Till minne av Mariebergs tegelbruk

Platsen, människor och minnen från Mariebergs tegelbruk – I en av Lule älvdals större jordbruksbyar med medeltida anor, Södra Sunderbyn, mellan järnvägen och gamla Bodenvägen, finns kvarvarande rester av Mariebergs tegelbruksområde. En plats där lera grävts upp ur marken och tegelstenar av prisad kvalitet tillverkats på löpande band. En plats där unga arbetare lärts upp och tegelmästare med familj liksom säsongsarbetare en gång bott. Ja just säsongsvis för att lermassor bara går att gräva upp den säsong som marken är fri från tjäle. En plats där massvis med tegel fraktats iväg som gods för att komma att bli funktionella liksom estetiskt tilltalande byggnadselement i uppbyggnaden av både bostadsområden, industrier och allas vårt egna Norrbottens museum som exempel.

Delar av tegeltillverkningsprocessen. Leran schaktas upp och fraktas sedan in i fabriken för själva tegelframställningen. År: 1976. Fotograf: Hans Andersson. Arkiv: NBM. Copyright: Beijerbygg.

En av de fyra lertäkterna inom brukets ägor fanns belägen på bruksfastigheten. Spår syns fortfarande i landskapet efter täkten några hundra meter öster om tegelbruket, dit en smalspårig räls tidigare gått. En nedrasad kaj intill den stora järnvägen visar också spår efter den verksamma tiden då teglet lastades och fraktades med truckar genom de stora magasinsportarna, ut på kajen för att sedan fraktas iväg som gods med tåget om inte med lastbil.

Situationskarta, Mariebergs tegelbruksområde, 2020.
Gråa konturer är delar av anläggningen som redan sedan tidigare är rivna.
Ortofoto från år 1960. Kvar var då fortfarande tegelbruksbyggnaden, samtliga magasin och torklador. ©Lantmäteriet

Kvar på bruksområdet idag står disponentbostaden, tjänstebostäder, den gamla säsongslängan och den före detta ladugårdsbyggnaden, byggnaden för personalutrymmen som sedermera använts som magasin för delar av Norrbottens museums föremålssamling, magasins- och lagerlokaler samt en smedja. Där tegelbruksbyggnaden med sin resliga skorsten en gång stått finns endast en mängd med tegelrester och byggnadsmassor kvar. Kvarvarande bruksbyggnader på kommunens mark inväntar nu rivning medan disponentbostaden med tillhörande byggnader ska stå kvar.

Till disponentbostaden hörde under 1940–1960-talet en trädgård. Där odlade tegelmästarens familj både grönsaker och bär, vinbär, broccoli, brysselkål och potatis bland annat. Brysselkål ska ha varit en mer experimentell grönsak att i odla Norrbotten på den tiden.

Säsongsbostäderna låg i denna huslänga. Idag används byggnaden som garage och ska stå kvar på platsen.
Byggnaden har fungerat som smedja och verkstad och varit inredd med arbetsbänkar, fjäderhammare, ässja och svarv. Idag finns delar av ässjan kvar, i övrigt är lokalen tömd.
Det kvarvarande långsträckta magasinet med gles panelsättning som möjliggjorde för luftning i väntan på att teglet hämtades upp för frakt till beställare.
Köksingång till personalbyggnaden. Enligt arkivhandlingar ska Mariebergs tegelbruk haft ett kock- och matlag. Arkiverade kvitton visar på att här har serverats allt från sill, falukorv, kött, kalvsylta, makaroner, hamburgare och anjovis. Bakom fönstret till höger låg tegelmästarens kontor.
En gammal skylt för tegelstensförsäljning på Mariebergs tegelbruk ligger kvar på en hylla i en av förrådsbyggnaderna.
Mariebergs tegelbruk under dess tidiga år. Okänt år. Fotograf: Tegström & Co, Luleå. Arkiv: NBM.

