Arkeologiska upptäckter i Umeå

Västerbottens museum har under sommaren utfört en av de till ytan största undersökningarna i övre Norrland och i samband med detta behövde de förstärkning av arkeologer med stor erfarenhet av undersökningar. Jag och några kollegor blev därför inbjudna att delta vid utgrävningarna i Umeå och självklart lovade vi att bistå dem, dels för att hjälpa till, men också för att få möjlighet att öka på vår kunskap om vårt grannlän.

De arkeologiska undersökningarna utfördes på grund av att Umeå kommun planerar att leda bort trafiken längs E4, utanför Umeås centrala delar, genom en ringled. Ringleden ska gå både öster och väster om centrum. Den östra delen av ringleden är redan påbörjad och till stora delar färdigställd, medan den västra delen, den sk Västra länken, ska påbörjas i år.

I området där Västra länken planeras finns ett stort antal kända fornlämningar som härrör från äldre bronsålder in i historisk tid. En stor del av fornlämningarna utgörs av boplatser men även boplatsgropar, kokgropar, härdar, fångstgropar och slaggplatser finns i området.

Under den vecka som jag själv deltog i undersökningarna fick jag gräva en boplats där mörkfärgningar med skörbränd sten, brända ben och slagger påträffats. Detta kanske kan låta som lite tråkiga fynd, men för en arkeolog med ett brinnande intresse för tidig järnhantering, är dessa fynd mycket intressanta!

Mörkfärgningarna är rester efter härdar eller eldstäder, där man slängt sina matrester och även utfört järnsmide. De slagger som påträffats i och utanför härdarna är restprodukterna från järnsmidet. Härdarna har ännu inte daterats, men med utgångspunkt i fynden, har de troligtvis använts under den yngre järnåldern och är därmed ca 1000-1500 år gamla.

Ronny Smed vid Västerbottens museum undersöker en av smideshärdarna i området. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Ronny Smeds vid Västerbottens museum undersöker en av smideshärdarna i området. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Det intressanta med den här platsen var att flera sådana här smideshärdar påträffades inom en relativt begränsad yta. I Norrbotten har vi hitintills bara träffat på enstaka smideshärdar från den här perioden, en tidsperiod som vi för övrigt har mycket lite kunskap om. Att flera härdar finns inom samma område kan innebära att en större grupp människor har vistats på platsen, förmodligen under en ganska kort period, eftersom det fanns relativt lite fynd på platsen. Kanske har de här härdarna något att göra med det stora fångstgropssystem som ligger alldeles i närheten av boplatsen? Kanske utnyttjades platsen som en slags jaktstation, då fångstgroparna skulle vittjas?

Undersökningarna i Umeå går nu in på sluttampen och vi ser fram emot att få resultatet från alla analyser och den rapport som ska skrivas. Bland de lämningar som har undersökts finns rester efter stolphålshus från bronsåldern med sydsvenska paralleller, jordbruksindikationer och lämningar från järnålder och medeltida bosättningar. Undersökningarna är av stor betydelse för att fylla de kunskapsluckor som finns om kustsamhället i övre Norrland under bronsålder, järnålder och medeltid.

Vid datorn denna fredag:

/Carina Bennerhag

Fältsäsongen har startat på allvar!

Fältsäsongen har nu startat på allvar i Norrbotten och plötsligt står vårt kontor nästan tomt på arkeologer. Under ett par dagar har  Nils Harnesk varit ensam kvar inne, där han sitter och jobbar med sitt GammelstadsGIS-projekt.

Det är väl kanske inte lika spralligt som när kor släpps ut på grönbete för första gången, men det märks definitivt en skillnad i stämning när Norrbottens museums vinterbleka arkeologer får komma ut i naturen igen.

Åsa Lindgren och Carina Bennerhag befinner sig under några veckor i skogarna kring Sangis för att arbeta med inventering i kustland. Jag tror att framför allt Carina hoppas på att hitta fler järnålderslämningar. För Åsa är inventeringen ett led i att bli behörig granskare för fornminnesinventering. På så sätt skulle Norrbottens museum (Åsa) självständigt kunna bedriva fornminnesinventeingar utan att behöva hyra in granskare utifrån.

Frida Palmbo och jag själv (Olof Östlund)  åkte i tisdags till Pajala för att göra en utredning i anslutning till ett industriområde i utkanten av Pajala. Northland Resources (ett gruvföretag) etablering av gruvor i kommunen får en massa kringeffekter och samhället behöver växa, bland annat med utökade industriområden. I närheten av utredningsområdet har det tidigare påträffats kokgropar och boplatsgropar, så det fanns anledning att söka av området som är tänkt att exploateras. Emellertid visade sig platsen vara betydligt blötare än vad som framgått av kartorna när vi planerade jobbet inne på kontoret. En stor del av utredningsområdet har dikats ur, vilket inte är strålande när det gäller förekomsten av fornlämningar. I alla fall inte när det gäller att hitta sådana lämningar som brukar ligga på torra land. Vi hittade kort sagt ingenting i fornlämningsväg och kunde avsluta fältarbetet efter halva tiden.

Eftersom vi samtidigt skriver arbetsplaner på diverse olika jobb så är vi ändå inte sysslolösa. Frida fick nu en extra dag att skriva en arbetsplan som ska vara inne hos länsstyrelsen jättefort. Trycket är stort från olika exploatörer att få gjort arkeologiska utredningar så tidigt som möjligt för att de i sin tur ska få grönt ljus från länsstyrelsen att sätta igång att bygga. Norrbotten är i ett expansivt skede nu med gruvetableringar, vindkraftsetableringar och andra byggprojekt som också leder till jobb för oss arkeologer.

Lars Backman befinner sig under några dagar den här veckan på Kalix naturbruksskola och informerar om fornlämningar, fornminneslagen annat om kulturmiljö som nya skogsarbetare behöver veta. Nästa vecka gör Lars ett inhopp vid en utgrävning i centrala Umeå. Arkeologerna på Västerbottens museum behövde någon som är kunnig i att gräva stadskulturlager och Lars kommer därför att vara med dem i några dagar för att hjälpa till. Det kan vara en början till ett utökat kunskapsutbyte mellan de två museerna.

Eftersom Lars är borta så lägger vår avdelningschef Olle Mattson just nu sista handen på en arbetsplan som Lars nästan gjort färdig. Den ska skickas in idag eller imorgon efter vad jag förstår.

Undertecknad håller på att förbereda en utredning och en undersökning som ska utföras efter väg 582 på Bodens södra skjutfält. Undersökningen är faktiskt den enda grävningen vi har planerat för hittills i sommar. (I övrigt består de flesta av våra fältjobb den här sommaren av utredningar eller inventeringar). När det gäller utgrävningen på skjutfältet så ska vägen breddas på platsen och en stenåldersboplats kommer att påverkas av detta. Vi ska därför göra en förundersökning i början av juni för att avgöra hur mycket vägbreddningen kommer att påverka fornlämningen. Det krävs en del samordning och organisering eftersom det inte bara är vi arkeologer som kommer att involveras i detta arbete. Eftersom det kommer att utföras på skjutfältet så kommer vi att anlita en minröjare från militären. Vi behöver också en grävmaskin med förare och en mättekniker som kan mäta in tre fixpunkter åt oss. Sedan ska det ordnas med hyror av totalstation och bilar, samt förbereda dataprogram för inmätning.

Som sagt var; säsongen är i gång!

Vid tangentbordet denna gång:

Olof Östlund