Apropå offentliga gestaltningar och vårdmiljö

I ett tidigare blogginlägg berättade jag om vad jag gör i min tjänst som konstutvecklare. Den här gången kommer fokus att ligga på Enprocentsregeln. Vad är det och vad innebär det? Ni kanske undrar. Enligt Statens Konstråds definition är Enprocentsregeln ”en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad”. Den beslutades av riksdagen redan 1937. I Sverige tillämpas den av flera kommuner och regioner, inklusive Norrbotten. Med andra ord innebär det att varje gång en hälsocentral eller ett sjukhus nybyggs eller byggs om, så går 1% av hela budgeten till konsten”.

Konst. Ett brett begrepp.
Mer precist finns det två typer av konstinsatser som kan planeras: fast konst och lös konst. Fast konst är allt som är knutet till och integrerat i byggnaden. Det kan till exempel vara en vägginstallation i keramik, en muralmålning, men även en skulptur i en innergård eller en ljudinstallation. Som man kan föreställa sig är alla dessa platsspecifika insatser större både när det gäller ekonomi och administration. Här är det av yttersta vikt att dialogen mellan konstutvecklaren (eller konstansvarig), arkitekten, projektledaren och representanter från vårdmiljön påbörjas så tidigt som möjligt för att kunna identifiera lämpliga platser och passande konstformer.
Därefter, när byggnadens första ritningar är klara och ett konstprojekt är inplanerat, är det dags för en utlysning – som följer ‘Lag om offentlig upphandling’. En jury väljer sedan ut några konstnärliga idéer bland de som har ansökt till utlysningen, och de utvalda konstnärerna får ett uppdrag att skissa på sina idéer. Slutligen väljs endast en konstnär ut.

Runt om i landet finns några lyckade exempel som visar hur värdefullt samarbetet mellan olika parter är. Ett av dessa exempel är Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, där ett samarbete mellan White Arkitekter och konstnären Jesper Nyrén har lett till framgång.

Jesper Nyrén, Landskap – glasinstallation på Drottningen Silvias barnsjukhus i Göteborg. Foto: Silvia Colombo | © Jesper Nyrén / Bildupphovsrätt 2023
Jesper Nyrén, Landskap, väggmålning samt skulpturer, entrén på Drottningen Silvias barnsjukhus i Göteborg. Foto: Silvia Colombo | © Jesper Nyrén / Bildupphovsrätt 2023

I Norrbotten är det Sunderby sjukhus väl värt att nämna. Vid huvudentrén, har konstnären Astrid Krogh skapat en ”Känsla av vatten” genom att använda råa (sten) och glänsande (silver- och guldfölje) material. På avdelningen Bild- och funktionsmedicin är det glaskonstnären Fredrika Linder som har skapat ”Ett vårdträd”, bestående av två väggestaltningar samt flera ljusboxar.

Astrid Krogh, Känsla av vatten – vägginstallation på Sunderby sjukhus huvudentré, Luleå. Foto: Michael Törnkvist | © Astrid Krogh / Bildupphovsrätt 2023
Fredrika Linder, Ett vårdträd – glasinstallation på vägg, Sunderby sjukhus, Bild- och funktionsmedicin, Luleå. Foto: Michael Törnkvist | © Fredrika Linder / Bildupphovsrätt 2023

Lös konst är den ’vanligare’ formen av konst som kan flyttas – såsom mindre skulpturer, målningar eller fotografier. Det är nästan en självklarhet att gå i den riktningen när enprocentsbudgeten är begränsad och inte tillåter större projekt eller inköp. Alldeles nyss har Region Norrbotten köpt in några exemplar av lös konst till tre mammografiavdelningar. För några veckor sedan besökte jag Kiruna och Gällivare sjukhus, och inom kort kommer jag att resa till Kalix sjukhus. Generellt sett är det dock mer effektivt att planera på förhand och att betrakta konsten som en integrerad del av ett arkitektoniskt projekt. Och det är just den balansen mellan arkitektur, design och konst som kallas för Gestaltad livsmiljö (läs Politik för Gestaltad livsmiljö).

Intervjurum på mammografiavdelning, Gällivare sjukhus, Gällivare Exemepel på lös konst: Emma Wiggefors, Bröstgreppet, textil och broderi | (på vänster sidan) Jannis Karydakis, Genesis 1, serigrafi. Foto: Silvia Colombo

Men varför är konst i vårdmiljön så viktig?
Som jag har skrivit i ett ”konstprogram” den här veckan är ”konstens betydelse i människors liv oemotsäglig. Den bidrar till bättre mental hälsa och välbefinnande, uppmuntrar reflektion över både dåtiden och nutiden, skapar en givande dialog och utrymme för tolerans och mångfald. Konst i vårdmiljön blir då ett sätt att gestalta livsmiljön och möta människor, både patienter och personal, i deras vardagsliv. Den utgör också en del av vårt kulturarv som speglar människors tankar, känslor, identiteter och berättelser samt utgör en startpunkt för interaktion och integration”.