Bruksbyggnaden var en stor ladulik byggnad, uppförd i trä med en smal överbyggnad. Dess fasader var utformade för ventilering med justerbara jalusier för luftdrag och torkning av tegelstenarna. Tegelbruket var fyra våningar högt motsvarande tjugofem meter i höjd, sjuttiofem meter långt och fyrtio meter brett. Inuti byggnaden på bottenvåningen skedde tillverkningen av teglet, tillblandning av material, formning, tillskärning och bränning. Där fanns en ångmaskin, ett ångpannerum, ett tegelslageri och en ringugn som eldades med stenkol. Ugnen hade kapaciteten att rymma 125.000 tegelstenar per bränning och avgav rikligt med värme. Därav var våningarna ovan och omkring väl ämnade för just tegeltorkning.

Tegel har använts som byggnadsmaterial åtminstone sedan medeltiden. Vid sekelskiftet 17-1800, minskade tegelimporten i Sverige i och med att den egna tegeltillverkningen blev större. Teglets storhetstid i landet pågick under 1900-1920-talet och då i en industriell skala. Det var under denna tidsepok som även ett flertal tegelbruk kom att etablera sig i Norrbotten. Efterfrågan på tegel i länet var stor redan i slutet av 1800-talet. I och med det industriella uppsvinget, färdigställandet av järnvägen på 1890-talet och riksdagens beslut att bygga upp Bodens fästning så uppstod det en större marknad för byggnadsmaterial och tegel i Norrbotten. Vid sekelskiftet 18-1900 startades fem tegelbruk upp i Norrbotten varav två av dessa var belägna i Sunderbyn, Björns tegelbruk i Norra Sunderbyn och Mariebergs tegelbruk i Södra Sunderbyn. Mariebergs tegelbruk började byggas upp år 1899 och stod färdig för produktion år 1902. Det ska i Sunderbyn pågått tegelslagning, så kallad hemslageri i form av binäring till jordbruket redan på 1600-talet tack vare att leran i närområdet var lämplig för just tegel. En annan förutsättning var att det skulle finnas tillräckligt med bränsle i närheten. Bönderna kunde i och med industrialismens framfart inte längre mäta sig med efterfrågan av tegel i området. Därav byggnationerna av de flera tegelfabrikerna.

Tegelbruksbyggnaden med en magasinsbyggnad i förgrunden och dess resliga skorsten i bakgrunden. Ett godståg svischar förbi. År: Okänt år. Fotograf: Tegström & Co, Luleå. Arkiv: NBM.
En av de kvarvarande magasinsbyggnader som ligger intill järnvägskajen där både person- och godståg passerar förbi än idag, men där inga tåg längre stannar upp.

Tegelbruken placerades ofta på ett säteri eller på en större herrgård, och det är just så gårdsbilden har sett ut i Marieberg. Själva bruksbyggnaden uppfördes enligt ritningar av Svedala Gjuteri och mekaniska verkstad, som var specialister på tegelbruk inom och utom landet. Ett hemman hörde också till bruket vilket arrenderades ut, liksom en banvaktsstuga och fyra lertag. Första elva åren gick trögt för företaget ekonomiskt sett, vilket till stora delar ska ha berott på att en torkugn inte fungerade som den skulle. Bolaget kom att byta direktörer ett flertal gånger den första tiden.

Under andra världskriget steg teglet i pris, det vände för bruket och investeringar kunde nu börja att göras. Företaget investerade bland annat i uppförandet av en träullsplattfabrik på 1940-talet, byggnation av personalutrymmen med matsal och kök, dusch, omklädningsrum och garage, ombyggnation av mangårdsbyggnaden gjordes, samt utbyggnation av torkutrymmen för det obrända teglet. Träullsfabriken möjliggjorde för produktion året runt och kompletterade där igenom den övriga produktionen. Bruket utökade även fastigheten (år 1945) eftersom det behövdes större tillgång på den feta leran vars råvara var en grundförutsättning för tegelproduktionen. Fler lertäkter utvanns därefter från den nya fastigheten strax norr om bruket och norr om Gamla Bodenvägen.

