Rivningar i Luleå – en lång historia

Två av mina kollegor har i inläggen Röcknerska spår i Norrbottens museums arkiv och Röcknerska huset – En rivningshotad 1800-talsbyggnad i Luleå centrum skildrat historien kopplad till Röcknerska huset i Luleå och det rivningshot som det nu står inför. Jag tänker inte gå in desto mer i varken husets historia eller rivningshotet, i mitt inlägg kommer jag att skildra bakgrunden, egentligen varför Röcknerska huset är hotat, allt beror på ideal, tankegods och tradition.

För i Luleå, precis som de allra flesta andra städer i Sverige, finns det en rivningstradition. Den här traditionen uppstod ur modernismen och den politiska strävan som då växte fram i att tvätta bort det ”Lort-Sverige” som Lubbe Nordström skildrade i sin inflytelserika reportageserie om trångboddhet och dålig hygien i det sena 30-talets Sverige. Det gamla, smutsiga skulle bort och det nya och moderna skulle in. Ur denna strävan föddes rivningsvågen. Från 30-talet och framåt revs bl.a. Klara-kvarteren i Stockholm och en rad andra kulturhistoriskt värdefulla kvarter men detta var en trend som spreds i hela Sverige i takt med att den moderna välfärdsstaten bredde ut sig. I Anders Wahlgrens dokumentär Spelet om Stockholm förstår man var politikerna vid den här tiden hämtat inspiration: USA. Samhället skulle byggas kring bilen. Bilen var den ultimata symbolen för frihet och det nya samhället.

Rivning pågår. Talande bild från 1970-talets Luleå. Bilden inscannad från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

Rivning pågår. Talande bild från 1970-talets Luleå. Bilden inscannad från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

I Stockholm ledde detta som sagt till storskaliga rivningar av äldre tiders bebyggelse och uppförandet av stora parkeringshus, trafikleder och modern bebyggelse. Men även i övriga Sverige inleddes rivningsvågen, tar man Luleå som exempel finns det knappt kvar någon bebyggelse äldre än 1950. En del försvann naturligtvis i stadsbranden 1887 men mycket revs i samband med att det som upplevdes som nytt och modernt skulle in. Någon tanke på de kulturella värdena eller helhetstänk i hur stadsbilden påverkades av rivningarna och nybyggnationerna fanns inte, en sådan hänsyn existerade inte i tidens anda. Detta skedde utan att det fanns framtida visioner om markanvändningen. Resultatet blev att staden hade gott om parkeringsytor egentligen ända in på 80-talet.

Genomförda och beslutade rivningar 1979. Kartan hämtad från Norrbottens-Kuriren och rivningsdebatten samma år. Med finns även bebyggelse som anses vara i fara, bl.a. är Röcknerska huset hotat, inringat med rött på bilden. Från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

Genomförda och beslutade rivningar 1979. Kartan hämtad från Norrbottens-Kuriren och rivningsdebatten samma år. Med finns även bebyggelse som anses vara i fara, bl.a. är Röcknerska huset hotat, inringat med rött på bilden. Från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

1950-1980-talet formade många av våra städer till de platser de är idag. Gator breddades, köpcenter uppfördes (Tempo, Domus), trafikleder byggdes, parkeringar och parkeringshus uppfördes och äldre bebyggelse revs till stora delar bort.

I Luleå ledde utvecklingen till att stora delar av den gamla stadskärnan revs. Rivningarna mötte så småningom mer och mer motstånd, både från gammal och ung. Bland annat bildades en aktionsgrupp med namnet “Rädda husen” och en intensiv debatt inleddes under 1970-talet som kulminerade 1979.

Delar av aktionsgruppen "Rädda Husen" vid en manifestation mot rivningarna och för bevarande 1979. Fotot hämtat från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

Delar av aktionsgruppen “Rädda Husen” vid en manifestation mot rivningarna och för bevarande 1979. Fotot hämtat från Norrbottens-Kurirens arkiv vid Norrbottens arkivcentrum.

Motståndet mot de fortsatta rivningarna ledde till att Luleå kommun tog fram en bevarandeplan 1979. Tyvärr blev planen inte använd och 2014 kan vi konstatera att hälften av de byggnader som ansågs bevarandevärda 1979 är rivna idag. Det är lätt att sätta sig till doms över skeenden och människors agerande med historiens facit i hand. Det är inte mitt syfte, däremot kan vi, nu levande människor, dra nytta av detta och lära oss av historien. Det är nämligen först när vi lär oss av historien som vi slutar upprepa våra misstag.

Vid tangentbordet denna fredag, Nils Harnesk.

