Rundlogen och den stora effektiviseringen av tröskningen

Veckans blogginlägg handlar om en spännande byggnadstyp som framför allt förknippas med Norrbotten och Västerbotten, nämligen rundlogen. Många av er läsare har säkert vid ett eller annat tillfälle stött på en rundloge på landsbygden och kanske har ni förundrats över dessa märkvärdiga byggnader. Med sina – vanligtvis – åttakantiga planlösningar och monumentala storlek särskiljer sig nämligen rundlogen från gårdens övriga byggnader. Det här inlägget ämnar ge en historisk introduktion till rundlogen som företeelse och svara på frågor som ”vad har byggnaden använts till?” och ”varför ser den ut som den gör?”.

Rundloge vid Gallejaur i Arvidsjaur kommun. Foto: Daryoush Tahmasebi.
© Norrbottens museum, acc nr: 2008_146_0095.

Rundlogar blev populära i Norrbotten omkring 1860-talet och fick stor spridning i länet under resterande del av 1800-talets andra hälft. Byggnaden utgör en typ av tröskloge och har varit en del i rationaliseringen av jordbruket. Med hjälp av rundlogar kunde nämligen den mödosamma tröskningen av spannmål underlättas markant. Med ”tröskning” menas en bearbetning av skördat spannmål som går ut på att separera sädesslagets kärna från dess ax. I ett samhälle där betydelsen av självhushållning har varit omfattande och jordbruket centralt för majoriteten av befolkningen, var den egna odlingen och tillvaratagandet av spannmål viktig. I Norrbotten odlades framför allt korn, vilket berodde på att korn lämpade sig väl för ett nordligt klimat med korta odlingssäsonger och lägre temperaturer.

Till en början genomfördes tröskningen för hand, vanligtvis med slaga. Enkelt beskrivet är en slaga ett tvådelat redskap bestående av ett träskaft som med hjälp av en läderrem har sammanfogats med en kortare, och ofta tyngre, trästav. Slagan skulle, som namnet antyder, slås över spannmålet som efter torkning hade lagts ut över ett golv. Med hjälp av slagan separerades på så vis kornet från axen. Som regel ägde denna form av tröskning rum i en mindre byggnad – en så kallad slagtröskloge – och var ett både arbets- och tidskrävande moment. I norra Sverige, där det var mer glesbefolkat och tillgången till säsongsbaserad arbetskraft var lägre, kunde tröskningen sträcka sig en bra bit in under vintertid innan arbetet hunnit färdigställas.

Redskap som har använts i samband med tröskning. I mitten syns två typer av slagor. Redskapen högst upp och längst ner är trägrepar. © Norrbottens museums bildarkiv. Acc nr: D214.
Bilden visar tröskning med slaga. © Norrbottens museums bildarkiv. Acc nr: 1979_355.

I strävan efter att underlätta tröskningen utvecklades under 1700-talet olika typer av tröskvagnar, vilka kom att få en stor spridning i framför allt norra Sverige där behovet av alternativa lösningar för tröskningen var stort. Dessa tröskvagnar var hjulförsedda och kunde dras över spannmålet med hjälp av en oxe eller en häst. Framstegen med tröskanordningarna fortsatte och billigare varianter – i form av trävagnar med cylindriska valsar – utvecklades och fick spridning även vid bondgårdar av mindre storlek.

Både hjulförsedda tröskvagnarna och tröskvältar med cylindriska valsar kunde köras genom avlånga trösklogar, så kallade långlogar. Dessa var i regel timrade med en längd på omkring 30-40 meter och med öppningar i båda gavlarna. På golvet i logen breddes säden ut och tröskanordningen kunde därefter dras över säden fram och tillbaka genom byggnaden. En nackdel med denna metod var dock att anordningen behövde vändas vid långlogens ändar och vagnen kopplas ifrån för att därefter spännas fast igen.

Långloge (t.h.) i Avan, Luleå kommun. Källa: Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Genom utvecklingen av tröskvältar med koniska valsar – istället för cylindriska – gick det att undkomma vändningsmomentet och tröskanordningen kunde effektivt dras runt en mittstolpe utan avbrott. Tröskvälten med koniska valsar uppfanns omkring 1700-talets mitt men fick sitt huvudsakliga genomslag under 1800-talet. Rundtröskningen rationaliserade i hög utsträckning arbetet med tröskningen, men kom att kräva en annan form på logen som på grund av rundkörningen behövde vara antingen kvadratisk eller ”rund”.

Tröskvält med konisk vals i en rundloge. Gråträsk, Piteå kommun. © Norrbottens museums bildarkiv. Acc nr: K113_1.