Endast murtegel producerades fram till 1940-talet på bruket, därefter även håltegel och fasadtegel, aldrig något taktegel. Mariebergsteglet ska ha varit ett kvalitetstegel. År 1921 prisades fabriken med hedersdiplom under en utställning i Luleå tack vare sitt vackra tegel. Teglet kan ses i flertalet offentliga byggnadsverk idag. Museibyggnaden i Luleå från 1936 är uppbyggt av Mariebergstegel. Teglet som används vid uppbyggnaden av bostadsområdena på Malmudden och Örnäset är också från Marieberg. När Boliden byggde Rönnskärsverken i Skelleftehamn sändes även stora partier dit, som några exempel. Tegeltillverkningen ska ha pågått fram till 1967 på bruket, skorstenen revs sedan år 1977 och där efter även bruksbyggnaden. Bruket kom att läggas ned på grund av den höga konkurrens som rådde vid tiden. I Sverige ökade produktionstakten av bostäder under 1960-talet, likväl som kravet på tillverkningstakten av byggnadsmaterial.

Vy från lagerlokal mot lastkaj och järnvägsspår.

Jag fick möjlighet att träffa sonen till tegelmästaren som var verksam mellan slutet på 1940-talet fram till 1961 på bruket. Tegelmästaren som alltså var den driftansvariga på platsen, hade kontor i personalbyggnaden intill bruket och bodde i disponentbostaden med sin familj. I tidig ålder började även sonen att jobba på bruket berättar han, bland annat som ”lattis”. Det vill säga att han placerade tegelstenar på lattor (träläkt) efter att de skurits till med tråd inför torkning och bränning. Han berättar om minnet när säsongsarbetarna kom till bruket. På grund av att tjälen begränsade produktionstiden till mellan maj och oktober månad. Därav var många säsongsanställda. Produktionen var extra klimat- och säsongsberoende innan den konstgjorda torkanläggningen tillkom, vilket då blev extra gynnsamt för norra Sverige som hade en kortare produktionssäsong. Under barndomen och vinterhalvåret ska tegelmästarens son vid lediga stunder tagit vara på isen som lade sig på lertäkten intill bruksområdet för skridskoåkning. Vid vuxen ålder kom han sedermera att flytta från bruket och bruksarbetet för att studera vidare.  

1889 –Mariebergs tegelbruk börjar byggas upp.

1902 – Produktionen och tillverkningen av tegel startar upp på Mariebergs tegelbruk.

1944 – Det blomstrar inom företaget och investeringar görs, bl.a. i form av uppförande av en träullsplattsfabrik inom området.

1967 – Mariebergs tegelbruk stänger ned sin produktion.

1977 – Skorstenen på bruksbyggnaden rivs och en tid efter det även Mariebergs tegelbruk.

-2020 – Kvarvarande magasinsbyggnad och smedjan har fram tills idag fungerat som förvaring till delar av Norrbottens museums och Friluftsmuseet Hägnans föremålssamlingar.

2020 – Luleå kommun planerar inför rivning av de ekonomibyggnader som en gång tillhört bruket och som står på kommunens mark.

Vid skrivbordet och bakom kameran:

Jessica Lundmark, Bebyggelseantikvarie på Norrbottens museum.

Källor:

Arkivhandling. Historik, Mariebergs tegelbruk AB. Enskilda arkiv, 533:1. Arkivcentrum, Norrbottens museum.

Arkivhandling (1956). Mariebergs mat- och kocklag. Enskilda arkiv, 533 F1:2. Arkivcentrum, Norrbottens museum. 

Arkivhandling. Historik, Mariebergs tegelbruk AB. Enskilda arkiv, 533:1. Arkivcentrum, Norrbottens museum.

Bergsten Jan (2004). Sunderbyn under 500 år. Luleå, Klartext HB. s.101-106

Karlsten, Rune (1991). Luleå Tegelbruks AB. En ekonomisk undersökning av tegeltillverkningen vid

Informant 1 – som arbetade på Mariebergs tegelbruk, Luleå. 2020-08-26

Leijon, M (2019). Historien riskerar att gå förlorad. NSD, 28 december.  https://nsd.se/nyheter/artikel/nrg9qqmj [2020-08-13]

Mariebergs tegelbruk 1902-1938. Examensarbete. Högskolan Luleå. Arkivcentrum Norrbotten.

