Fortsatta arkeologiska undersökningar av boplatser från yngre stenålder

Under maj och juni förra året genomförde Norrbottens museum arkeologiska förundersökningar av totalt 13 boplatser längs med väg 555, mellan Sikfors och Älvsbyn. En arkeologisk förundersökning går ut på att avgränsa en fornlämning och ta reda på hur stor den är i både ytled och djupled. Undersökningen gjordes med anledning av Trafikverkets planer på att förbättra vägsträckningen mellan Sikfors och Älvsbyn. Boplatserna ligger i direkt anslutning till vägen och kommer att påverkas av den kommande exploateringen då ny mark kommer att tas i anspråk. Nu i år utför vi en arkeologisk slutundersökning av 2 av de totalt 13 boplatserna som förundersöktes förra året. Boplatserna ligger mellan Sikfors och Tvärån i Piteå och Älvsby kommuner.

På bilden ses gropanläggningen som undersöktes vid förundersökningen i profil. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

På bilden ses gropanläggningen som undersöktes vid förundersökningen i profil. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Arkeologisk slutundersökning
En arkeologisk slutundersökning innebär att fornlämningen grävs bort så att det sedan är fritt fram för exploatering. Därför krävs det en noggrann dokumentation och tolkning av den fornlämning som grävs bort, för det som inte tas tillvara vid slutundersökningen är och förblir förlorat. Nu är boplatserna som ligger längs med väg 555 mycket stora och både de arkeologiska förundersökningarna som vi gjorde förra året och de slutundersökningar som kommer att genomföras i år sker bara inom den del av boplatsen som påverkas av vägförbättringsåtgärderna. Därför kommer stora delar av fornlämningarna finnas kvar även efter den arkeologiska slutundersökningen.

En av de härdar som undersöktes vid förundersökningen längs väg 555. Härden ses som en mörkbrun färgning som avviker från den omgivande marken. Foto: Frida Palmbo © Norrbottens museum

En av de härdar som undersöktes vid förundersökningen längs väg 555. Härden ses som en mörkbrun färgning som avviker från den omgivande marken. Foto: Frida Palmbo © Norrbottens museum

Boplatser från yngre stenålder
Vid den arkeologiska förundersökningen av de två boplatser som gått vidare till slutundersökningen hittade vi tre anläggningar: två härdar (eldstäder) och en gropanläggning. I anläggningarna hittade vi brända ben, som är de matrester som människorna slängt i elden – dels för att bli av med skräpet och säkert även för att undvika att locka till sig skadedjur och vilda djur. De brända benen har skickats till en osteolog, en benexpert, som kunnat identifiera olika arter i benmaterialet. Tack vare den osteologiska analysen vet vi att sälen har varit det dominerande bytesdjuret för de människor som vistats på dessa boplatser, följt av fisk, bäver och andfågel. Ett av sälbenen har kunnat identifieras till vikaresäl och bland fiskbenen har arterna sik, gädda och skrubba (en slags flundra) identifierats. De brända benen har vi även skickat för C14-analys och boplatserna har visat sig vara från tiden mellan 3000-2600 f.Kr.

Brända ben. Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum

Brända ben. Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum

Annorlunda landskap jämfört med idag
Vid tiden omkring 3000-2600 f.Kr. såg landskapet vid Sikfors helt annorlunda ut jämfört med idag. När havet stod omkring 50 m över dagens nivå för ca 2600 låg boplatserna på en halvö inne i en havsvik i anslutning till Piteälvens dåvarande mynningsområde. Det är ett fint läge på en större halvö, invid både en havsvik och en sjö.

