Arkeologiska rapporter och publikationer på Norrbottens museums hemsida.

Sedan januari 2016 har jag börjat ta över ansvaret för arkeologisidorna på Norrbottens museums hemsida. Min kollega och museets informatör Ing-Mari Sennström planerar att gå i pension, och hon lämnar nu över en del ansvar till mig att göra om sidorna och fylla dem med mera innehåll. Den första utmaningen; att lära sig hur dataprogrammet som man skapar hemsidan med, har gått över förväntan lätt. En märklig känsla att jobba med ett dataprogram som faktiskt verkar fungera klanderfritt. Det är någonting skumt med det hela…

Arbetet med hemsidan får jag försöka klämma in mellan mina andra arbetsuppgifter i schemat. Fältarbete, rapportskrivning och föreläsningar tar sin tid av arbetsåret och har första prioritetet. Men hemsidan är ett sätt att föra ut resultaten från våra utredningar och undersökningar. Detta är nog så viktigt eftersom spridningen av kunskap dels skapar förståelse för arkeologi och dels skyddar fornlämningar.

Huvudfokus de senaste veckorna har varit att försöka publicera så många av våra skrifter som möjligt på hemsidan. Arkeologerna på Norrbottens museum har genom åren skrivit väldigt många arkeologiska rapporter. Det blir så eftersom varje fältarbete normalt innebär att en rapport ska skrivas. Vi har också publicerat ett antal artiklar som borde göras mer lättillgängliga.

En bild som visar hur en av sidorna på vår hemsida ser ut.

En bild som visar hur en av sidorna på vår hemsida ser ut.

Så, här är några länkar till vår hemsida.

Publicerade artiklar:

Länk till publicerade artiklar

Från och med 2014 ska alla rapporter över arkeologiska uppdrag beslutade av Länsstyrelsen publiceras i Samla (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv). Efter att rapporten är klar och godkänd ska vi numera enligt direktiven från Länsstyrelsen på vår hemsida länka till de rapporter som vi skrivit, när de publicerats på Samla. Rapporterna är klickbara och möjliga att hämta hem att läsa som PDF-filer.

Arkeologiska rapporter:

Länk till arkeologiska rapporter publicerade av Norrbottens Museum

Rapporter från tidigare år vill vi också lägga upp på vår hemsida. De är dock lagrade på vårt eget nätverk. Även dessa är möjliga att öppna och läsa som PDF-filer.

Länk till arkeologiska rapporter från Norrbottens museum som inte finns att hitta i Samla.

I nuläget är åren 2010-2014 kompletta när det gäller arkeologiska rapporter. 2015 är i det närmaste färdig, det är bara några enstaka rapporter som inte publicerats i Samla ännu, (i väntan på fornlämningsnummer på upptäckta lämningar t.ex.).

Hittills har det varit ganska lätta rapporter att lägga ut på hemsidan, men ju äldre de är desto mindre digitaliserade är de. För sådana som är från 2009 och äldre räknar jag med att det måste skannas en hel del från pappersorginalen. I museets arkiv finns alla rapporter som skrivits här på Norrbottens museum även i pappersversion. Det finns också rapporter att läsa i museets bibliotek. Med det sagt, så vill jag göra klart att det kommer att läggas ut fler rapporter från tidigare år, men det kommer att ta sin tid att göra dem digitala. Men det sker så sakteliga.

Norrbottens museums bibliotek finns i anslutning till Arkivcentrum Norrbottens lokaler på Höstvägen 7 i Luleå. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Norrbottens museums bibliotek finns i anslutning till Arkivcentrum Norrbottens lokaler på Höstvägen 7 i Luleå. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Avslutningsvis skulle det kanske vara på sin plats med rekommendationer på vad som är mest läsvärt av det som hittills lagts ut på hemsidan, men det är så många rapporter och artiklar som är bra och intressanta. Det är svårt att välja ut någon speciell.