Silvia Colombo
Konstutvecklare, Region Norrbotten

Allas vår gestaltade livsmiljö

Det är mycket som ska samsas och dela plats i vårt samhälle, i landskapet. Människor, trafik, teknik, djur, natur, byggnader, listan kan göras lång. Vår gemensamma livsmiljös gestaltning och form är av stor betydelse för att vi människor, djuren och naturen för den delen, ska trivas och det i längden. Ljud, ljus, färger, höjder, material, relationer, möten, tidslager jämte och ovan på varandra påverkar oss människor. Intressena är många och kan i den bästa av världar ingå i, och spegla en mångfaldig bebyggelse. Landskapet och stadsbilden är under ständig rörelse och förändring, och påverkas med olika hastigheter och faktorer från olika håll och på olika platser. Byggnader rivs, nya uppförs, verksamheter flyttar in och ut. Vad har egentligen den befintliga bebyggelsen för roll i den gemensamma livsmiljön? Varför bevara och utveckla?

Allas vår gemensamma livsmiljö. Illustration: Jessica Lundmark

Betydelsen av det redan befintliga

Hur påverkar egentligen arkitekturen oss människor? Byggnader är miljöskapande precis som träden i en skog och kan spegla trygghet eller också det motsatta. Stationshuset i Karungi, som öppnade för allmän trafik år 1913, får utgöra ett praktiskt exempel för vilken roll och betydelse en byggnad kan ha på en plats och över tid. Det är många år sedan stationshuset var i bruk. Idag pågår renovering där hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden. Karungi station ska ha blivit överrumplad av trafik, precis efter dess uppförande. Under första världskriget fungerade stationen som knutpunkt i transporten av gods mellan öst och väst. Platsens betydelse ska under tiden ha synliggjorts inte bara i Sverige utan även i Europa och världen. Här skapades platsminnen som byggts på och levt vidare tills idag.

Karungi stationsbyggnad ritad av Folke Zettervall. Denna ritning från år 1902. Arkitektkontoret, Kungliga Järnvägsstyrelsen.

Hotad, det har byggnaden varit, till rivning och av fukt- och mögelangrepp. Själva räddningsaktionen görs genom både kunskapssökande, nyfikenhet och praktisk byggnadsvård. Stationsbyggnaden har ju varit allas på något vis från en början – tillgänglig och välbesökt med ett tydligt syfte. En byggnad som denna som många människor kan identifiera sig med kan spegla igenkänning och trygghet, ett identitetsvärde. En järnvägsstation fungerar för de som kommer just via rälsen, som en entré till en plats, som ett vägledande landmärke. Utan bruksvärde däremot är en byggnad inte mer än en oanvändbar kuliss. Nuvarande fastighetsägaren funderar på den nya användningen för byggnaden och tomten. Det finns planer för planteringar och kolonilotter på tomten för att kunna bjuda in fler odlingsintresserade. Platsen skulle då åter igen tillgängliggöras för fler och återaktiveras, vilket är två grundläggande faktorer för det materiellas överlevnad.

Karungi Järnvägsstation. Ungefärligt fotoår: 1940-1949. Digitalt museum.
Stationen har länge stått tom och under förfall men just nu pågår upprustning av byggnaden och av den generösa tomten. Fotograf: Peter Sandström

Den gestaltade livsmiljön, en fråga för politiken

Sedan 2018 har Sverige en politik för ”Gestaltad livsmiljö”. En nationell arkitekturpolicy har tagits fram av förvaltningsmyndigheten Boverket, på uppdrag av regeringen. Den gemensamma livsmiljön ska vara tillgänglig, inkluderande och vi ska alla kunna påverka utformningen av den. Det uttrycks i policyn att det gemensamma skapandet är en grundläggande faktor i den nya politiken.

Det är Sveriges Riksarkitekt Helena Bjarnegård som leder och samordnar frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö, på Boverket liksom nationellt. Politiken om gestaltad livsmiljö omfattar arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö. Historiska sammanhang, sociala värden samt människans behov, möjligheter och preferenser är viktiga utgångspunkter. I fokus ligger alltså formandet av människans livsmiljö. Kortsiktiga ekonomiska vinster ska enligt policyn inte gå före kvalitet och hållbarhet. God samverkan är grundläggande för att politiken ska vara genomförbar. Frågorna förankras i kommuner och regioner.