Kartbilden visar hur delar av Norrbottenskusten såg ut när havet stod ca 50 m över dagens nivå, vilket motsvarar tiden omkring 2600 f.Kr. ange ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695

Kartbilden visar hur delar av Norrbottenskusten såg ut när havet stod ca 50 m över dagens nivå, vilket motsvarar tiden omkring 2600 f.Kr. ange ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695

Läget har antagligen valts med omsorg då det funnits goda förutsättningar för både säljakt och fiske. De brända ben som hittats på boplatserna indikerar att näringsfånget främst har varit inriktat på maritima resurser som säl och fisk. Med ledning av benmaterialet och boplatsernas läge i den inre delen av en havsvik har dessa boplatser troligtvis använts under barmarksperioden sommar-höst, då bland annat siken leker och samlas i stora stim och vikaresälen går närmare kusten in i vikarna för att jaga lekfisk.

Kartbilden visar hur delar av Norrbottenskusten såg ut när havet stod ca 50 m över dagens nivå, vilket motsvarar tiden omkring 2600 f.Kr. Boplatserna som ingår i slutundersökningen syns i form av de röda prickarna på kartan. ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695

Kartbilden visar hur delar av Norrbottenskusten såg ut när havet stod ca 50 m över dagens nivå, vilket motsvarar tiden omkring 2600 f.Kr. Boplatserna som ingår i slutundersökningen syns i form av de röda prickarna på kartan. ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695

Vi har inte hittat så många fynd på boplatserna utöver den stora mängd brända ben som hittats i anläggningarna. Utifrån resultatet av förundersökningen antar vi att boplatserna har använts vid tillfälliga jakt- och fångstexpeditioner i området. Det blir spännande att se om årets utgrävningar stärker denna teori eller om vi hittar några andra fynd och anläggningar som ger helt andra ledtrådar. Vi lär få anledning att återkomma när vi har resultatet från sommarens utgrävningar som påbörjades 8 juni och som längst pågår till 26 juni.

Vid tangentbordet denna vecka: Frida Palmbo

Läs om tidigare blogginlägg som berör de arkeologiska undersökningarna längs med väg 555:
Nu är fältsäsongen igång!
I väntan på analyser – arbetet efter en arkeologisk utgrävning

Jakt med pil och båge. Då och nu.

Halloj

Denna blogg föddes för ett bra tag sedan då kollegan Olof kom och undrade om några kvartsavslag kunde vara pilspetsar. Olof vet att jag både är en tämligen hysterisk (passionerad) jägare och tillika bågskytt. Just de ”spetsarna” trodde jag inte på då de knappast kan ha dugt för uppgiften. Men vad skulle då funka? Vilken pilvikt, spetstyp, bågstyrka mm borde allas våra förfäder ha använt? Efter att ha vänt och vridit på tillgänglig litteratur inser jag att jag inte kan ge ett entydligt svar på frågan men jag ska försöka ge några inblickar i frågeställningen utan att bli allt för teknisk. Jag ska också försöka hålla mig till i huvudsak stenmaterial vad gäller spetsar men inte gå in på dateringar och typologier utan mer resonera kring vad som skulle fungera praktiskt.

Johan Backman på en bågjaktstig. Foto författaren.

Johan Backman på en bågjaktstig. Foto författaren.

Det mesta vi vet om hur jakt med pil och båge går till rent praktiskt kommer från Nordamerika. Dels därför att man fortfarande får jaga med båge där och av den anledningen har praktiska erfarenheter i ämnet. Dels därför att flera antropologiska studier gjordes runt förra sekelskiftet bland de nordamerikanska indianerna som då fortfarande ibland använde pil och båge. Den mest omfattande studien torde vara den som gjordes vid University of California (UCLA) mellan 1911 och 1916 då den siste medlemmen av Yahi-stammen, Ishi, bodde på universitetet och var föremål för forskarnas intresse (hela historien kring Ishi och hur han sågs på och behandlades är djupt tragisk men den historien ska inte berättas nu). Ishi hade nämligen jagat med båge i hela sitt liv och bl.a. antropologen Saxton Pope följde hur det hela gick till. Från tillverkning av spetsar, pilar och bågar till hur själva jakten gick till. Då – som nämnts – det mesta rörande bågar är från Amerika, så är måtten i litteraturen amerikanska. Jag har valt att använda dessa genomgående med en omvandlings tabell (finns nedan).

