerade av invandrade nybyggare. Tidigare hade renens draganordning haft en annan, mjukare utformning med läderemmar. Vad renen tyckte om förändringen är dock okänt.
Ibland har även getter försetts med lokor. Det är inte otroligt att de allra minsta lokor som finns i våra samlingar har använts till getter.

Fortfarande är det mycket som återstår att inventera, rengöra, fotografera och placera in i sina hyllor, men lokorna hänger på sin plats. Välkomna till oss för att titta på dem!

Vid tangentbordet:
Robert Pohjanen