Områdesrekommendationer. Södra Sunderbyn – intressen. Luleå kommun [2020-08-31]

Taktegel, tegelbruk och bruksvärde

Teglet är ett vid första anblick enkelt och vardagligt material, men har i själva verket en flertusenårig tradition, har varierats in i förbannelsen och har egenskaper som de flesta moderna material inte kan mäta sig med. Idag ska vi göra ett litet nedslag i takteglets historia, varför det bör bevaras och hur man underhåller det.

Pompeji

Taktegel i Pompeji av typen munk- och nunnetegel. Bilden är från Taktegel-tegeltak av Olof Antell.

Materialet har återfunnits överallt i världen. I Europa använde såväl Etruskerna som de antika grekerna taktegel, och i Kina finns spår av taktegel så gamla som 3500 år. Till Sverige kom teglet redan innan 1100-talet men blev vanligt först efter 1200-talet i samband med kristendomens utbredning. Kloster och kyrkor var de första byggnaderna som uppfördes i tegel. Sedan fick de förnämsta, profana husen taktegel. Som följd av reformationens upplösande av klosterväsendet försvann mycket av den svenska hantverkskunskapen. Under 1600- och 1700-talet importerades istället stora mängder taktegel från Nederländerna och Schleswig-Holstein.

Teglet slogs för hand från medeltiden fram till 1800-talets senare del, och kom sedan att slås maskinellt. När industrialiseringen tog fart ökade tillgängligheten för taktegel och gemene man kunde nu klä sina byggnader med materialet. Under 1940-talets slut, och 1950-talets början, var tegelproduktionen som allra störst i Sverige. Takteglet var då överlägset det vanligaste takbeklädnadsmaterialet för villor och bostadshus. Med nya material, och 60-talets nya arkitektoniska formspråk med flacka tak, minskade efterfrågan. Till följd av 70-talets energikris lade alla utom ett tegelbruk i Sverige av med sin taktegeltillverkning. Än idag är Vittinge tegelbruk den enda svenska tillverkaren av taktegel.

Gröndal

Taktegel i Gröndal, Stockholm. Husen byggdes på 1940-talet. Bilden är från Taktegel-tegeltak av Olof Antell.

Men Norrbotten då?
Jo, Norrbottens tegelbrukshistoria är kort, men än dock värd att berätta. Förutsättningen för ett tegelbruk var tillgången på lera, möjligheter för transport och givetvis även en efterfrågan på produkten. Med norra stambanans invigning på 1890-talet och beslutet att bygga Bodens fästning år 1900, ökade produktionen av tegel kraftigt i Norrbotten. Bodens tegelbruk, Framnäs tegelbruk, Holmfors, Mariebergs tegelbruk och Björns tegelbruk kan ses som de mest framträdande. Dessa fem, stora, industriella tegelbruken som anlades i Norrbotten kring sekelskiftet kom emellertid inte att fullständigt konkurrera ut det traditionellt handslagna teglet som bönder tillverkade för egenbruk. Inte heller slog de ut de mindre tegelbruken som fanns runt omkring i Norrbotten, bland annat i Boheden i Överkalix, Älvsbyn, Karungi, Råneå, Sangis i Kalix, Junosuando i Pajala och Jukkasjärvi.

Björns tegelbruk

Björns tegelbruk. 1987_22

Björns tegelbruk. Foto: Tegström & co. Ur Norrbottens museums bildarkiv.

Cirka 2 kilometer från Norra Sunderbyns järnvägsstation anlades Björns tegelbruk redan år 1899. Från bruket anlades ett Decauvillespår till såväl järnvägen som till en lastkaj vid älven. Fram till 1912 då bruket skaffade ett bensinlok, drogs vagnarna med häst och mulåsna.

Maskinerna som formade leran till råsten drevs av en ångmaskin på hela 80 hästkrafter. För att sedan torka råstenen fanns ursprungligen tre fristående torklador samt tre torkvåningar ovanför den stenkolseldade ringugnen.

1988_87

Björns tegelbruks interiör. Troligtvis en av torkvåningarna ovan ugnen. Foto: Tegström & co. Ur Norrbottens museums bildarkiv.

