Till minne av Mariebergs tegelbruk

Platsen, människor och minnen från Mariebergs tegelbruk – I en av Lule älvdals större jordbruksbyar med medeltida anor, Södra Sunderbyn, mellan järnvägen och gamla Bodenvägen, finns kvarvarande rester av Mariebergs tegelbruksområde. En plats där lera grävts upp ur marken och tegelstenar av prisad kvalitet tillverkats på löpande band. En plats där unga arbetare lärts upp och tegelmästare med familj liksom säsongsarbetare en gång bott. Ja just säsongsvis för att lermassor bara går att gräva upp den säsong som marken är fri från tjäle. En plats där massvis med tegel fraktats iväg som gods för att komma att bli funktionella liksom estetiskt tilltalande byggnadselement i uppbyggnaden av både bostadsområden, industrier och allas vårt egna Norrbottens museum som exempel.

Delar av tegeltillverkningsprocessen. Leran schaktas upp och fraktas sedan in i fabriken för själva tegelframställningen. År: 1976. Fotograf: Hans Andersson. Arkiv: NBM. Copyright: Beijerbygg.

En av de fyra lertäkterna inom brukets ägor fanns belägen på bruksfastigheten. Spår syns fortfarande i landskapet efter täkten några hundra meter öster om tegelbruket, dit en smalspårig räls tidigare gått. En nedrasad kaj intill den stora järnvägen visar också spår efter den verksamma tiden då teglet lastades och fraktades med truckar genom de stora magasinsportarna, ut på kajen för att sedan fraktas iväg som gods med tåget om inte med lastbil.

Situationskarta, Mariebergs tegelbruksområde, 2020.
Gråa konturer är delar av anläggningen som redan sedan tidigare är rivna.
Ortofoto från år 1960. Kvar var då fortfarande tegelbruksbyggnaden, samtliga magasin och torklador. ©Lantmäteriet

Kvar på bruksområdet idag står disponentbostaden, tjänstebostäder, den gamla säsongslängan och den före detta ladugårdsbyggnaden, byggnaden för personalutrymmen som sedermera använts som magasin för delar av Norrbottens museums föremålssamling, magasins- och lagerlokaler samt en smedja. Där tegelbruksbyggnaden med sin resliga skorsten en gång stått finns endast en mängd med tegelrester och byggnadsmassor kvar. Kvarvarande bruksbyggnader på kommunens mark inväntar nu rivning medan disponentbostaden med tillhörande byggnader ska stå kvar.

Till disponentbostaden hörde under 1940–1960-talet en trädgård. Där odlade tegelmästarens familj både grönsaker och bär, vinbär, broccoli, brysselkål och potatis bland annat. Brysselkål ska ha varit en mer experimentell grönsak att i odla Norrbotten på den tiden.

Säsongsbostäderna låg i denna huslänga. Idag används byggnaden som garage och ska stå kvar på platsen.
Byggnaden har fungerat som smedja och verkstad och varit inredd med arbetsbänkar, fjäderhammare, ässja och svarv. Idag finns delar av ässjan kvar, i övrigt är lokalen tömd.
Det kvarvarande långsträckta magasinet med gles panelsättning som möjliggjorde för luftning i väntan på att teglet hämtades upp för frakt till beställare.
Köksingång till personalbyggnaden. Enligt arkivhandlingar ska Mariebergs tegelbruk haft ett kock- och matlag. Arkiverade kvitton visar på att här har serverats allt från sill, falukorv, kött, kalvsylta, makaroner, hamburgare och anjovis. Bakom fönstret till höger låg tegelmästarens kontor.
En gammal skylt för tegelstensförsäljning på Mariebergs tegelbruk ligger kvar på en hylla i en av förrådsbyggnaderna.
Mariebergs tegelbruk under dess tidiga år. Okänt år. Fotograf: Tegström & Co, Luleå. Arkiv: NBM.

Bruksbyggnaden var en stor ladulik byggnad, uppförd i trä med en smal överbyggnad. Dess fasader var utformade för ventilering med justerbara jalusier för luftdrag och torkning av tegelstenarna. Tegelbruket var fyra våningar högt motsvarande tjugofem meter i höjd, sjuttiofem meter långt och fyrtio meter brett. Inuti byggnaden på bottenvåningen skedde tillverkningen av teglet, tillblandning av material, formning, tillskärning och bränning. Där fanns en ångmaskin, ett ångpannerum, ett tegelslageri och en ringugn som eldades med stenkol. Ugnen hade kapaciteten att rymma 125.000 tegelstenar per bränning och avgav rikligt med värme. Därav var våningarna ovan och omkring väl ämnade för just tegeltorkning.

