Arkeologiska upptäckter i Umeå

Västerbottens museum har under sommaren utfört en av de till ytan största undersökningarna i övre Norrland och i samband med detta behövde de förstärkning av arkeologer med stor erfarenhet av undersökningar. Jag och några kollegor blev därför inbjudna att delta vid utgrävningarna i Umeå och självklart lovade vi att bistå dem, dels för att hjälpa till, men också för att få möjlighet att öka på vår kunskap om vårt grannlän.

De arkeologiska undersökningarna utfördes på grund av att Umeå kommun planerar att leda bort trafiken längs E4, utanför Umeås centrala delar, genom en ringled. Ringleden ska gå både öster och väster om centrum. Den östra delen av ringleden är redan påbörjad och till stora delar färdigställd, medan den västra delen, den sk Västra länken, ska påbörjas i år.

I området där Västra länken planeras finns ett stort antal kända fornlämningar som härrör från äldre bronsålder in i historisk tid. En stor del av fornlämningarna utgörs av boplatser men även boplatsgropar, kokgropar, härdar, fångstgropar och slaggplatser finns i området.

Under den vecka som jag själv deltog i undersökningarna fick jag gräva en boplats där mörkfärgningar med skörbränd sten, brända ben och slagger påträffats. Detta kanske kan låta som lite tråkiga fynd, men för en arkeolog med ett brinnande intresse för tidig järnhantering, är dessa fynd mycket intressanta!

Mörkfärgningarna är rester efter härdar eller eldstäder, där man slängt sina matrester och även utfört järnsmide. De slagger som påträffats i och utanför härdarna är restprodukterna från järnsmidet. Härdarna har ännu inte daterats, men med utgångspunkt i fynden, har de troligtvis använts under den yngre järnåldern och är därmed ca 1000-1500 år gamla.

Ronny Smed vid Västerbottens museum undersöker en av smideshärdarna i området. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Ronny Smeds vid Västerbottens museum undersöker en av smideshärdarna i området. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Det intressanta med den här platsen var att flera sådana här smideshärdar påträffades inom en relativt begränsad yta. I Norrbotten har vi hitintills bara träffat på enstaka smideshärdar från den här perioden, en tidsperiod som vi för övrigt har mycket lite kunskap om. Att flera härdar finns inom samma område kan innebära att en större grupp människor har vistats på platsen, förmodligen under en ganska kort period, eftersom det fanns relativt lite fynd på platsen. Kanske har de här härdarna något att göra med det stora fångstgropssystem som ligger alldeles i närheten av boplatsen? Kanske utnyttjades platsen som en slags jaktstation, då fångstgroparna skulle vittjas?

Undersökningarna i Umeå går nu in på sluttampen och vi ser fram emot att få resultatet från alla analyser och den rapport som ska skrivas. Bland de lämningar som har undersökts finns rester efter stolphålshus från bronsåldern med sydsvenska paralleller, jordbruksindikationer och lämningar från järnålder och medeltida bosättningar. Undersökningarna är av stor betydelse för att fylla de kunskapsluckor som finns om kustsamhället i övre Norrland under bronsålder, järnålder och medeltid.

Vid datorn denna fredag:

/Carina Bennerhag

”-Men i Pajala har vi väl inget fint?”

Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Nu i höst arbetar jag och mina kollegor med en kulturmiljö- och bebyggelseinventering i Pajala på uppdrag av Pajala kommun. Det är ett spännande projekt, och alltid lika intressant att vara på nya platser och se nya byggnader. En av fördelarna med att arbeta som byggnadsantikvarie – du får uppleva mycket nytt!

Kyrkan i Pajala, foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

Kyrkan i Pajala, foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

I ett stort projekt som detta där ett helt samhälle, all bebyggelsestruktur och arkitektur ska inventeras så får man verkligen gå in på djupet av en plats. I bebyggelsen kan vi utläsa ortens historia och utveckling genom åren.

Visste ni förresten att den enda platsen i Sverige som har bombats under krig är Pajala? Den 21 februari 1940 fälldes 48 sprängbomber och runt 100 brandbomber över orten. Flera hus brann ner men ingen människa skadades. Den sovjetiska sidan hävdade senare att attacken varit ett misstag och att de sorgligt nog planerat att bomba finska sidan istället. Sovjetunionen betalade 40 000 kr till Sverige som ersättning till Pajala.

Kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer skapar en historisk förankring för oss människor

Foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

Foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

De tre basnäringarna i Pajala har historiskt sett varit skogsbruk, rennäring och jordbruk. Pajala präglas idag av framtidstro och utveckling nu när gruvan utvecklas, från att tidigare främst varit en avfolkningsort har behovet av bostäder har ökat.

Kommunen tar nu fram en ny översiktsplan för att underlätta för en långsiktig planering av den bebyggda miljön. Här är kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader en del av översiktplanen. Det är viktigt att bevara karaktärsbyggnader för att skapa en historisk förankring och kontinuitet i ett samhälle som präglas av förändring.

”- Varför fotar du mitt hus?”

När vi är ute och inventerar byggnader får vi ofta frågor om vad vi gör. Om någon står utanför ditt hus och fotograferar, ja då är det ju naturligt att du går ut och frågar vad tusan de håller på med?

Flerbostadshus från 1960-talet, foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

Flerbostadshus från 1960-talet, foto Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

En kvinna såg tveksam ut och sa som rubriken lyder? –”Men i Pajala har vi väl inget fint?”. Det är lätt att bli hemmablind svarade jag.

I Pajala finns bevarade kringbyggda tornedalsgårdar fortfarande i öppet odlingslandskap längs vattenvägen. Här finns en fantastiskt ståtlig träkyrka och prästgård med Laestadiusmuseet. Här finns välbevarade egnahemskvarter och med små garage som speglar Pajalas expansion men också egnahemsrörelsen där alla skulle ha möjlighet till eget boende. Likaså finns efterkrigstidens offentliga tegelarkitektur med kommunhus, badhus samt tingshus och god arkitektur med tidstypiska detaljer. Pajala är vackert!

/Jenny Dahlén Vestlund, byggnadsantikvarie