1902-1907 hade bruket upp emot 65 anställda under sommarsäsongen och kunde då tillverka mellan 1,1–1,3 miljoner tegel per år. Nästkommande två år gick bruket utan vinst, vilket ledde till att bolaget ombildades till Björns Nya Tegelbruks AB år 1909. Arbetsstyrkan minskade då till 30 man på sommaren och 10 man på vintern.

Produktionsvärdet ökade påtagligt fram till 1921, när priserna föll och därefter höll sig låga. Vid en bolagsstämma 1927 tvingades företaget i likvidation. De två likvidatorerna som utsågs arbetade emellertid långsamt och lyckades inte avveckla bolaget förrän 1945. Själva tegelbruket togs 1929 över av Atle Burman, som investerade i en elektrisk motor 1931 och byggde sju nya torklador för råtegel. Produktionen fokuserade nu på lättmurtegel och högporöst tegel istället för det solida teglet. År 1938 hade Burman investerat ytterligare i motorer. Totalt 14 elmotorer, med en sammanlagd kraft av 125 hästkrafter, köptes in och den gamla motorn avskaffades. Enligt muntliga källor ”avskaffades” motorn genom att spränga den i luften. Gjutjärnsdelar flög vilt omkring och raserade en mur.

När sedan Björns Nya Tegelbruks AB avvecklades 1945, startade Burman ett nytt bolag för bruket – Björns Tegelbruk AB. Under 1940- och 50-talet minskade arbetsstyrkan och 1966 upphörde verksamheten vid Björns Tegelbruk. Brukets verkliga historia torde väl sluta på 1970-talet, när byggnaderna tragiskt brändes ned.

Bodens tegelbruk
Strax före sekelskiftet 1900 uppfördes Bodens tegelbruk på Torpgärdan. Bruket var relativt litet och tillverkade år 1904 inte mer än en halv miljon tegel. Bruket ägdes av Björns Nya Tegelbruks AB en period under 1910-talet, men återgick sedan till Nya AB Bodens Tegelbruk. Bruket lades ner någon gång under 1930-talet.

Framnäs tegelbruk
6 kilometer utanför Piteå, vid Framnäs, startade ett tegelbruk år 1947. Bränningen skedde i en ringugn med 16 kammare och därutöver investerade bruket 1954 i en ny maskinpark. Produktionen var hög: 2 miljoner, och mot slutet 2,5 miljoner, tegel per år. När bruket brann ner 1972 upphörde verksamheten, och med det även tegelproduktionen i Norrbotten.

Holmfors
Omkring sekelskiftet 1900 anlades tegelbruket Holmfors vid Holmfors station, 10 kilometer norr om Boden. År 1904 producerade Holmfors nästan 2 miljoner tegel, vilket då var ett rekord för hela Norrbotten. Bruket producerade byggmaterial till flera kasernbyggen i Boden, bland annat till I 19/P 5, S 3 och Ing 3. Under tidigt 1920-tal lades bruket ner.

Mariebergs tegelbruk – Luleå Tegelbruks AB

Marieberg, arbetare. 2007004200001

Arbetare på Mariebergs tegelbruk. Åldern är minst sagt varierande. Foto: okänd © Norrbottens museum.

1902 grundades Luleå Tegelbruks AB som uppförde sina byggnader nära Södra Sunderbyns station. Året därpå stod fabrikshuset med sina ångmaskiner, torkrum och ringugn klart. Bruket hade omkring 30 anställda och producerade cirka 1 miljon tegel per år. Produktionsantalet var konstant in på 1930-talet, men hade då kommit att innebära lättmurtegel och högporöst tegel. Kring mitten på 1960-talet lades bruket ner och på 1970-talet gick fabrikshuset till samma öde som den gamla ångmaskinen på Björns tegelbruk.

Varför ska man bevara taktegel?
Tegel som material har länge varit oumbärligt för människor i husbygge. Med tillgängliga råvaror och enkla metoder kunde byggmaterial tillverkas. Ojämnheterna i bränningen, samt formen, ger ett liv i materialet och med tiden åldras teglet med värdighet. Ofta har också byggnader som uppförts med tegeltak en arkitektonisk avvägning som beror på materialvalet. Att då byta taktyp kan ge ett märkvärdigt intryck.