Tegel har använts som byggnadsmaterial åtminstone sedan medeltiden. Vid sekelskiftet 17-1800, minskade tegelimporten i Sverige i och med att den egna tegeltillverkningen blev större. Teglets storhetstid i landet pågick under 1900-1920-talet och då i en industriell skala. Det var under denna tidsepok som även ett flertal tegelbruk kom att etablera sig i Norrbotten. Efterfrågan på tegel i länet var stor redan i slutet av 1800-talet. I och med det industriella uppsvinget, färdigställandet av järnvägen på 1890-talet och riksdagens beslut att bygga upp Bodens fästning så uppstod det en större marknad för byggnadsmaterial och tegel i Norrbotten. Vid sekelskiftet 18-1900 startades fem tegelbruk upp i Norrbotten varav två av dessa var belägna i Sunderbyn, Björns tegelbruk i Norra Sunderbyn och Mariebergs tegelbruk i Södra Sunderbyn. Mariebergs tegelbruk började byggas upp år 1899 och stod färdig för produktion år 1902. Det ska i Sunderbyn pågått tegelslagning, så kallad hemslageri i form av binäring till jordbruket redan på 1600-talet tack vare att leran i närområdet var lämplig för just tegel. En annan förutsättning var att det skulle finnas tillräckligt med bränsle i närheten. Bönderna kunde i och med industrialismens framfart inte längre mäta sig med efterfrågan av tegel i området. Därav byggnationerna av de flera tegelfabrikerna.

Tegelbruksbyggnaden med en magasinsbyggnad i förgrunden och dess resliga skorsten i bakgrunden. Ett godståg svischar förbi. År: Okänt år. Fotograf: Tegström & Co, Luleå. Arkiv: NBM.
En av de kvarvarande magasinsbyggnader som ligger intill järnvägskajen där både person- och godståg passerar förbi än idag, men där inga tåg längre stannar upp.

Tegelbruken placerades ofta på ett säteri eller på en större herrgård, och det är just så gårdsbilden har sett ut i Marieberg. Själva bruksbyggnaden uppfördes enligt ritningar av Svedala Gjuteri och mekaniska verkstad, som var specialister på tegelbruk inom och utom landet. Ett hemman hörde också till bruket vilket arrenderades ut, liksom en banvaktsstuga och fyra lertag. Första elva åren gick trögt för företaget ekonomiskt sett, vilket till stora delar ska ha berott på att en torkugn inte fungerade som den skulle. Bolaget kom att byta direktörer ett flertal gånger den första tiden.

Under andra världskriget steg teglet i pris, det vände för bruket och investeringar kunde nu börja att göras. Företaget investerade bland annat i uppförandet av en träullsplattfabrik på 1940-talet, byggnation av personalutrymmen med matsal och kök, dusch, omklädningsrum och garage, ombyggnation av mangårdsbyggnaden gjordes, samt utbyggnation av torkutrymmen för det obrända teglet. Träullsfabriken möjliggjorde för produktion året runt och kompletterade där igenom den övriga produktionen. Bruket utökade även fastigheten (år 1945) eftersom det behövdes större tillgång på den feta leran vars råvara var en grundförutsättning för tegelproduktionen. Fler lertäkter utvanns därefter från den nya fastigheten strax norr om bruket och norr om Gamla Bodenvägen.

Endast murtegel producerades fram till 1940-talet på bruket, därefter även håltegel och fasadtegel, aldrig något taktegel. Mariebergsteglet ska ha varit ett kvalitetstegel. År 1921 prisades fabriken med hedersdiplom under en utställning i Luleå tack vare sitt vackra tegel. Teglet kan ses i flertalet offentliga byggnadsverk idag. Museibyggnaden i Luleå från 1936 är uppbyggt av Mariebergstegel. Teglet som används vid uppbyggnaden av bostadsområdena på Malmudden och Örnäset är också från Marieberg. När Boliden byggde Rönnskärsverken i Skelleftehamn sändes även stora partier dit, som några exempel. Tegeltillverkningen ska ha pågått fram till 1967 på bruket, skorstenen revs sedan år 1977 och där efter även bruksbyggnaden. Bruket kom att läggas ned på grund av den höga konkurrens som rådde vid tiden. I Sverige ökade produktionstakten av bostäder under 1960-talet, likväl som kravet på tillverkningstakten av byggnadsmaterial.