Våra förfäder var jägare och fiskare. De samlade i och för sig in bär, svamp växter mm för att dryga ut kosten men viktigast för överlevnaden var jakten/fisket. Den första tekniska apparat som användes i detta sammanhang var sannolikt pilbågen. Man har hittat spetsar från sen-paleolitisk tid (ca 30 000 år sedan) som tolkats som pilspetsar. Spetsen är sedan en föremåls typ som följer upp genom historien. Från enkla avslag, här uppe i norr ofta i kvarts, till mycket omsorgsfullt bearbetade stenspetsar från ca 4000 år sedan och framåt. När metallerna, främst, järnet, blir tillgängligt (ca 2000 år sedan) börjar man förstås göra spetsarna i det nya materialet. I äldre skrifter beskrivs framför allt de samiska bågskyttarna som skickliga jägare och skyttar.

Tyvärr hittar vi sällan själva bågen vid arkeologiska undersökningar. Den har oftast ruttnat bort. I enstaka fall, oftast i våtmarker, kan man ha tur och hitta mer eller mindre kompletta bågar. De första bågarna var sannolikt enkla bågar bestående av en böjd ”käpp” med en sträng. Det är dock ofta en mycket effektiv och robust konstruktion. Endast en sådan är mig veterligt funnen i norr. I Jokkmokks-fjällen vid Akkamassivet men den är odaterad. Men redan för 5500 kunde man också göra bågar av sammansatta material. Då tog man långa spånor av olika träslag och limmade ihop dessa och formade sedan bågen. Detta för att utnyttja de olika träslagens hårdhet, seghet styrka mm. I Gräsbo, Uppland hittades nyss den hittills äldsta daterade sammansatta bågen (= gjord av olika träslag). Två sådana är hittade i myrar i Norrbotten. En i Vibbyn och en i Jokkmokk. Den i Vibbyn har fått en datering till 900-talet och den från Jokkmokk till mitten på 1400-talet. Man bör också nämna en 1700-tals båge som finns på Örbyhus slott. Även det en sammansatt båge. Dragvikten (alltså styrkan) på de förhistoriska bågarna kan bara gissas men rekonstruerade bågar brukar landa på dragvikter kring 35-45 pounds. Vilket överensstämmer med styrkan på de recurve-/långbågar som man i dag jagar med i t.ex. Nordamerika. Intressant är också att Ishi (se ovan) vid ett tillfälle fick fritt välja den bästa båge han kunde ur UCLA samlingar. Den han valde hade en dragvikt på ca 40 pound.

Modern långbågeskytt. Foto ”Bågskyttebilder”

Modern långbågeskytt. Foto ”Bågskyttebilder”

Av själva pilarna har vi mig veterligt bara spetsar och lite träfragment hittade. Pilens egenskaper är faktiskt av avgörande betydelse för effektiviteten av ett bågskott. Är pilen inte rak, av rätt längd och vikt m.m. kommer bågen inte att fungera effektivt. Som tidigare sagts får vi anta att våra förfäder hade erfarenhet nog att inte slösa bort sin tid (och avgörande jaktögonblick) med dålig utrustning så de hade sannolikt en mycket bestämd uppfattning hur pilen skulle vara konstruerad. Från studierna av Ishis piltillverkning vet vi att han inte var så kinkig med träslaget för sina pilar. Flera olika typer av främst lövträ användes. Här skulle de antagligen i praktiken motsvaras av ung björk t.ex.. När han skurit av dessa vidjor tog han bort barken och buntade ihop 5 och 5 blivande skaft för att dessa skulle torka och bli raka. Vid skälva tillverkningen rätades skaften ytterligare ut med hjälp av värme. Han valde en pillängd på ca 29 tum. Fjädrarna bak gjordes av vråkfjädrar och var tre till antalet vilka bands fast på skaftet.