Röcknerska huset – En rivningshotad 1800-talsbyggnad i Luleå centrum

Vid mitten av 1700-talet flyttade skönfärgaren Johan Hedeman, född i Piteå, till Luleå och anlade det som mest troligt var Luleås första färgeri. Han bosatte sig vid Norra Strandgatan och uppförde byggnader för färgeriverksamheten intill stranden i Norra hamn. Färgeriverksamheten gick i arv från generation till generation och det var Johans barnbarnsbarn, Michael Röckner, som under tidigt 1800-tal byggde ett tvåvåningshus för familjen, det hus som nu är känt som Röcknerska huset. Huset är ett av de få byggnader som finns kvar i Luleå centrum från tiden före stadsbranden år 1887, och är nu hotat av rivning.

 Röcknerska gården i Norra hamnen , Luleå. Fotograf: Henny Tegström © Norrbottens museum


Röcknerska gården i Norra hamnen , Luleå. Fotograf: Henny Tegström © Norrbottens museum

Jag började min tjänst som chef för Avdelning Kulturmiljö på Norrbottens museum för drygt ett år sedan, så min historia med Röcknerska huset är inte lika lång som många andra Luleåbors. Jag blev bekant med huset i slutet av 2013, i samband med att vi skulle svara på en remiss angående en ansökan om rivning av byggnaden.

Röcknerska huset har ett litet q i Luleå kommuns detaljplan, villket i det här fallet innebär att byggnaden inte får förvanskas till yttre form och allmän karaktär. Vid förra sekeskiftet lades en puts på träbyggnaden, något som gjordes ibland under denna tid för att få hus att se ut som stenbyggnader. I maj 2013 fick vi ett ärende om huset på remiss från Luleå kommun, eftersom fastighetsägaren ville förändra byggnadens utsida genom att återställa den från puts till träpanel (på timmerstommen). Norbottens museum invände inte mot förändringen. Den omkringliggande stenstaden med liknande byggnader är borta och den yttre renoveringen skulle förändra fasaden tillbaka till som den såg ut kring förra sekelskiftet.

 Färgerianläggningens presshus som byggdes under 1700-tal av Johan Hedeman. Röcknerska gården i Norra hamnen , Luleå. Fotograf okänd.  © Norrbottens museum


Färgerianläggningens presshus som byggdes under 1700-tal av Johan Hedeman.                   Fotograf okänd. © Norrbottens museum

När renoveringen påbörjades upptäcktes rötskador på de nedersta syllvarven i timmerstommen. Fastighetsägaren gav då uppdrag till ett företag att göra en antikvarisk förundersökning med syfte att tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvalitéer, karaktärsegenskaper och värdebärare. Förundersökningsrapporten är en intressant genomgång av Röcknerska gårdens historia, men en del slutsatser i den förvånar. Det står att huset idag ”kan uppfattas högst ordinärt när det helt förlorat sitt sammanhang och sin omgivande miljö”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att detta är en av få byggnader som finns kvar i Luleå från tiden innan stadsbranden och på så sätt är unik. Vidare anses den pågående renoveringen också minska husets kulturhistoriska värde, trots att renoveringens syfte är att återställa fasadens utseende till som huset såg ut när det byggdes.

Förundersökningen följdes av en konsekvensanalys av ett annat företag, som räknade med dyra renoveringskostnader av byggnaden. En slutsats i denna rapport var att ”byggnaden har passerat sin tekniska livslängd”. En ansökan om att få lov att riva huset skickades in till Luleå kommun i november 2013. Ärendet kom på remiss till Norrbottens museum och vi lämnade ett yttrande där vi ställde oss frågande till den beräknade renoveringskostnaden och till flera slutsatser i rapporterna som lagts till grund för rivningsansökan. Rötskadorna i timmerstommen som främst finns på de nedre två syllvarven är inte ovanliga utan den vanligaste typen av skador på äldre timmerhus, vilket också är ganska lätt att åtgärda genom byte eller lagning av syllen.

I vårt yttrande skriver vi: ”slutsatsen att ’Röcknerska huset kan idag uppfattas högst ordinärt när det helt förlorat sitt sammanhang och sin omgivande miljö’, vilket står i den antikvariska förundersökningen, håller inte Norrbottens museum med om. Tvärtom innebär det att byggnaden är den enda återstoden i området som tydligt vittnar om Luleås tidiga historia. Därtill är den en av få byggnader i staden som helhet som finns kvar sedan innan stadsbranden 1887, och som därmed bär vittnesbörd om stadens tidigare bebyggelse och de levnadsförhållanden som dåtida generationer verkade under. För Luleå kan byggnadens kulturhistoriska värde därför inte anses ringa..”

Jag låter de orden bli slutorden för blogginlägget. För någon vecka sedan togs Röcknerska huset upp på Byggnadsvårdsföreningens gula lista över hotade värdefulla byggnader och miljöer i Sverige. Ärendet är ännu mig veterligen inte avgjort, utan har återremitterats av byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Röcknerska huset och de alltför få kvarvarande 1800-talshus som finns kvar i Luleå centrum ger ett viktigt tidsdjup och karaktär till stadsmiljön. Vi hoppas att huset och fler äldre byggnader i Norrbottens tätorter uppmärksammas och uppvärderas innan de är borta.

Vid tangentbordet, Sara Hagström Yamamoto