Vy från lagerlokal mot lastkaj och järnvägsspår.

Jag fick möjlighet att träffa sonen till tegelmästaren som var verksam mellan slutet på 1940-talet fram till 1961 på bruket. Tegelmästaren som alltså var den driftansvariga på platsen, hade kontor i personalbyggnaden intill bruket och bodde i disponentbostaden med sin familj. I tidig ålder började även sonen att jobba på bruket berättar han, bland annat som ”lattis”. Det vill säga att han placerade tegelstenar på lattor (träläkt) efter att de skurits till med tråd inför torkning och bränning. Han berättar om minnet när säsongsarbetarna kom till bruket. På grund av att tjälen begränsade produktionstiden till mellan maj och oktober månad. Därav var många säsongsanställda. Produktionen var extra klimat- och säsongsberoende innan den konstgjorda torkanläggningen tillkom, vilket då blev extra gynnsamt för norra Sverige som hade en kortare produktionssäsong. Under barndomen och vinterhalvåret ska tegelmästarens son vid lediga stunder tagit vara på isen som lade sig på lertäkten intill bruksområdet för skridskoåkning. Vid vuxen ålder kom han sedermera att flytta från bruket och bruksarbetet för att studera vidare.  

1889 –Mariebergs tegelbruk börjar byggas upp.

1902 – Produktionen och tillverkningen av tegel startar upp på Mariebergs tegelbruk.

1944 – Det blomstrar inom företaget och investeringar görs, bl.a. i form av uppförande av en träullsplattsfabrik inom området.

1967 – Mariebergs tegelbruk stänger ned sin produktion.

1977 – Skorstenen på bruksbyggnaden rivs och en tid efter det även Mariebergs tegelbruk.

-2020 – Kvarvarande magasinsbyggnad och smedjan har fram tills idag fungerat som förvaring till delar av Norrbottens museums och Friluftsmuseet Hägnans föremålssamlingar.

2020 – Luleå kommun planerar inför rivning av de ekonomibyggnader som en gång tillhört bruket och som står på kommunens mark.

Vid skrivbordet och bakom kameran:

Jessica Lundmark, Bebyggelseantikvarie på Norrbottens museum.

Källor:

Arkivhandling. Historik, Mariebergs tegelbruk AB. Enskilda arkiv, 533:1. Arkivcentrum, Norrbottens museum.

Arkivhandling (1956). Mariebergs mat- och kocklag. Enskilda arkiv, 533 F1:2. Arkivcentrum, Norrbottens museum. 

Arkivhandling. Historik, Mariebergs tegelbruk AB. Enskilda arkiv, 533:1. Arkivcentrum, Norrbottens museum.

Bergsten Jan (2004). Sunderbyn under 500 år. Luleå, Klartext HB. s.101-106

Karlsten, Rune (1991). Luleå Tegelbruks AB. En ekonomisk undersökning av tegeltillverkningen vid

Informant 1 – som arbetade på Mariebergs tegelbruk, Luleå. 2020-08-26

Leijon, M (2019). Historien riskerar att gå förlorad. NSD, 28 december.  https://nsd.se/nyheter/artikel/nrg9qqmj [2020-08-13]

Mariebergs tegelbruk 1902-1938. Examensarbete. Högskolan Luleå. Arkivcentrum Norrbotten.

Områdesrekommendationer. Södra Sunderbyn – intressen. Luleå kommun [2020-08-31]

Attentatet mot Norrskensflamman

I år är det 76 år sedan attentatet mot tidningen Norrskensflamman ägde rum.

Bakgrund
Finska vinterkriget pågick vid denna tid och i Sverige agerade många för att Sverige skulle delta på finsk sida mot Sovjet. Man använde ett starkt slagord som löd ”Finlands sak är vår”. Antikommunismen var mycket stark och flertalet politiker på den borgerliga sidan och antikommunister framställde kommunisterna som troliga landsförrädare, då många av dessa tog ställning för Sovjet och emot Finland, vilket även Norrskensflamman gjorde. På olika sätt försökte man stoppa utgivningar av kommunistiska tidningar. I månadsskiftet januari/februari 1940 organiserades en informell 6-mannakommitté med företrädare för olika delar av press och samhällsliv för bekämpande av kommunismen i Norrbotten. Några av de blivande attentatsmännen ingick i dessa kretsar.