Rundlogen blev populär i norra Sverige, framför allt i kustnära områden, medan den fyrkantiga logen fick störst spridning söderut. Trots namnet är rundlogen inte ”rund” utan vanligtvis åttakantig, eller i vissa fall sexkantig. Några enstaka tiokantiga rundlogar har även förekommit. Exakt när, likväl som var, de första rundlogarna byggdes är oklart men många menar att byggnadstypen troligtvis ska ha uppförts först omkring tidigt 1800-tal i Sverige. Byggnadens stora genomslag kom dock efter 1800-talets mitt och hängde till stor del samman med en allt mer tilltagande nybyggnadsverksamhet, kopplad till förändringar av gårdsbebyggelser vid införandet av laga skifte. Vid 1800-talets slut hade rundlogarna spridits i så stor utsträckning att de sägs ha förekommit vid majoriteten av gårdar längs med kusttrakterna i Norrbotten, likväl som i Västerbotten.

Var inspirationen till rundlogens åttakantiga form – ovanlig inom den svenska byggnadstraditionen – kommer från vet man inte säkert. En relativt vanlig teori är dock att formen kan ha hämtats från rysk byggnadstradition och överförts av kvardröjande soldater efter slutet på 1809 års krig. I folkmun ska rundlogar ibland även ha kallas för just ”rysslador”.

Rundlogar är vanligtvis timrade och försedda med laxknutar, det vill säga med en form av slätknut. Valet av takkonstruktion kan variera, men mest representativt för byggnaden är sadeltak. Även brutet sadeltak, så kallat mansardtak, har förekommit i stor utsträckning. En följd av dessa två takkonstruktioner är att byggnaden får höga gavelpartier, vilket bidrar till att ge dem deras monumentala uttryck. Även andra taktyper förekommer på rundlogar, exempelvis tälttak. Byggnadernas diameter är ofta omkring 11-12 meter. Många rundlogar har omålade och obehandlade fasader, men det är också vanligt att de har målats med röd slamfärg.

I direkt anslutning till rundlogar har det ofta funnits en, eller ibland flera, friliggande kornbodar av mindre storlek. Dessa har använts för förvaring av det tröskade sädesslaget. Ibland har även enklare halmlador uppförts intill rundlogen. Vad gäller rundlogarnas placering var de ofta lokaliserade till utkanten av den övriga gårdsbebyggelsen, troligtvis för att motverka en brandrisk. Vanligt var även att rundlogarna placerades på ett upphöjt läge, till exempel vid en sluttning eller på en kulle, vilket bidrog till att ge dem deras ståtliga uttryck i landskapet.

Rundloge i Hollsvattnet, Luleå kommun. Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.
Gårdsbebyggelse i Björsbyn, Luleå kommun. En rundloge syns till höger i bild. Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Vid slutet på 1800-talet kom tröskverken att göra intåg i samhället vilket innebar ytterligare effektiviseringar av tröskningsförfarandet. Tröskverken var konstruerade så att säden kunde tröskas genom maskinen, i stället för att tröskvagnar skulle dras över säden. Tröskverken underlättade arbetsmomentet med tröskningen och kom att ersätta den koniska tröskvälten. Det medförde att rundlogarna förlorade sin tidigare funktion. I många fall kunde dock rundlogarna användas som förvaringsplats för tröskverken, vilka vid användning kunde dras ut från logen. Till en början drevs tröskverken med hjälp av manuell kraft genom handdragning alternativt dragning med häst eller oxe, så kallad ”hästvandring” och ”oxvandring”. Med tiden kom tröskverken att drivas av lokomobiler och elmotorer istället.

Tröskning med tröskverk i Rutvik, Luleå kommun. Till höger i bakgrunden syns en utbyggd rundloge. Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Efter att tröskverken kommit att utkonkurrera rundtröskningen förlorade många rundlogar sin ursprungliga funktion och tilldelades nya användningsområden. Byggnadstypen har därefter använts, samt används än idag, som förråd och ibland även som garage för bilar och jordbruksmaskiner. Att rundlogarna har kunnat få nya funktioner har bidragit till att en stor andel av dem har bevarats och är möjliga att beskåda på landsbygden än idag. Det skick som rundlogarna i nuläget uppvisar växlar dock och bristande underhåll har medfört att ett flertal har behov av större restaureringsåtgärder för att förhindra ytterligare skadeutveckling.

Få byggnadstyper har kommit att bli lika karaktäristiska och representativa för det norrbottniska, såväl som västerbottniska, odlingslandskapet som rundlogen. Byggnaden vittnar om ett tidigare jordbrukssamhälle, om en nordsvensk byggnadstradition och om betydelsefulla teknikhistoriska utvecklingar. Förhoppningsvis kommer rundlogarna bevaras även i framtiden och fortsätta att magnifikt resa sig i vårt landskap!