Titta in och sök själv efter rapporter på platser du kanske har hört talas om: De tidigmesolitiska boplatserna i Aareavaara och Kangos, järnåldersboplatserna vid Haparandabanan, järnhanteringen vid Järnbacken, utredningarna i Markbygden, undersökningarna i Gammelstad och Öjebyn…

Vid tangentbordet denna dag
Olof Östlund

Stenåldersboplatser vid Sikfors – resultat från årets grävningar!

Som tidigare har berättats här på bloggen så har Norrbottens museum under 2014 utfört arkeologiska förundersökningar av ett flertal boplatser längs med väg 555, mellan Sikfors och Älvsbyn. I juni i år har vi utfört sista delen av det arkeologiska fältarbetet längs med denna väg – en arkeologisk slutundersökning av två av de boplatser som ingick i förundersökningen 2014. De arkeologiska undersökningarna görs med anledning av de vägförbättringsåtgärder som Trafikverket planerar längs med vägsträckningen, ett arbete som BDX är i full gång med. Detta kanske flera av er redan känner till, då vi under grävningens gång har publicerat bilder på Norrbottens museums Facebooksida samt att det varit flera inslag i media genom artiklar och reportage i Piteåtidningen, Sveriges Radio Norrbotten, 24 Norrbotten, Helgbilagan Duo som medföljer både NSD och Kuriren och Svt Gomorron Sverige.

Arkeologerna Carina Bennerhag, Olof Östlund och Dag Lanz på en av de undersökta boplatserna längs väg 555 © Norrbottens museum

Arkeologerna Carina Bennerhag, Olof Östlund och Dag Lanz på en av de undersökta boplatserna längs väg 555 © Norrbottens museum

Ett lite oväntat resultat
Under förra årets undersökningar hittade vi tre mindre, väl avgränsade anläggningar i form av två härdar (eldstäder) och en gropanläggning. I härdarna och gropanläggningen hittades mängder med brända ben, alltså de matrester som människorna har slängt i elden. De brända benen visade sig framförallt vara från säl, men även fisk, bäver och andfågel kunde identifieras i benmaterialet. Dateringarna från förra årets undersökningar visar att de två boplatser som vi har undersökt i år är ca 5000 år gamla.

Utifrån resultatet av förundersökningen uppskattade vi att några nya liknande anläggningar skulle påträffas vid slutundersökningen i år. Visst, vi fick faktiskt ganska rätt i hur många nya anläggningar som skulle hittas – men även ett lite oväntat resultat!

Det framkom betydligt mer boplatsmaterial än väntat inom ett större område än vad vi beräknat för, vilket medförde en del omprioriteringar under arbetets gång. På en av boplatserna, Raä Älvsby 421:1, hittades otroligt mycket boplatsmaterial i form av skörbränd, d v s eldpåverkad, sten och brända ben inom en så stor yta som 5 x 3 meter! I detta fyndförande område fanns även koncentrationer av bruna färgningar. Utöver de brända benen hittades fynd av avslag i kvarts, kvartsit och flinta. Avslag är de restprodukter som blivit över när man har tillverkat redskap i sten.  Inom den stora ytan har vi även hittat en del av ett nordbottniskt redskap i grönsten, en eventuell knacksten i bergart, fragment av rödockra, eventuella hartsrester samt ett skifferstycke.

Nedgrävning av det stora fyndförande området med mörkbruna färgningar, brända ben och skörbränd sten © Norrbottens museum

Nedgrävning av det stora fyndförande området med mörkbruna färgningar, brända ben och skörbränd sten © Norrbottens museum

Del av nordbottniskt redskap i grönsten © Norrbottens museum

Del av nordbottniskt redskap i grönsten © Norrbottens museum

Aktivitetsyta?
Fynden kommer vi att titta närmare på längre fram när vi börjar med själva rapportarbetet och fyndregistreringen. Vi har även samlat in prover för att göra fettsyraanalys, för att förhoppningsvis få svar på vilka aktiviteter som ägt rum på denna plats. Vi funderar på om området kan vara en yta där flera olika processled med koppling till ett resursutnyttjande inom säljakt och fiske har ägt rum. På platsen kan man ha sysslat med avfallshantering och kanske har även eventuell torkning eller rökning ägt rum på platsen. Vi håller tummarna för att analyserna ska bidra med information som gör att vi lättare kan tolka detta stora fyndförande område!