1928000200032

Interiör av Norrskensflammans lokaler från år 1936. Snällpressen. Fotograf: Gustaf Holmström. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv

Attentatet
Det är natt den 3 mars 1940, 5 män tar sig in på Norrskensflammans tryckeri med hjälp av en nyckel som beslagtagits i samband med en polisrazzia. Man apterade en bomb i tryckpressen och gick sedan därifrån. Klockan 03:17 ringer grosshandlare Dahlén brandkåren. Dahlén hade vaknat av en smäll och när han tittade ut brann det i flammans fastighet på Magasinsgatan.

Inom några minuter är brandförsvaret på plats, men då är huset redan övertänt. Från tredje våningen hörs skrik på hjälp, brandmännen reser en av sina trästegar, men denna fattar eld och det gör att brandmännen inte kan hjälpa de nödställda. Med hjälp av sammanknutna sängkläder lyckas de nödställda, fru Vivianne Åström och hennes två söner i 18-årsåldern, bageriarbetaren T Häll och redaktör Filip Forsberg fira ned sig på fast mark.

2011001800001

Norrskensflamman brinner och släckningsarbete pågår, 3 mars 1940. Fotograf okänd. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv

De omkom
De boende på andra våningen gick inte att rädda. Fru Svea Granberg, Granbergs son Torgny (12 år), tidningens ekonomichef Artur Hellbergs hela familj, inklusive han själv, omkommer i branden. Pappan i familjen Granberg (Valdemar) sitter vid tiden för attentatet internerad i Storsien, så han klarar sig.

Polisutredningen efter branden
Stadsfiskal, Ebbe Hallberg, kapten Uno Svanbom, Norrbottens-Kurirens journalist Gunnar Hedenström, fänrikarna Borgström, Krendel och Nordström samt värnpliktige Palmqvist åtalas för brottet.

Ebbe Hallberg förnekar all kännedom om planerna för attentatet, Svanbom erkänner. Under rättgången kan man visa att generalrepetitionen inför attentatet gjordes på Norrbottens- Kurirens tryckeri.

1928000200019

Statsfiskal Ebbe Hallberg under rättegången efter attentatet mot Norrskensflamman, 27 april 1940. Fotograf: Gustaf Holmström. Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv

Domen blev relativt mild, men den överklagades. I hovrätten dömdes fänrikarna till 6 års straffarbete, Palmqvist fick 2 år, Svanbom, Hedenström och Hallberg fick 7 års straffarbete. Hallberg avlider kort efter domen i fängelset på Långholmen i Stockholm, de övriga benådades av samlingsregeringen 1944.

Bomben bestod av en trotylladdning med pendylstubin och krutstubin.

Revolver-Harry
Revolver-Harrys riktiga namn var Harry Söderman, född 1902. I skolan hade han ingen större läslust, men han blev intresserad av kemi och fysik. Tack vare sina intressen kom Harry in på Kemiska fackskolan och han avlade examen vid denna skola 1923.

Tanken var att han skulle bli kemist, men livet förde honom till ämnet kriminologi i stället, där han enligt uppgifter är med om att 1939 bilda det man i början kallar för Statens Kriminaltekniska Anstalt (SKA). Idag heter samma organisation (SKL) Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

1939 söker han en sekreterare – en ung dam vid namn Astrid Lindgren får jobbet. Hon skriver 1946 en bok som heter Mästerdetektiven Blomqvist. Astrids figur är enligt henne själv baserad delvis på Södermans arbete.

Harry får i uppdrag att ta hand om den brandtekniska utredningen om attentatet mot Norrskensflamman. Han bygger för ändamålet en modell av Norrskensflammans fastighet och genom den kan man studera brandförloppet. Modellen finns idag att beskåda på polismuseet i Stockholm.

1956 avlider Harry av en hjärtinfarkt under ett uppdrag i Tanger.

Mer om Statens Kriminaltekniska Laboratorium
SKL har från och med den 1 januari 2015 genomfört ett namnbyte i samband med att man upphörde som egen myndighet och numera ingår i den nya stora polismyndigheten. Statens Kriminaltekniska Laboratorium heter numera Nationellt Forensiskt Centrum.

Tillsammans med laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö har man bildat NFC som är en nationell avdelning inom den nya polismyndigheten.

Källor: Veckans Brott, SVT, Norrbottens-Kuriren, NSD http://nfc.polisen.se/Dokument/Trycksaker/Harry-Soderman-pa-svenska/

expressen.se Wikipedia.org, Corren.se

Vid tangentbordet:
Mikael Vikström, registreringsassistent vid Norrbottens museum