Vid tangentbordet,

Kristin Lång

Referenser och lästips:  

Norrbottens museum (u.å.). Odlingslandskap. Tillgänglig: Odlingslandskap – Norrbottens museum [Hämtad: 2023-01-10].

Norrbottens museum (u.å.). Västergården i Manjärv. Tillgänglig: Västergården i Manjärv – Norrbottens museum [Hämtad: 2023-01-10].

Löfgren, Maria (1995). Den västerbottniska rundlogen. Kulturmiljövård. Tema: Svenska hus. Nummer 1-2/1995, s. 65-72.

Palmqvist, Lena (1998). Landsbygdens folkliga byggnadsskick. Studier till kulturmiljöprogram för Sverige. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet (1995). Skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Västerbottens museum (u.å.). Rundlogen. Tillgänglig: Västerbottens museum Rundlogen – Västerbottens museum (vbm.se) [Hämtad: 2022-01-10].

Tidens gång och hur allting blir mer och mer komplicerat

Under de senaste åren har mitt intresse inom arkeologi riktats mer och mer mot den absolut äldsta tiden. Dateringen av den gamla boplatsen vid Kangos (ca 9700-9600 år gammal) år 2004 och sedan upptäckten av boplatsen (eller boplatserna) vid Aareavaara år 2009 som är ca 10700-10600 år gamla har gjort att mitt fokus och stora intresse har hamnat där i äldsta mesolitikum och pionjärtiden.

Jag är fortfarande intresserad av arkeologi som berör andra tider också. När museet får arkeologiska uppdrag att utföra arbetar jag gärna med dem också, oavsett vilken tidsperiod vi råkar hamna i, vid nästa undersökning eller utredning. Intresset finns alltså fortfarande kvar även för ”yngre tider” än tidigmesolitikum. Men samtidigt börjar jag också inse att om man ska bli riktigt skicklig på någonting, så måste man fokusera på sitt största intresse, all möjlig övrig tid.

För några dagar sedan började reflektera över hur mycket man kan nörda in sig i ett specifikt ämne. Kan man bli för specialiserad i dagens värld? Jag tror inte det. Idag kan man skapa en karriär inom vilket ämne som helst. Man kan till och med blogga sig till rikedom, även om just den här bloggen inte inbringar några avsevärda pengar till oss som skriver i den. Hur har det blivit så här?

Mina tankar tog fart i samband med ett möte på kulturmiljöavdelningen på museet (arkeologi och byggnadsvård). Vi satt vi och brainstormade om hur man skulle kunna göra en bra museiutställning innehållande arkeologi och byggnadshistoria från istidens slut fram till idag. Tanken är att vi så småningom ska börja bidra mera till museets utställningar än vad vi gör i nuläget. Under mötets gång idén fram hos mig, som jag försökte formulera som en möjlig röd tråd i en museiutställning. Jag tänkte mig att vi skulle kunna visa hur saker och ting blir mer och mer komplicerade med tiden och hur människor specialiserar sig mer och mer.

Idén (eller tanken) handlade om hur allting sprider sig med tiden. En av mina gamla fysiklärare från det året jag läste annat än arkeologi på universitetet förklarade Termodynamikens andra huvudsats på ett sätt som till och med jag kunde förstå: ”Allting sprider sig”.

Mera exakt säger Termodynamikens andra huvudsats att den totala entropin, oordningen, i universum ökar, vilket gör att naturliga processer bara kan ske spontant i en riktning. (Det förklarar varför oordningen på mitt skrivbord bara blir värre och värre – ett förlopp som alltså inte går att ändra på…)

Termodynamikens 2:a huvudsats i aktion på mitt skrivbord, bland alla mesolitiska artiklar. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Termodynamikens 2:a huvudsats i aktion på mitt skrivbord, bland alla mesolitiska artiklar. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Starkt förenklat kan man säga att uttrycket ”allting sprider sig” verkar stämma in även på mänsklighetens utveckling. Allting sprider sig och blir mer och mer komplicerat. Om vi tittar på den moderna människans (Homo sapiens) historia, började vår art som en liten grupp människor i Afrika för mindre än 200 000 år sedan. Vi var då alla samlare och jägare. För ungefär 12 000 år sedan uppfanns jordbruket. Under de 190 000 åren innan den tidpunkten levde vår art som jägare och samlare. Här i Norrbotten fortsatte vi med att jaga och samla ytterligare ett antal tusen år innan vi övergick till andra näringar som t.ex. renskötsel och jordbruk. (Det kan vara på sin plats att påpeka att även jägar/samlar-samhällena förmodligen blev mer komplexa mot slutet av de 190000 åren). Som jägare och samlare levde vi alla på mer eller mindre samma sätt. Det är klart att vissa var bättre än andra på att utföra vissa sysslor, men alla bidrog till att jaga och samla mat. Alla var matproducenter.