Utöver det stora fyndförande området framkom även två nya härdar inom boplatsen Raä Älvsby 421:1, med skörbränd sten och brända ben. I en av härdarna hittades även en del från ett troligt sänke i bergart.

En av de nya härdarna syntes som en mörkbrun färgning med rödbränd sand intill © Norrbottens museum

En av de nya härdarna syntes som en mörkbrun färgning med rödbränd sand intill © Norrbottens museum

Del av troligt sänke © Norrbottens museum

Del av troligt sänke © Norrbottens museum

Varför hittar man alltid något sista dagen?
På grund av det stora fyndförande området som hittades inom boplatsen Raä Älvsby 421:1 valde vi att förlägga en större del av fältarbetstiden till denna boplats. Inom den andra boplatsen, Raä Piteå socken 375:1, var det fyra mindre områden som skulle undersökas. Två av dessa områden var två anläggningar som delundersöktes vid förundersökningen 2014. Årets mål med de två delundersökta anläggningarna var att samla in prover för fettsyraanalys, för att se om vi kan få ut mer information om dessa anläggningar än vad som framkom vid förundersökningen förra året.

Gropanläggningen som delundersöktes 2014. Resterande delen av anläggningen har avgränsats i plan © Norrbottens museum

Gropanläggningen som delundersöktes 2014. Resterande delen av anläggningen har avgränsats i plan © Norrbottens museum

Utöver detta hade vi uppskattat att två nya anläggningar skulle påträffas, vilket så också blev fallet. En ny härd med brända ben påträffades men sista dagen insåg vi att här även fanns någon helt ny form av anläggning av ett större slag! Det är ju så typiskt att inse något sådant sista dagen! Därför blev det en del skottande, för att få fram anläggningen i profil. Då ser vi hur anläggningen ser ut i genomskärning, vad den innehåller och hur djup den är. Denna anläggning var endast synlig som sporadiska fläckar av mörkbrun färgning i plan, och därför upptäckte vi inte anläggningens hela utbredning förrän profilen var nedgrävd. Det visade sig vara någon form av gropanläggning, ca 3 meter stor och omkring 0,5 meter djup. Gropen innehöll skörbränd sten, brända ben, kol och rödbränd sand. I nuläget vet vi inte vad den här gropen har använts till, men även här har vi samlat in jordprover för fettsyraanalys. Med tanke på fynden och anläggningens storlek så skulle det kunna vara någon form av torkanläggning/kokgrop.

Den stora gropanläggningen i profil © Norrbottens museum

Den stora gropanläggningen i profil © Norrbottens museum

Nu är det semestertider för de flesta av oss arkeologer på Norrbottens museum (när detta inlägg publiceras har jag själv semester) och när vi återvänder till arbetet är det flera andra kommande fältarbeten på gång. Vi har ju kort barmarkssäsong här uppe i Norrbotten, så vi får passa på att jobba ute när vi kan! Arbetet med att skriva rapport, invänta analysresultat och ta hand om fynd från grävningarna vid Sikfors kommer därför att dröja ett tag. Som det ser ut kommer vi att skriva rapporten för denna grävning under vintern, så vi kan ha all anledning att återkomma en sista gång när vi har ett slutligt resultat!

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

Läs mer om grävningarna längs väg 555 i tidigare blogginlägg:

Fortsatta arkeologiska undersökningar av boplatser från yngre stenålder

I väntan på analyser – arbetet efter en arkeologisk utgrävning

Nu är fältsäsongen igång!