Vilken roll har våra befintliga byggnader och den äldre bebyggelsen i vår gestaltade livsmiljö? Kulturhistoriska värden lyfts fram som en viktig del av politiken, att dessa värden ska tas tillvara och utvecklas. Äldre bebyggelse är viktig för känslan av tillhörighet och trygghet, lika viktigt som skapande av nya områden. Enligt policyn ska historiska värden och lokala särdrag betonas som en förutsättning för utveckling av god arkitektur. Helhetssynen är viktig, där kulturarv och kulturmiljö ska ingå som självklara delar.

Kunskapsspridning om vår gestaltade livsmiljö och bebyggelse är grundläggande för att vi ska värna om dess mångfald, alla tidslager och påverkan på oss människor. Illustration: Jessica Lundmark

Det är vi invånare som känner vår ort, vår livsmiljö bäst och ska vistas där mest, är det inte så? I form av en dialog, ett medborgarförslag, deltagande i kommunens öppna workshops inför ett områdes utveckling, genom enkätundersökningar, i form av en insändare eller ett inlägg på någon social media kan en invånarröst göra sig hörd. Säkert finns det många kreativa sätt där till att påverka formen på vår gemensamma, gestaltade livsmiljö?

Att måla en tavla

Vad har den befintliga bebyggelsen för roll i den gestaltade livsmiljön? Den äldre bebyggelsen bör inspirera och fungera som grund och förankring i ett områdes utveckling. Att måla något på ett vitt papper kan vara lätt ångestframkallande. Det blanka, nakna papperet utan spår eller lämningar att inspireras av kan hämma den kreativa processen. En drälld skvätt av orange oljefärg hade kunnat ge projektet riktning, blått fungerar som komplementfärg och kulörerna förhöjer varandra. Ett veck ger struktur och ett uttryck på papperet och kan minna om någon, om något. Det blanka papperet ser inte längre så skrämmande ut, för där är redan några kullar och högresta tallar, en bunker, en lada, en tegelmur och lätt solbrända tapeter. Det blir tydligare vilka komponenter som saknas och vad som måste läggas till när utgångspunkterna och berättelserna redan finns där. Det som sedan krävs är extra hänsynstagande och varsamhet för att kunna fortsätta skapandet.    

Där människor finns pågår en ständig rörelse. Där sker möten mellan nytt och befintligt, mellan natur, kultur, djur …

Sedan andra halvan av 1900-talet har det ogenerats rivits äldre bebyggelse för att istället uppföra ny som anses vara mer ekonomiskt rationell och med en förbättrad standard. Byggnader är en materiell resurs, både som en natur- och kulturresurs att värna om på samma gång. En äldre byggnad har mycket troligt byggnadsmaterial som kommer från orten, från skogen, berghällen och jorden i dess närhet med stark förankring till platsen. En byggnad innehar integritet som bör respekteras. Att bevara och aktivera ett äldre hus är likväl en miljöinsats som bevarande av vår kulturhistoria.  

Innan jag själv började studera arkitektur och bebyggelsehistoria och fick ett mer vaket öga för den miljö jag vistades i ska jag erkänna att jag inte reflekterade något vidare om den. Desto mer jag lär om en plats eller byggnad, om dess arkitektur och historia, desto högre värderar jag den och bryr mig. En miljö kan till och med verka hypnotiserande. Jag kan komma på mig själv med att sakta ned på tempot, stanna upp och bara vilja hänga på en plats. Intill den snirkliga gatumiljön, under lindträdkronorna i parkallén, bland husen som ifrågasätter, bland de som berättar och de bemålade brandmurarna som uttrycker. Där det är helt tyst eller där det hörs klockor som ringer och lönnäsor som slår i varandra. Det är kanske också precis på de platserna som samspelet av alla intressen lyckats bjuda upp besökaren till en förförande dans.

Bakom papper och penna, Jessica Lundmark, Bebyggelseantikvarie på Norrbottens museum.

KÄLLOR

Mer läsning om arbetet med gestaltad livsmiljö:

ArkDes (2020). En uppföljning av: Politik för gestaltad livsmiljö 2020 och medskick inför framtida arbete. https://arkdes.se/wp-content/uploads/2020/09/arkdes_tinktank_rapport2020-09-02_issu.pdf

Eller på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/

Boverket (2018). Politik för gestaltad livsmiljö. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/

Karungi station

Olsson, Oscar – kontorist (1937). Historik över Karungi station. Haparanda. https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=15850

Fotografi: Karungi Järnvägsstation. Fotoår: 1940-1949. Digitalt museum. https://digitaltmuseum.se/021018113851/stinsen-utanfor-jarnvagsstationen-i-karungi

Fotografi: Karungi station. Fotograf: Peter Sandström. https://banvakt.se/morjarv-karungi/karungi/