När jordbruket kom fick vi ett överskott på mat, som gjorde att vissa människor kunde börja göra annat än att skaffa fram mat. Någon blev krukmakare, någon blev smed, någon annan blev läkare och någon blev storhövding eller kung. Någon erbjöd sig också att slå ihjäl människor för pengar, om kungen eller storhövdingen tyckte att det fanns för många. De som odlade marken kunde sälja maten de producerade för att få annat tillbaka; i form av varor eller ”skydd”.

Grundförutsättningen för alla samhällen är att saker och ting blir mer och mer komplicerade ju fler vi är. Fler och fler specialister behövs för att kunna förse alla andra med de prylar och tjänster som efterfrågas. Underhållning och vetenskap är också efterfrågade tjänster. Behovet av människor som var experter inom sina områden ökade.

Med tiden har utvecklingen accelererat. Om man skulle göra en kurva över antalet yrken som finns i världen, så skulle den kurvan förmodligen se ut som en hockeyklubba, med en våldsam ökning av yrken de senaste 100 åren, och ännu våldsammare ökning de senaste 30 åren. Det är samma typ av hockeyklubbe-diagram som visar antalet människor i världen genom tiden, eller antalet producerade varor i världen. Eller koldioxidutsläpp. Något att tänka på kanske.

Att tillverka en flathuggen pilspets med tvär bas krävde expertkunskap även i ett jägarsamhälle, Spetstypen hör till tidig bronsålder. ©Norrbottens museum. Foto Staffan

Att tillverka en flathuggen pilspets med tvär bas krävde expertkunskap även i ett jägarsamhälle, Spetstypen hör till tidig bronsålder. ©Norrbottens museum. Foto Staffan Nygren

Även om enskilda individer i gruppen kunde vara experter på en specifik sak (t.ex. att tillverka de finaste pilspetsarna, eller att vara skickligast på att leta reda på byten, eller bäst på att leta reda på ätbara växter), kunde i princip alla jaga och samla på stenåldern. Kunnandet fanns hos var och en. Principen för hur man skapade ett verktyg att slå ihjäl en älg med, förstod alla.

Idag kan jag inte ens skaffa fram en bit mat på bordet utan att vara beroende av ett stort antal människor som jag inte ens känner. Om jag ska ha en bit renkött på min tallrik måste följande saker fungera:

  • Renägaren måste ha en skoter för att kunna arbeta med sina renar. Skotern måste byggas. För att bygga en snöskoter krävs X antal människor.
  • Renägaren ha bensin till sin skoter. Bensinen måste framställas och fraktas av X antal människor
  • Renägaren måste få pengar för sitt renkött. Jag måste alltså skaffa pengar på något sätt genom att tillhandahålla tjänster till min arbetsgivare eller till andra människor som är villiga att betala för mina tjänster. Pengarna hämtar jag sedan på banken, pengar som tillverkas och hanteras av X antal människor innan de når min hand.
  • För att utföra mitt jobb och tjäna pengar måste jag förmodligen sitta vid en dator. Dator-eländet krånglar och jag behöver en IT-avdelning med X antal människor som hjälper mig, så att jag kan jobba med den specialsyssla som jag är utbildad till istället för att bråka med en maskin som trilskas. (Om jag levt på stenåldern och min pilbåge krånglade, hade jag kunnat fixa den själv!)
  • Renen måste slaktas, och distribueras till livsmedelsaffären, ett led som kräver X antal människor.
  • Livsmedelsaffären måste ha ström till sina frysdiskar så att köttet inte förstörs. Att producera elektricitet kräver X antal människor, och kraftverk som byggts av X antal människor.
  • Jag måste på något sätt färdas till livsmedelsaffären, vilket kräver att någon har tillverkat det fordon som jag transporterar mig med. X antal människor är inblandade i detta också.

Matlåda med renskav och brockoli. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Matlåda med renskav och brockoli. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Jag har säkert glömt massor med människor som är inblandade i mitt grundläggande behov att äta mig mätt. Vi lever i en tid när ingen människa egentligen kan överleva utan hjälp av en massa människor som de inte känner. Tiden går och entropin ökar Vi kan inte återvända till en tid när vi alla kunde göra allt själva. Vi kan bara göra det bästa vi kan och se till att vara snälla mot våra medmänniskor. Vi är mer beroende av dem än någonsin.

Tiden går...

Tiden går…
© Olof Östlund, foto Eva Östlund

Vid tangentbordet idag.
Olof Östlund,
(Arkeolog med extra stora specialkunskaper om äldsta mesolitikum i en liten del av världen, framför allt Norrbotten och i synnerhet Aareavaara…)