IMG_2732

Tegeltak på en kyrkstuga i Gammelstad. © Norrbottens museum.

Därtill finns miljömässiga aspekter när tegel är att föredra. Som tidigare nämnt, har tegel materialmässiga egenskaper vilket moderna material sällan kan matcha. Särskilt anmärkningsvärt torde väl vara hållbarheten, som i princip saknar en övre gräns. Gumlösa kyrka i Skåne, som är en av Nordens äldsta tegelkyrkor, invigdes för över 800 år sedan och får vara ett starkt bevis för hållbarheten.

Det är energikrävande att tillverka tegel och bränningen släpper ut koldioxid, precis som vid tillverkningen av murbruket till teglet. I genlängd håller materialet långt bättre än till exempel betong. Branschmässigt släpper cementindustrin faktiskt ut dubbelt så mycket koldioxid som den globala flygindustrin. 2010 släppte cementindustrin ut cirka 2 miljarder ton koldioxid. Huruvida det är hållbart för att bygga hus som måste rivas i sin helhet efter 100 år, får du avgöra själv.

Tegel produceras av ofarliga material och kan vid rivning återanvändas. Ifall stenen är hel kan den sättas in i ett nytt hus, och om den är trasig kan den användas som ballast i ett annat bruk (förutsatt att bruket är mjukare än stenen, men det får bli ett annat blogginlägg). Dåliga pannor kan du även återanvända i andra sammanhang. Tegelpannor kan läggas i vattnet för att förbättra livsvillkoren för flodkräftor (som är en hotad art i Norrbotten). Är teglet krossat så kan du använda det för att förstärka din grusväg, eller varför inte som en snygg detalj i din trädgård?

Underhåll och kontroll
För att se till att ditt tegeltak håller länge, är det viktigt att genomföra regelbundna kontroller och en översyn efter kraftigt oväder. Stormar kan ibland slita loss tegelpannor och då är det viktigt att snarast ersätta dem.

Tegel är känsligt för mekaniska skador. Frostsprängning och slagsprickor är de vanligaste skadetyperna och du känner enkelt igen dem. Frostsprängning ger en urlakning av pannan och ytan undertill blir ofta skrovlig. Normalt sett är det inget stort problem, såvida det fortfarande finns material kvar som håller tätt. Mindre frostsprängningar kan du alltså låta vara, men hålla koll på.

Slagsprickor i takpannor kan vara svåra att se med blotta ögat. De är ofta långa, hårstråsmala sprickor som löper längs med teglet. Däremot kan du knacka på teglet och lyssna efter en klang. Om det låter som en trasig tallrik så är tegelpannan uttjänt och bör kasseras. Tycker du att det är svårt att höra om den är trasig så kan du jämföra ljudet med en panna som du vet är hel.

Biologisk påväxt, så som mossa och alger, är i princip helt ofarligt ur byggnadsteknisk synpunkt. Estetiskt råder det dock blandade åsikter. Vissa gillar den patina som bildas, medan andra vill ha ett ”rent” tak. Personligen tycker jag att gamla tegeltak gärna får vara lite ruggiga. Vill du göra rent taket finns det miljövänliga rengöringsmedel att tillgå, eller så tvättar du det – försiktigt – med en högtryckstvätt.

Även undertaket ska kontrolleras ibland. Finns behov att byta eller renovera undertaket, är det en god idé att varsamt lyfta av tegelpannorna för att sedan lägga tillbaka dem igen. Då har du sparat både på din plånbok och på miljön.

Tips!
Se gärna till att ha ett extra lager tegel- och nockpannor hemma. Det sparar dig mycket tid och energi när du sedan behöver byta ut några stycken.

Slutligen vill jag också påminna om att tänka på säkerheten. Fallsele, byggnadsställning och ordentliga stegar är en liten kostnad för att slippa livsfarliga fallolyckor.

Allt gott!
Marcus Bengtsson,
Byggnadsantikvarie
Läs mer