En vanlig fyndkategori i framför allt stenålders arkeologi är olika typer av spetsar. De kan vara av mycket olika form, storlek och material. Utan att gå allt för mycket in på typologier m.m. kan man konstatera att för att fungera ska spetsen ha en skärande egg för att kunna tränga igenom skinn och kött för att träffa ett djurs organ. Den bör vara någorlunda aeorodynamisk, d.v.s. inte hindra pilen att färdas genom luften på ett bra (=förutsägbart) sätt. Den bör ha en viss tyngd för att ha kraft nog att tränga in i bytet men inte vara för tung då pilbanan i så fall blir lidande. Intressant är att konstatera att både de stenspetsar som påträffas här hos oss och de som tillverkades av Ishi har en vikt på mellan 15 och 150 grains. Han tillverkade även längre och tyngre spetsar men dessa verkar ha varit status symboler tänkta som gåvor eller för krig, inte jakt. Nu skall man komma ihåg att antagligen hade inte alla pilar en vass spets utan kunde ha en ”klump” längst ut. I någorlunda modern tid har sådana använts för jakt på pälsvilt (inte göra hål i t.ex. ett ekorrskinn) eller på småvilt som fågel eller hare där det räckt med att ”knocka” bytet. Så gjorde man säkert även under stenålder.

Moderna jaktpilspetsar. Foto Realtree

Moderna jaktpilspetsar. Foto Realtree

Hur har då dessa spetsar fungerat i praktiken? Givet att de har en egg och en lämplig vikt samt en bra form. Utan gå in på ekvationer och fysikaliska lagar kring kinetisk energi, foot-pound m.m. kan man nog konstatera en sak, de flesta har nog fungerat till en given uppgift. Ishi föredrog spetsar på en vikt kring 100 grains (+/- några grains) för jakt på storvilt som den amerikanska Wapitihjorten (ung. Kronhjort). Med sina 29 tum långa pilar låg total vikten på projektilen på ca 420 grains vilket intressant nog är ungefär den vikt på pilar som anses minimikravet för modern bågjakt. Lustigt nog verkade Yahi-indianerna föredra lite lättare spetsar (= mindre kraft) för björnjakt! Om det berodde på jaktmetod eller att de svartbjörnar de jagade är mindre än brunbjörnar vet vi inte. Vi vet egentligen ganska lite om hur själva bågjakten egentligen gick till under förhistorisk tid. Var det ensamma jägare eller jakt-lag som skötte det hela? Det finns gravfynd av spetsliknande hundar och bilder på hällmålningar av hundar men om dessa användes vid jakt och hur vet vi inget om. Yahi indianerna verkade föredra att smygjaga ensamma eller att sitta vänta bakom små gömslen av sten vid kända viltstråk. Att låta djuren själva göra jobbet, d.v.s. gå i en fälla har sannolikt varit en spridd metod. Fångst gropar påträffas över hela länet och har använts i långa tider. Det har nog också funnits andra typer av fällor också. Olika typer av snaror och giller beskrivs ofta i litteraturen.

Flathuggen spets med tvär bas. ©Norrbottens museum. Foto Staffan Nygren

Flathuggen spets med tvär bas. ©Norrbottens museum. Foto Staffan Nygren

Pilspets i röd skiffer ©Norrbottens museum. Foto Staffan Nygren

Pilspets i röd skiffer ©Norrbottens museum. Foto Staffan Nygren

Det blev lite långt det här. Jag får återkomma i en senare blogg och resonera mer om t.ex. själva bågen som blev lite styvmoderligt behandlad i denna.

Ha det

Backman

 

Mått och vikt (avrundade)

1 gram           15,5 grains

1 kg               2,2 pounds

1 cm              0,4 inch

 

Litteratur tips

Saxton Pope                       Yahi archery

Ragnar Lanebro                  Early Norrland 4